Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog, dyskurs, komunikacja w świetle współczesnych nurtów filozoficznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-DDK-QSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialog, dyskurs, komunikacja w świetle współczesnych nurtów filozoficznych
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do społecznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kompetencje właściwe dla studentów kierunków humanistycznych lub (i) społecznych.


Na zajęcia zaproszeni są studenci, którzy mają zainteresowania filozoficzne oraz społeczno-polityczne.


Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone rekonstrukcji i interpretacji filozoficznego znaczenia dialogu w myśli europejskiej. Wydobędziemy najbardziej inspirujące wątki, począwszy od koncepcji hermeneutycznych i komunikacyjnych (Gadamer, Habermas), zakotwiczonych w greckim antyku (Heraklit, Sokrates, Platon), poprzez dialog inspirowany judaizmem i egzystencjalizmem w filozofii Rosenzweiga i Bubera, a także poprzedników i inspiratorów filozofii dialogu: Feuerbacha, Cohena, po koncepcję więzi międzyludzkiej Levinasa.

Pojęcie dyskursu naświetlimy jako współczesną postać rozmowy, która ma walor upodmiotawiania człowieka jako jednostki i jednocześnie sytuuje tego człowieka społecznie oraz politycznie.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie filozoficznego fundamentu problematyki dialogu (1) jako rozmowy, w tym rozmowy interpretacyjnej, (2) jako dyskursu argumentacyjnego oraz (3) jako relacji międzyludzkiej.

Współczesne filozoficzne koncepcje hermeneutyczne i komunikacyjne poniekąd kontynuują rozumienie dialogu jako rozmowy wypracowane w starożytności. Spróbujemy się przyjrzeć treści i formie starożytnego dialogu i jego aktualnemu intelektualnemu znaczeniu. Będzie nas interesował dialog jako forma myślenia i sposób na poznanie rzeczywistości. Prześwietlimy te wątki hermeneutyki Gadamerowskiej, które podkreślają uprzedniość pytania w stosunku do odpowiedzi oraz jego otwartość.

Poddamy analizie koncepcję komunikacji społecznej J. Habermasa.

Spróbujemy zbliżyć się do czułej materii dzieł Levinasa, zwracając szczególną uwagę na etyczne rozumienie więzi międzyludzkiej i pojawiającą się w związku z tym kategorię Innego.

Odpowiemy również na pytania o to, jakie są warunki dialogu i kiedy dialog żadną miarą nie może się rozwinąć. Ta precyzja w określaniu kryteriów dialogu jest nam potrzebna, ponieważ współcześnie, zwłaszcza w sferze społeczno-politycznej, termin ten jest nadużywany i wypaczany.

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby odkryć głębsze, znaczenie dialogu zarówno jako formy poszukiwania porozumienia, jak i treści odsłaniającej istotny aspekt człowieczeństwa.

Literatura:

BubB Buber, M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych [I and Thou. A Selection of Philosophical Writings], tłum. J. Doktór, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1992.

Cohen, H., Reason and Hope. Selections from the Jewish Writings, trans. by E. Jospe, Norton & Company, New York 1971.

Gadamer, H.-G. Język i rozumienie, tłum. P. Dehnel, B. Sierocka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003.

Habe Habermas, J., Teoria działania komunikacyjnego [The Theory of Communicative Action], vol. 1, Racjonalność działania a racjonalność społeczna [Rationality of Action versus Social Rationality] tłum. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

HaberHabermas, J., Teoria działania komunikacyjnego [The Theory of Communicative Action], vol. 2, Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego [Contributions to the Critique of Functional Reason], tłum. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Levin Levinas, E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności [Totality and Infinity. An essay on Externality], tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Plato Platon, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa1984.

Efekty uczenia się:

Prowadząca zakłada, że po semestralnej pracy student:

a) zna specjalistyczną terminologię właściwą dla współczesnej hermeneutyki, teorii dyskursu i rozumie jej rolę

b) posiada zdecydowanie większe umiejętności praktyczne, w zakresie krytycznej analizy tekstów kultury. Rozpoznaje w ich świetle podstawowe problemy i zjawiska współczesności, w tym zwłaszcza problemy społeczno-polityczne w perspektywie szeroko pojętej kultury. Potrafi samodzielnie formułować problem badawczy i znaleźć instrumenty pracy nad nim.

c) rozwija kompetencje społeczne, w szczególności zdolność krytycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności we wspólnie z innymi dzielonym procesie międzyludzkiego porozumienia i obrony wartości humanistycznych. Jest zdolny do wrażliwego rozpoznawania problemów współczesności.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze.

W przypadku dłuższej choroby możliwe zaliczenie po indywidualnych uzgodnieniach.

Praca pisemna.

Zaliczenie na ocenę (30% udział w dyskusji, 70% esej)

Poprawka: możliwe przygotowanie eseju w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rossmanith
Prowadzący grup: Anna Rossmanith
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)