Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfologia dynamiczna i stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GDS-CW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia dynamiczna i stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Geologia 4030-GEO
Geologia II 4030-GEO2
Hydrologia 4030-HYD-W
Hydrologia 4030-HYD-CW
Podstawy meteorologii i klimatologii 4030-PMK-W
Podstawy meteorologii i klimatologii 4030-PMK-CW

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw geografii fizycznej i geologii ogólnej. Podstawy algebry i trygonometrii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Geomorfologia to interdyscyplinarna nauka, która łączy elementy geologii, hydrogeologii, hydrologii, sedymentologii, tektoniki i geologii planetarnej; a także innych nauk, takich jak klimatologia i ekologia. Przedmiotem badań geomorfologicznych jest powierzchnia Ziemi wraz ze strefą przypowierzchniową. Geomorfologia jest nauką badającą współczesne, obecnie widoczne formy powierzchni Ziemi, jak również rekonstruuje rzeźbę tworzoną w dawnych epokach geologicznych. Geomorfologia kładzie nacisk na badanie procesów kształtujących formy powierzchni Ziemi, zajmuje się określaniem dynamiki procesu i czasu jego trwania. Badania geomorfologiczne prowadzą do dokładnego poznania rzeźby, jej genezy, wieku oraz przebiegu procesów geomorfologicznych.

Pełny opis:

Mapa hipsometryczna, mapa morfometryczna, mapa spadków. Terasy rzeczne - mapa geomorfologiczna. Meandry - wybrane parametry. Osuwiska - mapa zagrożeń. Abrazja morska - metody ochrony wybrzeży. Formy i procesy eoliczne.

Literatura:

Cooke R.U., Doornkamp J.C., 1990, Geomorphology in Environmental Management, Clarendon Press, Oxford.

Galon R., 1979, Formy powierzchni Ziemi, WSiP, Warszawa.

Klimaszewski M., 1988, Geomorfologia, PWN, Warszawa.

Migoń P., 2006, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., Rutkowski J., 2001, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, WGSR UW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Znajomość i rozumienie przebiegu procesów przyrodniczych oraz metod stosowanych w geomorfologii i możliwości ich wykorzystania do oceny stanu środowiska.

Umiejętność zastosowania metod geomorfologicznych do rozwiązywania problemów zagospodarowania przestrzennego danej jednostki terytorialnej. Umiejętność przeprowadzenia analizy danym geomorfologicznych pod kątem praktycznego wykorzystania w planowaniu przestrzennym, umiejętność podawania argumentów na poparcie postawionych hipotez badawczych, krytyczna analiza uzyskanych wyników i samodzielnie wyciąganie wniosków.

Rozumienie przebiegu procesów geomorfologicznych oraz potrzeby systematycznego aktualizowania baz danych i wiedzy przyrodniczej oraz znajomość ich praktycznego zastosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia graficzne z wykorzystaniem map topograficznych, zdjęć lotniczych DTM, prace indywidualne i grupowe oraz/lub przygotowanie prezentacji.

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)

- oddanie i zaliczenie wszystkich projektów

- uzyskanie pozytywnej oceny ze kolokwium końcowego.

W przypadku nieobecności na ćwiczeniach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń rysunkowych lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od nieobecności.

Na ocenę końcową przypada 75% wyników uzyskanych z prac w ciągu kursu a 25% to cena z kolokwium końcowego.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: Dorota Giriat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: Piotr Szwarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.