Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego"Historie-dyskursy-tożsamości" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego"Historie-dyskursy-tożsamości" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-AL-CWD-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w toku konwersatorium dyskusji stanowić będą wybrane przykłady polskiej i obcej twórczości dla młodych czytelników mówiące zarówno o realnych konfliktach (około)wojennych, takich jak II wojna światowa, stan wojenny i tzw. kryzys uchodźczy, jak i konfliktach kulturowych i pokoleniowych. Realizacje tytułowego zagadnienia przybierają również bardziej uniwersalne formy, ponadto wojna traktowana jest też symbolicznie. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym, zarówno na poziomie tekstu, jak i książki jako całości, łączącej tekst i obraz. Wieloaspektowa analiza wybranych publikacji – zakorzeniona głównie w rozpoznaniach literaturoznawczych, ale odwołująca się również do bibliologii i pedagogiki – pozwoli na ukazanie bogactwa współczesnej twórczości dla młodych czytelników mówiącej o tematach pozostających wedle niektórych w sferze tabu.

Strona przedmiotu
3700-AL-DN-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to focus on the narrative constructions of disability in contemporary literature and culture. It will be taught in the form of in-class discussions based on selected theoretical readings, essays, short stories, podcasts, and one unabridged novel.

Strona przedmiotu
3700-AL-ESLN-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy twórczości Edwarda Stachury, widzianej jako spójna całość interpretacyjna. Można ją czytać jako literacką wizję kosmosu, rozumianego jako uporządkowana struktura. Nie jest jednak tak harmonijna jak w tradycji znanej z historii literatury, filozofii i astronomii. Wyrasta z doświadczenia kultury po rewolucji naukowej i przełomie oświeceniowym, wyraża egzystencjalne niepokoje człowieka XX wieku. Z drugiej strony przenika ją tęsknota za utraconym Sensem, sacrum, ładem mitu. Wiedziony tą tęsknotą, poeta konstruuje własny artystyczny kosmos, odpowiadający kulturowej sytuacji współczesnego człowieka. Wyodrębnienie fundamentów tego literackiego porządku u Stachury to główny cel zajęć. Towarzyszyć mu będzie cel drugi: konfrontacja literackiego obrazu świata z jego pozaliterackim pierwowzorem. Działanie to nie tylko pozwoli odkryć kluczowe sensy poezji Stachury, lecz także zrozumieć, jak na odczytywanie tych sensów oddziaływała legenda twórcy.

Strona przedmiotu
3700-AL-GIJ-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adresatami konwersatorium są wszyscy zainteresowani tym, na czym polegają procesy zmian językowych w sferze grzeczności i dążeniu do dobrostanu. Poznaniu praktycznych propozycji zasad komunikacji w różnych sytuacjach będzie towarzyszyć zapoznanie się z kwestiami teoretycznymi takimi jak tabuizacja, eufemizacja, akty mowy, presupozycje i implikatury w komunikacji językowej i in.

Strona przedmiotu
3700-AL-IW-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem lektury i namysłu staną się najważniejsze, „kultowe” utwory prozatorskie Hermanna Hessego, zwłaszcza zaproponowane w nich konstrukcje tożsamościowe bohaterów. W opinii Tomasza Manna jego twórczość należy do „szczytowych i najczystszych dokonań naszej epoki”. Wnikliwa lektura tekstu literackiego będzie punktem wyjścia do dyskusji o ich aktualności i przydatności we współczesnych nurtach myślenia o indywidualności, modelach wspólnoty, stosunku/wartości indywidualności i wspólnoty.

Strona przedmiotu
3700-AL-IMNJK-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy badać budowę kolejnych utworów Jana Kochanowskiego w celu wyodrębnienia składowych motywów dynamicznych, narracyjnych, czyli wyrażających bieg jakichś zdarzeń w tamtym świecie przedstawionym, po czym będziemy je inwentaryzować, zostawiając na boku (a może osobno indeksując) statyczne motywy opisowe.

Główną korzyść z indeksu motywów odniosą badacze tej twórczości, gdyż otrzymają empiryczny materiał wstępnie skonceptualizowany, reprezentatywny, a nadto pozwalający na porównania z innymi autorami w szerszym kontekście. Wiele motywów narracyjnych pojawia się jako wątki obiegowe w literaturze europejskiej. Ich inwentaryzacja u Kochanowskiego może zachęcić do badań komparatystycznych jego warsztatu.

Ubocznym, choć niebłahym pożytkiem z takiego indeksu może być dostarczenie motywów do rekonstrukcji życiowych doświadczeń Poety, o którego biografii tak mało wiadomo.

Strona przedmiotu
3700-AL-JK-I-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach poddamy krytycznej lekturze wybrane najważniejsze opracowania twórczości Jana Kochanowskiego, aby wydobyć z nich wyniki (wnioski, ustalenia) i poddać tę wiedzę ocenie, podsumowując w ten sposób dorobek dotychczasowej nauki. Składają się nań opinie zgodne, sprzeczne, kwestie zgłoszone do przyszłych studiów, i luki w badaniach.

Zajęcia mają podwójny cel: dydaktyczny w postaci nabycia krytycznej wiedzy o dotychczasowych badaniach nad twórczością Kochanowskiego, oraz metodologiczny, polegający na uzyskaniu aktualnego kwestionariusza badawczego zebranego z analizy rzeczywistych badań.

Zajęcia rozpoczynają cykl, który będzie kontynuowany w następnym semestrze, kiedy na warsztat weźmiemy następne opracowania, zaś wyniki ich analizy będziemy dodawać do wykazu opracowanego w tym semestrze.

Strona przedmiotu
3700-AL-KDSD-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium są badania w postmigracyjnej społeczności, ukazywane na przykładzie osadnictwa pierwszych lat powojennych na terenie Warmii i Mazur. W oparciu o teksty naukowe oraz fragmenty relacji autochtonów i powojennych osadników regionu będziemy się starali zobaczyć i zrozumieć świat, który ich otaczał. Poznamy tło historyczne oraz nastroje, jakie towarzyszyły przyłączeniu omawianych terenów do Polski pojałtańskiej. Przyjrzymy się także warunkom życia, a także możliwościom i zagrożeniom, którym musieli sprostać mieszkańcy. Omówimy kwestie tworzących się relacji społecznych między nowymi i starymi mieszkańcami regionu. Ważny będzie wreszcie stosunek osadników do zastanego świata materialnego: w jaki sposób próbowali przystosować zastaną rzeczywistość do własnych potrzeb, zbudować na nowo świat w miejscu zupełnie obcym im geograficznie i kulturowo?

Strona przedmiotu
3700-AL-KOTM-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w trakcie zajęć dyskusji stanowić będą współczesne przykłady polskiej i zagranicznej książki obrazkowej (ang. „picturebook”). Potrzebę namysłu nad nimi prowokuje nie tylko rosnąca popularność tego typu publikacji, ale też prężnie rozwijające się w Polsce i na świecie badania, skupione między innymi na materialności książki, jej odbiorczości (problem podwójnego adresu czytelniczego i „all age literature”) czy kwestiach genologicznych. Realizacje tytułowego zagadnienia przybierają wielorakie formy oparte na zasadzie współzależności warstwy tekstowej i ikonicznej (ikonotekst) i wymagają od czytelniczek oraz badaczek złożonego podejścia krytycznego. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym, również na poziomie książki jako całości, a wieloaspektowa analiza wybranych publikacji – zakorzeniona głównie w literaturoznawstwie i bibliologii – pozwoli na ukazanie bogactwa i złożoności medium, jakim jest książka obrazkowa.

Strona przedmiotu
3700-AL-Lem-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony będzie prezentacji wybranych utworów Stanisława Lema, a zajęcia omawiające teksty literackie przeplatane będą spotkaniami poświęconymi recepcji jego twórczości. Zaproszeni goście (komentatorzy i adaptatorzy utworów pisarza) opowiadać będą o sposobach wykorzystywania lemowskiego dziedzictwa na polach innych niż literatura.

Strona przedmiotu
3700-AL-NTD-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyjmując perspektywę mikrohistoryczną, podczas zajęć przyjrzymy się z bliska historiom dziesięciu obiektów, które określić można mianem trudnego, kolonialnego dziedzictwa, m.in. obiektom muzealnym, jak marmury partenońskie, popiersie Nefertiti, kamień z Rosetty, brązy z Beninu, ale także pomnikom, upamiętniającym w Belgii króla Leopolda, czy w USA konfederatów, a także obiektom architektonicznym, jak Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Te obiekty, które dziś stanowią przedmiot aktywistycznych i artywistycznych interwencji w muzeach i przestrzeniach miast oglądać będziemy przez pryzmat ich indywidualnych, skomplikowanych historii, które pozwolą nam na wgląd w szerszą problematykę trudnego dziedzictwa i jego kolonialnych uwikłań.

Strona przedmiotu
3700-AL-NR-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zainteresowania będą nurty mistycznego (Hoelderlin, Novalis, Tieck,) i tzw. czarnego (gotyckiego, fantastycznego) romantyzmu w obrębie literatury niemieckiej (E. T. A. Hoffmann) oraz równie fascynujące zjawiska „mieszane” (realistyczno-fantastyczno-mistycznym), jakim są utwory H. von Kleista. Analizować będziemy formy krótkie: nowele, baśnie, fragmenty filozoficzne, elegię.

Strona przedmiotu
3700-AL-LPPA-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest podstawowym zagadnieniom i problemom przekładu poetyckiego, rozumianego tu jako część aktu hermeneutycznego, którego początkiem musi być uważna lektura i próba zrozumienia tekstu oryginalnego. Przedmiotem analizy i dyskusji będą wybrane utwory poetyckie pochodzące z kanonu poezji angielskiej (od epoki Renesansu do współczesności) i ich przekłady na język polski, omówione w kontekście historycznym, teoretyczno-literackim i przekładoznawczym, a także w odniesieniu do różnic pomiędzy wierszem angielskim i polskim w zakresie metrum, charakterystyki rymów, uwarunkowań gramatycznych, środków stylistycznych itp. Część zajęć o charakterze warsztatowym będzie poświęcona pracy studentów nad własnymi przekładami wybranych wierszy angielskich i dyskusji na ich temat.

Strona przedmiotu
3700-AL-PGP-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium jest „podróż grecka” (do Grecji i po Grecji), zwłaszcza w wieku XIX i XX, rozpatrywana na tle tradycji podróżowania sięgającej antyku (Herodot, Pauzaniasz). Wędrówkę grecką traktować będziemy jako realną, historyczną czynność, jako fakt z zakresu geografii kulturowej XIX i XX, jako motyw w literaturze i sztuce polskiej i europejskiej. Szczególnie uprzywilejowanym tematem konwersatorium będzie związana z podróżą grecką refleksja nad tożsamością Europy, szczególnie istotna w zapisach podróży greckiej w XIX i XX wieku (opozycja Aten i Sparty, demokracja i wolność w Atenach jako podstawy cywilizacji europejskiej, Europa Zachodnia a tradycje Bizancjum, kultura grecka jako projekt antropologiczny odpowiadający na kryzys Europy w XX wieku).

Strona przedmiotu
3700-AL-PFRP-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wpisują się w wyzwanie kierunkowe „Historie – dyskursy – tożsamości”. Mają na celu teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z francuską poezją XIX i XX wieku od romantyzmu do post-surrealizmu (od Alphonse’a de Lamartine’a i Victora Hugo do lat 60. XX wieku) jako dialogu tradycji z nowoczesnością, nurtów klasycznych i awangardowych. Jako metodologie przeplatać się będą: historia literatury, komparatystyka literacka, teoria literatury (teoria czterech elementów Bachelarda, teorie czasu G. Pouleta), teoria przekładu (komparatystyka przekładów na j. polski), close-reading poszczególnych tekstów. Zajęcia będą miały charakter dyskusyjny, mile widziane osoby interesujące się poezją czy recytacją. Końcowe zajęcia będą warsztatem poetyckim.

Strona przedmiotu
3700-AL-PBS-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Polscy badacze Syberii – podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, eksploratorzy, zesłańcy” ma na celu przybliżenie dokonań naukowych – etnograficznych, etnologicznych, archeologicznych, itd. – polskich zesłańców na Syberii. Pod auspicjami Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego polscy zesłańcy (zwłaszcza polistopadowi i postyczniowi) odnieśli istotne zasługi naukowe i cywilizacyjne w poznaniu Syberii i kultury zamieszkujących ją ludów – uczestniczyli w ekspedycjach naukowych, prowadzili badania, leczyli. Pionierzy nie tylko przyczynili się do oswojenia terytoriów za Uralem, ale wnieśli także ogromne zasługi na polu badawczym i naukowo-odkrywczym, których poznanie jest celem tych zajęć.

Studenci:

- samodzielnie czytają proponowane lektury, na zajęciach analizują, porównują i interpretują dzieło literackie i plastyczne;

- dostrzegają wpływ nauki na literaturę i sztukę oraz na interdyscyplinarność badań naukowych;

Strona przedmiotu
3700-AL-PF2004-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie z wybranymi zjawiskami polskiej fantastyki ostatnich dwóch dekad. Dodatkowo chciałbym wraz z uczestnikami zastanowić się nad współczesnym środowiskiem czytelników oraz nad sposobami krytyki i dyskusji literatury fantastycznej, przede wszystkim w Internecie.

Strona przedmiotu
3700-AL-SCSK-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę z pogranicza antropologii, socjologii, historii społecznej, pedagogiki, i mają wyrobić umiejętność samodzielnego rozpoznawania, jak motywy samotności, wyobcowania, niedostosowania, odrzucenia, izolacji, marginalności społecznej itp. były przedstawiane w systemach kulturowych: Polityka, Religia, Sztuka, Nauka, Życie codzienne.

Strona przedmiotu
3700-AL-TDTN-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bunt przeciw zastanej sytuacji politycznej, społecznej, obyczajowej, kulturalnej jest tematem nieustannie podejmowanym w tekstach kultury francuskiej (literackich, w malarstwie, filmie itp.). Konwersatorium poświęcone będzie analizie sposobów przedstawienia sytuacji krytycznych na podstawie lektury fragmentów dzieł literackich, obrazów, fragmentów filmów.

Strona przedmiotu
3700-AL-TMJ-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z wpływem tradycji antycznej (w szczególności nazewnictwa mitologicznego) na polskie słownictwo oraz z wiążącymi się z tym procesami i zjawiskami kulturowymi. Będziemy się w szczególności przyglądać sposobom funkcjonowania w języku wybranych jednostek wyrazowych (latynizmów i hellenizmów) dotyczących dziedzictwa antycznego oraz ich opisowi słownikowemu.

Strona przedmiotu
3700-AL-WPU-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie krytycznego myślenia o współczesnej polszczyźnie oraz wykształcenie umiejętności pisania dobrych pod względem językowym tekstów użytkowych, w tym także akademickich. Służyć temu ma poznanie narzędzi do pracy z tekstem, poznanie zasad warsztatu redakcyjnego oraz przyswojenie sobie przez uczestników najważniejszych zasad i umiejętności praktycznych z zakresu współczesnej normy językowej.

Strona przedmiotu
3700-AL-WPAPW-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty z elementami konwersatorium „Witold Pruszkowski - artysta przełomu wieków. Warsztaty edytorskie” będą miały charakter zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. Wymienić należy dwa cele zajęć:

1. Przybliżenie sylwetki modernistycznego artysty i zagadnień związanych z polskim XIX-wiecznym środowiskiem artystycznym Francji, Monachium, Krakowa;

2. Praca z rękopisem Witolda Pruszkowskiego – nigdy nie wydanym dramatem Zbrodniarz;

Studenci:

- sporządzą transkrypcję i transliterację fragmentu tekstu;

- poznają zagadnienia związane z edytorstwem, historią literatury i sztuki;

- będą analizowali dzieła literackie i plastyczne;

- poznają strategie pozyskiwania praw autorskich do materiału ikonograficznego;

- poznają zagadnienia dotyczące prac archiwalnych, digitalizacji zbiorów;

- będą korzystali ze zbiorów bibliotek, muzeów i innych instytucji kultury;

Strona przedmiotu
3700-AL-WPWLA-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to study the processes involved in writing a literary text by foregrounding the ways in which the writer’s life as well as her reading and writing habits influence her writing process on the basis of twentieth-century and contemporary English and related literature.

Strona przedmiotu
3700-AL-WKOA-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium adresowane jest do studentów, którzy poprzez pogłębioną lekturę opowiadań chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat opowiadania jako artystycznego zapisu istotnych przemian kultury współczesnej, a ponadto do tych, którzy lubią czytać, są otwarci na na intelektualne wyzwania i gotowi na pokonanie sterotypowych wzorów lektury i interpretacji zjawisk literackich i kulturowych.

Strona przedmiotu
3700-AL-WCHKS-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesną sytuacją na Cyprze oraz z jego społeczeństwem - w szerokim kontekście społeczno-historycznym. Wykładowca korzystać będzie ze wszelkich dostępnych po polsku materiałów naukowych, popularnonaukowych, literackich i non-fiction.

Strona przedmiotu
3700-AL-WI-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie zainteresowanych w podstawową problematykę badań języków indoeuropejskich oraz kultury odziedziczonej z czasów wspólnoty praindoeuropejskiej.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZDP-qHT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie historii pisma od czasów najdawniejszych, tj. momentu kształtowania się w IV tys. p.n.e., najwcześniejszych jeszcze przedklinowych systemów oraz systemów pisma używanego w Egipcie poprzez pojawienie się alfabetu/-ów aż do czasów postania tzw. alfabetów słowiańskich, tj. głagolicy i cyrylicy. Szczególną uwagę przykłada się do historii pisma używanego na terenie Grecji (sylabariusze egejskie), a zwłaszcza do rozwoju alfabetu greckiego i powstałego na jego bazie alfabetu łacińskiego. Omawia się także systemy pisma spoza basenu Morza Śródziemnego.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)