Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego [4100-3SNJAO] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia 1- czytanie, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka języka angielskiego [4100-3SNJAO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia 1- czytanie [CWK1], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 23
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Kuźmicki
Literatura:

Booth, W. C., Colomb, G. G. , Williams, J. , M. (2007). A manual for writers of research papers, theses, and dissertations. Chicago style for writers and researchers. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Hewings, M. (2012). Cambridge academic English (upper-intermediate). Cambridge: CUP.

Hewings, M. & Thaine, C. (2012). Cambridge academic English (advanced). Cambridge: CUP.

Hinkel, E. (2004). Teaching academic ESL writing. Practical techniques in vocabulary and grammar. London: Lawrence Erlbaum.

Jordan, R. R. (1990). Academic writing course. Edinburgh Gate: Longman

McCarthy, M., & O’Dell, F. (2008). Academic vocabulary in use. Cambridge, New York: CUP.

McCormack, J., & Slaght, J. (2005). Extended writing and research skills. Reading: Garnet Education.

McCormack, J., & Watkins., S. (2009). English for academic study: speaking. Reading: Garnet Education.

Wallwork, A. (2013). English for academic research writing exercises. New York: Springer.

Zemach, D. E. (2009). Building academic reading skills 1 & 2. Michigan University Press.

Zemach, D. E. & Rumisek, L. (2005). Academic writing: from paragraph to essay. Oxford: Macmillan Education.

Zwier, L. J. 2002. Building academic vocabulary. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Zakres tematów:

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności czytania i rozwijanie umiejętności badawczych studenta (zbieranie, analizowanie, selekcjonowanie, ocenianie i syntezowanie informacji) oraz przygotowanie go do autonomicznej analizy tekstów o różnym charakterze. Analizowane są dwa rodzaje tekstów źródłowych: teksty kultury napisane w odmianie formalnej języka angielskiego oraz teksty naukowe. Praca z tekstem źródłowym obejmuje jego krytyczną analizę oraz próbę zintegrowania zawartych w nim informacji z dotychczasową wiedzą studenta. Podczas analizy tekstu źródłowego studenci identyfikują przedstawiony problem/tezę, zastosowaną argumentację/metody badawcze i wnioski do jakich doszedł autor tekstu. Poza dogłębnym zrozumieniem treści tekstu źródłowego student przyjmuje postawę krytyczną wobec napotkanych w tekście sądów i teorii. W ramach kursu studenci zapoznawani są także ze specyfiką dwóch odmian języka angielskiego: odmianą formalną oraz rejestrem akademickim i ich charakterystycznymi cechami. Zwraca się szczególną uwagę na następujące aspekty formalnego i naukowego rejestru języka angielskiego: słownictwo fachowe i terminologia, aspekty syntaktyczne, organizacja i struktura argumentacyjna tekstu, formalna i logiczna spójność tekstu, zasady i konwencje cytowania prac źródłowych, tworzenia przypisów i notatek bibliograficznych. Kurs rozwija świadomość językową studenta i jego wrażliwość na dbałość o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych poglądów.

Cele kursu:

rozwijanie umiejętności czytania i interpretowania treści tekstów kultury w odmianie formalnej języka angielskiego oraz tekstów o charakterze naukowym

wyrabianie zdolności krytycznego myślenia

wyrabianie zdolności precyzyjnego i przejrzystego artykułowania myśli w odniesieniu do tekstu źródłowego

Metody dydaktyczne:

Wielorakie metody zawierające elementy wykładu, dyskusje, prezentacje, analizę i interpretację tekstów źródłowych

metody podawcze: prezentacja multimedialna, wykład

metody aktywizujące studentów: obowiązkowe wypowiedzi na forum, wzajemne sprawdzanie prac, wspólne tworzenie słownika, haseł encyklopedycznych, magazynów, blogów, vlogów etc.

samodzielna pracy studentów podczas zajęć synchronicznych: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie

pracy w parach i w podgrupach (np. w tzw. pokojach) np. think – pair – share

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w trybie mieszanym (14 godzin stacjonarnie + 16 godzin zdalnie, asynchronicznie)

Efekty podlegają ocenie za pomocą:

A. Testów sprawdzających rozumienie tekstu źródłowego:

Test 1 - test pisemny obejmujący zadania zamknięte sprawdzające zrozumienie tekstu kultury napisanego w formalnej odmianie języka angielskiego (30%)

Test 2 - test pisemny obejmujący zadania zamknięte sprawdzające zrozumienie tekstu o charakterze naukowym (30%)

B. Bieżącej oceny uczestnictwa w zajęciach synchronicznych oraz wykonywanie zadań przygotowanych na zajęcia asynchroniczna (40%)

Materiały do pracy własnej w ramach zajęć asynchronicznych udostępniane są na stronie kursu na platformie Kampus, a ich terminowe realizowanie na platformie jest warunkiem zaliczenia.

Uwagi:

Grupa III

Sylabus przygotowany na podstawie sylabusa 2019/2020 opracowanego przez dr Ewę Guz

Studenci są ograniczeni do DWÓCH nieobecności w semestrze zimowym 2023. W wyjątkowych sytuacjach proszę o kontakt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)