Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3/9-O4
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnoza w organizacji
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Wspieranie rozwoju osobowości
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład obowiązkowy dla studentów specjalizacji Psychologia organizacji i pracy oraz Wspieranie rozwoju osobowości na IV roku studiów (1 rok specjalizacji)


Kryteria naboru:

pierwszeństwo dla studentów specjlalizacji 303 i 309

Skrócony opis:

Omówione zostaną różne metody diagnozy (standardowe, swobodne, symulacyjne) i ich zastosowanie do problemów organizacyjnych (rekrutacja, ocena, zapotrzebowanie na wiedzę itp.).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studentka/student po skończeniu kursu zna podstawowe metody i narzędzia diagnozy zawodowej oraz sposoby planowania procedury, podejmowania decyzji i formułowania diagnozy

Postawy:

Studentka/student po skończeniu kursu ocenia nabytą wiedzę, zachowując postawę rozumiejącą i wrażliwą na dobro jednostki.

Umiejętności:

Studentka/student po skończeniu kursu posługuje się nabytą wiedzą do prowadzenia postępowania diagnostycznego w konkretnej organizacji.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Joanna Czarnota-Bojarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Evidence – based practice i zastosowanie do problemów diagnozy

2. Techniki diagnozy: zróżnicowanie, sposoby badania, pojęcie predyktora i kryterium, Techniki stosowane w ocenie okresowej pracowników i w badaniach selekcyjnych

3. Opis stanowiska i opis pracy – cele i metody, formułowanie

4. Modele kompetencji, okresowa ocena pracowników; ocenianie efektów a ocenianie zachowania, diagnoza jako narzędzie rozwojowe, ewaluacja procesów szkoleniowych

5. Metody diagnozy – zdolności i inteligencja ogólna, testy wiedzy o pracy

6. Metody diagnozy – osobowość i temperament, zainteresowania zawodowe

7. Metody diagnozy – wywiad: przygotowanie, rodzaje pytań,

8. Metody diagnozy – wywiad: prowadzenie, wnioskowanie z danych z wywiadu

9. Rozmowa oceniająca – funkcje, zasady prowadzenia rozmowy oceniającej i motywującej

10. Metody diagnozy – symulacje indywidualne: In-basket, prezentacja, case-study

11. Metody diagnozy – symulacje grupowe: LGD

12. Planowanie i prowadzenie diagnozy dla różnych celów, przygotowanie i prowadzenie assessment center, inne procedury diagnozy, podejmowanie decyzji końcowej, analiza decyzji i ich konsekwencji, selekcja a klasyfikacja

13. Przygotowanie diagnozy końcowej dla różnych celów, udzielanie informacji zwrotnej w różnych sytuacjach diagnostycznych

14. Diagnoza organizacji: cele, rodzaje, modele diagnozy

Literatura:

Czarnota-Bojarska, J. (2009) Selekcja zawodowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Magnusson, D. (1991) Wprowadzenie do teorii testów. Warszawa: PWN, rozdz.12. Prognoza indywidualna. Klasyfikacja i selekcja (226-264).

Matczak, A. (1994) Diagnoza intelektu. Warszawa: Wyd.IP PAN, rozdz.3: Podejście statystyczne - diagnoza testowa (99-127).

Rutkowska, D. (2005) Zastosowanie wywiadu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz. Wywiad psychologiczny 3. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, strony od 395 do 420.

Testy w biznesie. Standardy i praktyka (2011). Red: T. Szustrowa, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, strony od 80 do 138.

Standardy dla osób stosujących testy w biznesie. Etyka - procedury – efektywność (2014). Red: U. Brzezińska, D. Malinowska, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, strony od 32 do 157.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)