Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisanie tekstów akademickich w języku hiszpańskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PTAH-31
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pisanie tekstów akademickich w języku hiszpańskim
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praca na zajęciach oparta jest na efektach kształcenia osiągniętych podczas dotychczasowego toku studiów w efekcie uczęszczania przez Studenta na wszystkie zajęcia mające związek z redakcją pracy licencjackiej, a więc zarówno na ćwiczenia z praktycznej nauki języka, jak i na ćwiczenia, wykłady i konwersatoria obejmujące zagadnienia, jakie Student zamierza poruszyć w pracy. Dotychczasowe praktyki w zakresie rozumienia i redakcji tekstu, jak również rozumienia istoty badań naukowych, procesu twórczej ekspresji oraz dialogicznej natury znaczeń wykorzystane zostaną w procesie organizacji formy i treści przyszłych prac.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wsparcie Studentów w procesie redakcji prac licencjackich. Będą one zawierały elementy semiotyki logicznej, z podkreśleniem roli bogactwa wyrazu oraz koherencji tekstu jako czynników stanowiących o poprawności przekazu, oraz o ich wartości praktycznej. Studenci zdobywać będą umiejętność doświadczania kognitywnej funkcji języka, a więc poznawania rzeczywistości poprzez język, a także zostaną oni skonfrontowani z ideą dialogicznego charakteru znaczeń oraz z wartością przyjęcia postawy aktywnego czytelnika.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia takie jak:

1. Dyskursywny charakter wiedzy.

2. Krytyczne a dekonstrukcyjne podejście do tekstu źródłowego. Zasada życzliwej lektury.

3. Elementy analizy semiotycznej tekstu: pisanie z rozumieniem.

4. Tworzenie się sensów w dialogu. Zagadnienie racjonalności komunikacyjnej jako przeciwwaga dla jednoznaczności intencji sensotwórczej.

5. Sztuka definiowania pojęć w tekście naukowym.

6. Konsekwentne stosowanie narzędzi badawczych.

7. Pojęcie pragmatyzmu w odniesieniu do lektury i redakcji tekstu.

8. Zagadnienie rozumienia poprzez tekst. Redakcja prac a rozwój osobisty.

9. Etyka pisania: jak nie zmęczyć siebie i czytelnika.

10. Etyka czytania: zasada uważności.

11. Studium tekstów dotyczących zagadnień, jakie mogą pojawić się w pracach uczestników zajęć.

12. Ochrona własności intelektualnej.

Literatura:

Poniższa lista nie stanowi spisu lektur obowiązkowych. Zawarte w niej pozycje

będą pojawiały się podczas zajęć jako ważne punkty odniesienia, stanowią też one wartościowe wsparcie procesu twórczego.

Barthes Roland, "Przyjemność tekstu," Warszawa, 1997, Wydawnictwo KR.

Finkielkraut, Alain, "Serce rozumiejące: z lektur", Warszawa, 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Foster Hall, "Powrót realnego: awangarda u schyłku XX wieku", Kraków, 2010, Universitas.

Foucault Michel, "Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych", Gdańsk, 2006, Słowo/ Obraz Terytoria.

Gadamer Hans-Georg, "Prawda i metoda", Warszawa, 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens Anthony, "Socjologia", Warszawa, 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Godlewski Grzegorz (red.) "Antropologia słowa", Warszawa, 2003, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Goffman Erwin, "Człowiek w teatrze życia codziennego", Warszawa, 2008, Wydawnictwo Aletheia.

Hołówka Teresa, "Kultura logiczna w przykładach", Warszawa, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jay Martin, "Pieśni doświadczenia: nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat", Kraków, 2008, Universitas.

Lyotard Jean-François, "Postmodernizm dla dzieci: korespondencja 1982-1985", Warszawa, 1998, Fundacja Aletheia.

Markowski Michał Paweł, "Anatomia ciekawości", Kraków, 1999, Wydawnictwo Literackie.

Nycz Tadeusz, "Literatura jako trop rzeczywistości", Kraków, 2001, Universitas.

Quine Willard Van Orman, "Słowo i przedmiot", Warszawa, 1999, Wydawnictwo Aletheia.

Ricoeur Paul, "O sobie samym jako o innym", Warszawa, 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Roberts Thomas, "Mindfulness: o sztuce uważności", Sopot, 2015, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stanisław Barańczak, "Tablica z Macondo: osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze", Londyn, 1990, Aneks.

Whorf Benjamin Lee, "Język, myśl i rzeczywistość", Warszawa, 2002, Wydawnictwo KR.

Efekty uczenia się:

K_W14 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_W15 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

K_U08 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i hiszpańskim/portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i hiszpańskim/portugalskim, z zakresu problematyki iberystycznej i zagadnień z nią związanych

K_U10 posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego/portugalskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej). Potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej

K_K07 potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska), korzystając z różnych mediów i form

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Kryteriami pozwalającymi na ustalenie oceny z zajęć będą:

- obecność;

- aktywność (udział w dyskusji na temat rozwiązań, za których pomocą można poprawić czytelność omawianego fragmentu pracy licencjackiej);

- przedstawienie komunikatu o treści związanej z zagadnieniem lektury i redakcji tekstu (w najszerszym jego ujęciu), lub fragmentu pracy licencjackiej;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)