Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualność i wspólnota. Poszukiwania i dylematy tożsamościowe w prozie Hermanna Hessego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-IW-qHT
Kod Erasmus / ISCED: 09.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Indywidualność i wspólnota. Poszukiwania i dylematy tożsamościowe w prozie Hermanna Hessego
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty do wyzwania kierunkowego"Historie-dyskursy-tożsamości" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Umiejętność dokładnego, wnikliwego czytania tekstu ( close reading), gotowość do analizy i dyskusji.

Skrócony opis:

Przedmiotem lektury i namysłu staną się najważniejsze, „kultowe” utwory prozatorskie Hermanna Hessego, zwłaszcza zaproponowane w nich konstrukcje tożsamościowe bohaterów. W opinii Tomasza Manna jego twórczość należy do „szczytowych i najczystszych dokonań naszej epoki”. Wnikliwa lektura tekstu literackiego będzie punktem wyjścia do dyskusji o ich aktualności i przydatności we współczesnych nurtach myślenia o indywidualności, modelach wspólnoty, stosunku/wartości indywidualności i wspólnoty.

Pełny opis:

Przedmiotem lektury i namysłu staną się najważniejsze, kultowe utwory prozatorskie Hermanna Hessego, zwłaszcza zaproponowane w nich konstrukcje tożsamościowe bohaterów.

Wnikliwa lektura tekstu literackiego będzie punktem wyjścia do dyskusji o ich aktualności i przydatności we współczesnych nurtach myślenia o twórczej indywidualności, modelach wspólnoty, stosunku/wartości/ambiwalencji indywidualności i wspólnoty.

Pod kołami: indywidualność człowieka młodego i szkoła

Demian: indywidualność versus historia

Siddhartha: indywidualność versus świat zmysłowy

Wilk stepowy: indywidualność i jej rozszczepienia wobec kultury i społeczeństwa, samotność, miłość

Podróż na Wschód: model wspólnoty relatywizującej indywidualność?

Gra szklanych paciorków: wspólnota ocalająca indywidualność?

Baśnie. (model dojrzałej indywidualności kochającej/akceptującej świat)

Im dojrzalsi, tym młodsi : refleksje i wiersze o starości.

Literatura:

Biografia: Hermann Hesse : wędrowiec i jego cień / Gunnar Decker ; z niemieckiego przełożyły Eliza Borg, Maria Przybyłowska, Warszawa 2014.

Maria-Felicitas Herforth, Erläuterungen zu Hermann Hesse Das Glasperlenspiel, 2 wydanie, Hollfeld 2003.

Samsami Behrang: Die Entzauberung des Ostens : Zur Wahrnehmung und Darstellung des Orients bei Hermann Hesse, Armin T. Wegner und Annemarie Schwarzenbach : Bielefeld, 2011 / Elżbieta Antochewicz.Antochewicz, Elżbieta.

Detlef Haberland, Geza Horváth (Hg.): Hermann Hesse und die Moderne : Diskurse zwischen Ästhetik, Ethik und Politik, Wien 2013 / Elżbieta Antochewicz.

Hermann Hesse und die literarische Moderne : Kulturwissenschaftliche Facetten einer literarischen Konstante im 20. Jahrhundert : Aufsätze / hrsg. von Andreas Solbach.

Katarzyna Nowakowska, Hermann Hesse w poszukiwaniu własnej tożsamości : bohaterowie literaccy jako transformacje ich autora, Wrocław 2004.

Im dojrzalsi, tym młodsi : refleksje i wiersze o starości / Hermann Hesse ; z fot. Martina Hessego ; wydał Volker Michels ; przeł. Anna Kryczyńska i Robert Reszke.

Figury podróży : Hesse, Eliade, Jung, Lévi-Strauss - w drodze do Indii i z powrotem / Anna Wieczorkiewicz, Warszawa 2021.

Karol Sauerland, Ist eine Befreiung vom Zwang zur Identität möglich? : Bemerkungen zu Adorno, Wrocław 1978.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

1. W zakresie wiedzy student:

- Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury (K_W05)

2. W zakresie umiejętności potrafi:

- dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materia łów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych (K_U02)

- Skontekstualizować dzieło kultury w odniesieniu do czasu jego powstania i momentu lektury (K_U03)

- przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby od biorców (K_U11)

3. W zakresie kompetencji społecznych:

- przestrzega zasady tolerancji, rozumie dziedzictwo kulturowe i ma poszanowanie dla różnic kulturowych (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieobecności.

Ocena ciągła. Ocenie podlega przygotowanie do zajęć (znajomość tekstu) merytoryczna aktywność w dyskusji.

Ustne. Przedstawienie jednej, wybranej lektury z zaproponowanej przez Prowadzącą listy w formie referatu na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sadkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Sadkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)