Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podróż grecka i pytania o tożsamość Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-PGP-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podróż grecka i pytania o tożsamość Europy
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wymagane ogólne przygotowanie humanistyczne (z zakresu szkoły średniej).

Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium jest „podróż grecka” (do Grecji i po Grecji), zwłaszcza w wieku XIX i XX, rozpatrywana na tle tradycji podróżowania sięgającej antyku (Herodot, Pauzaniasz). Wędrówkę grecką traktować będziemy jako realną, historyczną czynność, jako fakt z zakresu geografii kulturowej XIX i XX, jako motyw w literaturze i sztuce polskiej i europejskiej. Szczególnie uprzywilejowanym tematem konwersatorium będzie związana z podróżą grecką refleksja nad tożsamością Europy, szczególnie istotna w zapisach podróży greckiej w XIX i XX wieku (opozycja Aten i Sparty, demokracja i wolność w Atenach jako podstawy cywilizacji europejskiej, Europa Zachodnia a tradycje Bizancjum, kultura grecka jako projekt antropologiczny odpowiadający na kryzys Europy w XX wieku).

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium jest „podróż grecka” (do Grecji i po Grecji), zwłaszcza w wieku XIX i XX, rozpatrywana na tle tradycji podróżowania sięgającej antyku (Herodot, Pauzaniasz). Wędrówkę grecką traktować będziemy jako realną, historyczną czynność, ale także jako fakt z zakresu geografii kulturowej XIX i XX wieku oraz jako motyw w literaturze i sztuce polskiej i europejskiej. Poznamy realnych podróżnych, ich relacje z wizyt w Grecji, a także konkretne miejsca i tradycję i ich opisu. Wykład z elementami konwersatorium dotyczyć będzie zarówno podróży greckich i podróżopisarstwa inspirowanego konkretnymi wyprawami, jak i podróży do Grecji, stanowiącej motyw literacki i artystyczny, nie zawsze związany z realną podróżą. Rozpatrywać będziemy podróż grecką także jako gatunek literacki, mający swoje konwencje i toposy. Szczególnie uprzywilejowanym tematem konwersatorium będzie związana z podróżą grecką refleksja nad tożsamością Europy, szczególnie istotna w zapisach podróży greckiej w XIX i XX wieku (opozycja Aten i Sparty, demokracja i wolność w Atenach jako podstawy cywilizacji europejskiej, Europa Zachodnia a tradycje Bizancjum, kultura grecka jako projekt antropologiczny odpowiadający na kryzys Europy w XX wieku). Przedmiotem analizy i interpretacji będą podróże realne i literackie m.in. następujących twórców: E. Dodwell, Byron, Chateaubriand, E. Lear, H. Miller, V. Woolf, J. Derrida, J. Słowacki, C. Norwid, J. Kremer, J. Malczewski, T. Sinko, T. Hollender, Z. Herbert, L. Durrell, Z. Abramowiczówna, S. Vincenz, J. J. Szczepański, a zjawiska teatralne i filmowe, które nawiązują do motywów greckich i pokazują europejskie przemiany recepcji kultury antycznej i nowogreckiej.

Literatura:

- Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007.

- Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, pod red. nauk. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Ławskiego, K. Tomaszuk, Warszawa 2007.

- Arcydzieła literatury nowogreckiej, seria pod redakcją M. Borowskiej (t. I-VI).

- Sparta w kulturze polskiej, t. I-II, Warszawa 2014-15.

- H. Angelomatis-Tsougarakis, The Eve of the Greek Revival. British Travellers’ Perceptions of Early Nineteenth-Century Greece, London and New York 1990.

- R. Eisner, Travelers to an Antique Land. The History and Literature of Travel to Greece, Ann Arbor 1991.

- O. Augustinos, French Odysseys. Greece in French Travel Literature from the Renaissance to the Romantic Era, Baltimore and London 1994.

- R. Stoneman, A Literary Companion to Travel in Greece, Malibu 1994.

- P. G. Adams, Travelers and Travel Liars. 1660 – 1800, Berkeley and Los Angeles 1962.

-F. M. Tsigakou, The Rediscovery of Greece. Travellers and Painters of the Romantic Era, London 1981.

- S. Bassnett, Travel writing and gender, in: P. Hulme, T. Youngs, The Cambridge Companion, Cambridge University Press 2002.

- T. Sinko, Polscy podróżnicy w Grecji i Troi, Kraków 1925.

- S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988.

- P. Kordos, Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników, Warszawa 2009.

- H. Głębocki, Zaginiony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód (1836-1837) – odnaleziony po 70 latach w zbiorach rosyjskich, "Pamiętnik Literacki" 2011, z. 2, s. 143-164.

- O. Jurewicz, Greckie peregrynacje Juliusza Słowackiego, „Meander” 1959, nr 4-5.

- M. Kalinowska, Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. Glosy, Gdańsk 2011.

- J. Kieniewicz, Słowacki orientalny, w: Słowacki współczesny, red. M. Troszyński, Warszawa 2000, s. 60-70.

- L. Libera, Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”, Poznań 1993.

- R. Przybylski, Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód, Kraków 1982.

- Raptularz wschodni Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze, t. I-III, Warszawa 2019.

- Z. Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000.

------------------------------------------------------------------------------------

- N. Davies, Europa między Wschodem a Zachodem, Warszawa 2007.

- B. Geremek, Nasza Europa, Kraków 2012.

- Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2008.

- P. Marciniak, Ikona dekadencji : wybrane problemy europejskiej recepcji Bizancjum od XVII do XX wieku, Katowice 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją - K_W05

Zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i filozoficznego oraz tekstualnego źródła historycznego - K_W05

Potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych - K_U01

Potrafi prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej K_U07

Potrafi samodzielnie zanalizować tekst pisemny i ustny o charakterze naukowym w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych - K_U02

Rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej - K_K02

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywny udział w części konwersatoryjnej zajęć, przygotowanie jednej prezentacji. Możliwy jest końcowy (ustny lub pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności analizy).

Możliwy jest końcowy (ustny lub pisemny) sprawdzian wiedzy i umiejętności analizy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kalinowska
Prowadzący grup: Maria Kalinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)