Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów literackich-spec. fińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZATLF2
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów literackich-spec. fińska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do literaturoznawstwa-spec. fińska 3320-ZLF12K-WL

Założenia (opisowo):

Przedmiot powiązany jest z realizowanym na I roku studiów konwersatorium ze Wstępu do literaturoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką tekstu poetyckiego, prozowego oraz dramatycznego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci kształcą praktyczną umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich oraz uczą się oceniać przydatność poszczególnych koncepcji teoretycznych do pracy nad konkretnym tekstem. Ćwiczenia wdrażają studentów do samodzielnej analizy i interpretacji tekstów literackich w zakresie podstawowych czynności badawczych, dążących do odsłonięcia poszczególnych poziomów organizacji przekazu literackiego i jego artystycznej koncepcji. Analizom praktycznym, prowadzonym na węgierskich, fińskich i polskich tekstach literackich, towarzyszyć będzie refleksja teoretyczna, dotycząca podstawowych zagadnień związanych z omawianą problematyką.

I semestr

I – Analiza a interpretacja

II – Fonetyka a poezja

III – Leksykalne środki stylistyczne

IV – Składniowe środki stylistyczne

V – Tropy stylistyczne

VI – Runon tuntomerkkejä ja keinoja

Polskie systemy wersyfikacyjne

VII – Wiersz średniowieczny (intonacyjno-zdaniowy)

VIII – Wiersz sylabiczny

IX – Wiersz sylabotoniczny

X – Rymy

XI – Strofy

XII – Stylizacja

II semestr

1. Genologia – gatunki literackie: epika

2. Główne gatunki epickie

3. Dialogi powieściowe

4. Postać literacka

5. Typy narracji i sytuacja narracyjna I

6. Typy narracji i sytuacja narracyjna II

7. Ćwiczenia stylistyczne

8. Pakt autobiograficzny

9. Kerronnan keinoja ja juonikaavio

10. Przestrzeń w dziele literackim

11. Czas w literaturze

Literatura:

Gajewska A. (red.), Mizerkiewicz T. (red.) (2012) Ćwiczenia z poetyki. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gajewska A. (2009) Kompozycja i genologia Ćwiczenia z poetyki. Wydawnictwo Poznańskie.

Sierotwiński S. (1986) Słownik terminów literackich. Ossolineum. Warszawa.

Pszczołowska L. (1995) Badania nad wierszem: problematyka i obecny status w nauce o literaturze. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 5 (35), 45-52.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (1991) Zarys teorii literatury. WSiP, Warszawa.

Ingarden, R. (1988), O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa

Dłuska M. (1980), Próba teorii wiersza polskiego, Kraków : Wydaw. Literackie.

Markiewicz H. (1981) Postać literacka i jej badanie. Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 72/2, 147-162.

Lejeune P. (1975) Pakt autobiograficzny. Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 5 (23), 31-49.

Bachtin M. (1974) Czas i przestrzeń w powieści Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 65/4

Bartoszyński K. (1987) Problem konstrukcji czasu w utworach epickich. W: Problemy teorii literatury. Seria II. red. Henryk Markiewicz. Wrocław —Warszawa — Kraków: Ossolineum, 1987, s. 211-265

Efekty uczenia się:

Student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach literatury, kultury i historii oraz elementarną terminologię używaną w opisie literatury, kultury i historii oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania;

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą i kierunkach badań w literaturoznawstwie;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod;

- potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach;

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności), aktywność, oceny pozytywne z semestralnych testów zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bator
Prowadzący grup: Ewelina Bator
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)