Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfologia dynamiczna i stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GDS-W Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia dynamiczna i stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Geologia 4030-GEO
Geologia II 4030-GEO2
Hydrologia 4030-HYD-CW
Hydrologia 4030-HYD-W
Podstawy meteorologii i klimatologii 4030-PMK-CW
Podstawy meteorologii i klimatologii 4030-PMK-W

Założenia (opisowo):

Wymagana znajomość podstawowych informacji z geologii i geografii fizycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawia podstawowe zagadnienia geomorfologiczne: historię nauki i jej rozwój w Polsce i na świecie, główne procesy i formy rzeźby (stokowe, fluwialne, eoliczne, glacjalne i fluwioglacjalne, peryglacjalne). Znaczny nacisk położono na zagadnienia aplikacyjne i wpływ człowieka na rozwój rzeźby.

Pełny opis:

Geomorfologia jako nauka (historia i rozwój metod badań). Wietrzenie. Procesy i formy krasowe - kras odkryty i podziemny, wpływ człowieka na rozwój form. Procesy i formy stokowe - grawitacyjne procesy stokowe, działalność wody na stoku, rozwój stoku. Procesy i formy fluwialne - erozja, transport, akumulacja; układy koryt rzecznych, terasy, delty, estuaria, przełomy. Procesy i formy eoliczne. Wydmy w Polsce i na świecie - okresy wydmotwórcze. Less - powstawanie i występowanie. Procesy i formy glacjalne i fluwioglacjalne. Epoki lodowe. Lodowce i lądolody - powstawanie, podział, cechy termiczne, ruch. Formy rzeźby i osady glacjalne i fluwioglacjalne. Procesy, formy i struktury peryglacjalne. Zagospodarowanie strefy peryglacjalnej. Antropogeniczne formy rzeźby - związane m.in. budownictwem, wydobyciem surowców.

Literatura:

Cooke R.U., Doornkamp J.C., 1990, Geomorphology in Environmental Management, Clarendon Press, Oxford.

Galon R., 1979, Formy powierzchni Ziemi, WSiP, Warszawa.

Klimaszewski M., 1988, Geomorfologia, PWN, Warszawa.

Migoń P., 2006, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., Rutkowski J., 2001, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, WGSR UW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe terminy z zakresu geomorfologii, rozumie przebieg procesów geomorfologicznych zachodzących środowisku przyrodniczym. Zna podstawowe metody datowania względnego i bezwzględnego form rzeźby. Rozumie wpływ bezpośredni i pośredni gospodarczej działalności człowieka na rzeźbę powierzchni i cechy osadów. Potrafi powiązać formy rzeźby powierzchni z procesami, które je ukształtowały. Potrafi wskazać przykłady różnych form rzeźby w Polsce i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (3 pytania).

lub

Test składający się z pytań otwartych i zamkniętych. Zaliczenie wykładu - min. 51% punktów z testu.

O sposobie zaliczenia przedmiotu studenci zostaną poinformowani na pierwszym wykładzie.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: Piotr Szwarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: Piotr Szwarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.