Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niemiecki romantyzm: czarny, fantastyczny, mistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-NR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Niemiecki romantyzm: czarny, fantastyczny, mistyczny
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Umiejętność dokładnego, wnikliwego czytania tekstu ( close reading), gotowość do analizy i dyskusji.

Skrócony opis:

Przedmiotem zainteresowania będą nurty mistycznego (Hoelderlin, Novalis, Tieck,) i tzw. czarnego (gotyckiego, fantastycznego) romantyzmu w obrębie literatury niemieckiej (E. T. A. Hoffmann) oraz równie fascynujące zjawiska „mieszane” (realistyczno-fantastyczno-mistycznym), jakim są utwory H. von Kleista. Analizować będziemy formy krótkie: nowele, baśnie, fragmenty filozoficzne, elegię.

Pełny opis:

Przedmiotem zainteresowania będą nurty mistycznego (Hölderlin, Novalis, Tieck,) i tzw. czarnego (gotyckiego, fantastycznego) romantyzmu w obrębie literatury niemieckiej (E. T. A. Hoffmann) oraz równie fascynujące zjawiska „mieszane” (realistyczno-fantastyczno-mistycznym), jakim są utwory H. von Kleista. Tradycja niemieckiego romantyzmu jest niezwykle ważna dla rozwoju romantyzmu polskiego oraz modernizmu europejskiego, a w kulturze (również popularnej) pozostała żywa do dziś.

Konwersatorium poświęcone będzie problematyce antropologicznej (wizja człowieka, jego boskości, zapowiedzi sztucznej inteligencji, futurystyczne intuicje dotyczące stosunku ducha, materii, i świadomości zgodne z teorią kwantową, stosunek człowieka i natury-przyrody, fantazji i rzeczywistości). Godna uwagi jest refleksja o roli sztuki oraz teorie literackie np. fantastycznego realizmu E. T.A. Hoffmanna i H. von Kleista. Omówimy stosunek romantyków do średniowiecza z jednej, a rewolucji francuskiej z drugiej strony. Analizować będziemy formy krótkie: nowele, baśnie, fragmenty filozoficzne, elegię.

Wyzwania kierunkowe:

Zwierzęta i środowisko: - człowiek między biologią a kulturą

Historie – dyskursy – tożsamości: - tożsamość indywidualna i zbiorowa

- kultura literacka

Demos i polis: jednostka a zbiorowość

Mądrość i filozofia: - filozofia i psychologia wobec wyzwań współczesności

- problematyka etyczna w tekstach kultury.

Literatura:

Wstęp, w: Niemiecka nowela romantyczna, oprac. Gerard Koziełek, Wrocław 1975.

Jerzy Prokopiuk, Wstęp, w: Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna. Studia. Fragmenty, Warszawa 1984.

Leszek Libera, Wstęp, w: Blondyn Eckbert, Góra Run, Białystok 2022.

L. Libera, Ludwig Tieck zwany królem romantyzmu, Białystok 2021.

Marek Jaroszewski, Życie i twórczość E. T. A. Hoffmanna 1776-1822, Gdańsk 2006.

Peter Lachmann, „Ich bin ein Spieler, der das Letzte auf eine Hoffnung wagt“! E. T. A. Hoffmann in Warschau 1804-1807, Würzburg 2021.

Karol Sauerland, Goethes, Schillers, Schlegels und Novalis' Reaktionen auf die neuen politischen, konstitutionellen und sozialphilosophischen Fragen die französische Revolution aufwarf , Amsterdam 1988.

Karol Sauerland, Średniowiecze w oczach romantyków niemieckich (Wackenroder, Novalis, Tieck i Arnim), Wrocław 1967.

Emil Petzold, Hölderlins Brot und Wein: Ein exegetischer Versuch. Neudruck ([der Ausg.] Sambor, Schwarz u. Trojan, 1896.

G. H. von Schubert, Nocna strona przyrodoznawstwa, przeł. K. Krzemień-Ojak, Białystok 2015.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

1. W zakresie wiedzy student:

- Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury (K_W05)

2. W zakresie umiejętności potrafi:

- dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materia łów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych (K_U02)

- Skontekstualizować dzieło kultury w odniesieniu do czasu jego powstania i momentu lektury (K_U03)

- przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby od biorców (K_U11)

3. W zakresie kompetencji społecznych:

- przestrzega zasady tolerancji, rozumie dziedzictwo kulturowe i ma poszanowanie dla różnic kulturowych (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieobecności.

Ocena ciągła. Ocenie podlega przygotowanie do zajęć (znajomość tekstu) merytoryczna aktywność w dyskusji.

Ustne. Przedstawienie jednej, wybranej lektury z zaproponowanej przez Prowadzącą listy w formie referatu na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sadkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Sadkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)