Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka polskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-11A2KT
Kod Erasmus / ISCED: 09.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego II
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot służy kształtowaniu świadomości językowej oraz umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w jego warstwie gramatycznej (fleksja, składnia) oraz zapoznaniu studenta z najtrudniejszymi problemami polskiej ortografii i interpunkcji, a także kwestiami normatywnymi polskiej wymowy; wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich oceny.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchaczy z najważniejszymi problemami normatywnymi współczesnej polszczyzny w zakresie wymowy, ortografii, interpunkcji, fleksji, składni oraz mechanizmami powstawania błędów językowych w tym zakresie. Ćwiczenia w sali poświęcone są poprawności gramatycznej (fleksyjnej i składniowej). Student pod kierunkiem prowadzącego zajęcia będzie dokonywał korekty różnych tekstów współczesnych. Ćwiczenia na platformie dotyczą ortofonii, ortografii i interpunkcji. Na wykładzie monograficznym prowadzący omawia jedną wybraną kwestię dotyczącą współczesnej polszczyzny.

Wszystkie grupy ćwiczeniowy realizują ten sam program,

Literatura:

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2015.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego.Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, red. J. Podracki, Warszawa 2001.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2003.

+artykuły i książki zalecone przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student:

- posługuje się polszczyzną zgodnie z zaaprobowanymi społecznie regułami gramatycznymi;

- zna kodyfikację polskiej ortografii i interpunkcji;

-posługuje się polszczyzną zgodnie z normą fonetyczną;

- rozpoznaje typy błędów gramatycznych i mechanizmy ich powstawania, opisuje je z wykorzystaniem terminologii językoznawstwa normatywnego;

- analizuje wspólczesne polskie teksty użytkowe i dokonuje ich oceny normatywnej oraz uzasadnia swoje sądy o języku oraz tekstach; dokonuje korekty językowej tekstu;

- rozpoznaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie wymowy, fleksji i składni;

- wykazuje postawę troski o język;

- odwołuje się w swoich sądach o języku i tekstach do aktualnych wydawnictw ortoepicznych i kodyfikujących.

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy i punkty ECTS:

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin (1 ECTS);

- udział w wykładzie: 30 godzin (1 ECTS);

- przygotowanie do zajęć (wykonywanie zadań, prac, testów ,inne aktywności): 60 godzin (2 ECTS);

- przygotowanie do egzaminu: 30 godzin (1 ECTS).

- Zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych przeprowadzonych na ćwiczeniach w sali (ostatecznie na poziomie co najmniej 60%);

- Wykonanie WSZYSTKICH testów na platformie COME (ostatecznie na poziomie co najmniej 60%);

- Zaliczenie sprawdzianu końcowego z wykładu (na poziomie co najmniej 60%)

-zdanie centralnego egzaminu testowego (na poziomie powyżej 50%)

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

Jeśli student ma więcej nieusprawiedliwionych nieobecności, nie otrzymuje zaliczenia z zajęć.

Jeśli student chce usprawiedliwić nieobecności, musi w ciągu tygodnia udokumentować ich obiektywne przyczyny (np. zwolnieniem lekarskim).

Student ma obowiązek odrobić nadprogramowe usprawiedliwione nieobecności w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Podstawa: Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

a. pkt. 17 par. 2,

b. pkt.4. 5 par. 17,

c. par. 33.

Jeśli student chce na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

Student nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

Jeśli student wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Podstawa:

1. Uchwała nr 170 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki

2. Uchwała nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia

3. Uchwała nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Iwona Burkacka, Agata Hącia, Jarosław Łachnik, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

I. Ćwiczenia w sali. Jeśli konieczne, ćwiczenia online - w formie synchronicznej - kontakt nauczyciela z uczestnikami w czasie rzeczywistym (Zoom).Projekty, sprawdziany, materiały - z wykorzystaniem GoogleClassroom, Kampus.

II. Ćwiczenia na platformie e-learningowej KAMPUS.

II. Wykład w sali. Jeśli to konieczne: wykład w formie synchronicznej (online - Google Meet/Zoom itp.) lub dostępny asynchronicznie.Sprawdziany, materiały oraz inne aktywności – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Iwona Burkacka, Agata Hącia, Jarosław Łachnik, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

I. Ćwiczenia w sali. Jeśli konieczne, ćwiczenia online - w formie synchronicznej - kontakt nauczyciela z uczestnikami w czasie rzeczywistym (Zoom).Projekty, sprawdziany, materiały - z wykorzystaniem GoogleClassroom, Kampus.

II. Ćwiczenia na platformie e-learningowej KAMPUS.

II. Wykład w sali. Jeśli to konieczne: wykład w formie synchronicznej (online - Google Meet/Zoom itp.) lub dostępny asynchronicznie.Sprawdziany, materiały oraz inne aktywności – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)