Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ludzie w organizacjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3/9-O2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ludzie w organizacjach
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Wspieranie rozwoju osobowości
Strona przedmiotu: http://spop.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia Organizacji i Pracy na IV roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawiający problemy i zjawiska odnoszące się do członków organizacji: kultury organizacyjnej, postawom wobec pracy, motywacji, kierowania i kariery oraz warunkom pracy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studentka/student po skończeniu kursu zna podstawowe pojęcia i koncepcje psychologicznego opisu funkcjonowania ludzi w organizacjach

Postawy:

Studentka/student po skończeniu kursu ocenia nabytą wiedzę, zachowując postawę rozumiejącą i wrażliwą na dobro jednostki.

Umiejętności:

Studentka/student po skończeniu kursu posługuje się nabytą wiedzą do opisywania, wyjaśniania i interpretowania problemów organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest formułowana na podstawie wyniku testu zaliczeniowego.

Test będzie obejmował materiał z wykładów oraz literatury obowiązkowej

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Joanna Czarnota-Bojarska
Strona przedmiotu: http://spop.uw.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład omawiający problemy i zjawiska odnoszące się do członków organizacji: kultury organizacyjnej, postawom wobec pracy, motywacji, kierowania i kariery oraz warunkom pracy.

Literatura:

Książki dostępne na IBUK przez stronę BUW

D. Schultz & S.E. Schultz "Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy", PWN, 2002

Rozdz. 5. Ocena wykonywania zadań

Rozdz. 13. Psychologia inżynieryjna

I. Heszen "Psychologia stresu",PWN, 2013

Rozdz. 1. Co to jest stres?

B. Rożnowski & P. Fortuna "Psychologia biznesu", PWN, 2020

Rozdz. 6. Wzory kariery i ich rozwój

Rozdz. 16. Kultura organizacji i klimat organizacyjny

Rozdz. 17. Sprawiedliwość w organizacjach: teoria, metody i zastosowania

Rozdz. 24. Kontrakt psychologiczny w organizacji

Rozdz. 25. Zachowania organizacyjne "poza rolą"

Rozdz. 26. Motywacja do pracy

D. Grabowski "Etyka pracy", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015

Rozdz. 1. Etyka pracy w ujęciu socjologicznym

Rozdz. 2. Kulturowe wersje etyki pracy

Rozdz. 3. Etyka pracy w ujęciu psychologicznym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)