Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla studentów studiów I stopnia 2022/23 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia 2022/23
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023
3700-AL-BRC-qTM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony analizie literackich i wizualnych świadectw kontrowersji teologicznych od panowania Henryka VIII do Rewolucji Cromwellowskiej. Zastanowimy się, jakie znaczenie dla współczesnego odbiorcy ma to, po której stronie sporu stali autorzy analizowanych tekstów. Będziemy się również odnosić do sytuacji angielskich dysydentów-katolików w kraju i na emigracji (Thomas Morus, Edmund Campion i jezuiccy męczennicy, Augustine Baker i żeńskie zakony na emigracji, przyczyny i skutki Spisku Prochowego).

Strona przedmiotu
3700-AL-ASP-I-qZS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad zwierzętami to jeden z najciekawszych i najbujniej rozwijających się obszarów badawczych. Wprowadzający do niego kurs „Animal studies dla początkujących” stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnymi aspektami relacji człowiek-zwierzę w kulturze, pozwalając zarazem przekonać się w praktyce, na czym polega specyfika badań interdyscyplinarnych. Przeanalizujemy teksty, które stały się „kamieniami milowymi” tego obszaru badań, proponując nowe, autorskie ujęcia relacji międzygatunkowych.

Strona przedmiotu
3700-AL-ANEK-qMF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gdyby komiczny głos posłuchał chaotycznego bytu, któremu dał wyraz „Święty Arystofanes” (tak go nazywa Nietzsche w Poza dobrem i złem), Platon nie podążyłby drogą sofistyki, na którą wprowadził go Sokrates. Doprowadza ona do separacji życia i poznawania, dyskredytuje życie, uznając je za fakt niemoralny, zwalcza je po to, by je podreperować i dopasować do cnót moralnych, a tym samym kaleczy je i redukuje jego tragiczną, a zarazem komiczną moc. Tylko etyka komedii akceptuje życie takie, jakim ono jest, ale akceptacja ta zakłada krytykę dominującej moralności oraz (utopijny) powrót do stanu, który istnieje tylko jako projekcja estetyczna, jako dzieło sztuki.

Zajęcia będą poświęcone relacji życia i moralności w komediach Arystofanesa i filozofii Nietzschego.

Strona przedmiotu
3700-AL-CWS-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony omówieniu wpływu tradycji apofatycznej i teologii negatywnej na kulturę XX wieku. Przedmiotem analizy będą teksty kultury opisujące doświadczenie śmierci Boga (lub Jego niemocy), metafizycznej pustki i ogołocenia.

Strona przedmiotu
3700-AL-CWQS-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest nie tylko rekonstrukcja najważniejszych zagadnień queer studies, ale również podjęcie refleksji nad specyfiką tych studiów, które ze względu na swój przedmiot badawczy zaangażowane są w praktykę krytyczną wobec strategii mocnej tożsamości jako takiej – w tym również form instytucjonalnej kontroli dyskursów. Pytanie, stanowiące konstrukcyjną oś kursu, brzmi: co wynika z queer studies – nie tylko dla jednostek, ale również i form podmiotowości przekraczających to, co jednostkowe? A zwłaszcza: czy efektywne uprawianie strategii queerowych w ogóle jest możliwe w ramach świata rozpiętego między instytucjami publicznymi a globalnymi korporacjami?

Strona przedmiotu
3700-AL-CJLWZ-qMF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad zagadnieniami teorii cywilizacji: kategorie czasu i jednostki ludzkiej w cywilizacjach Wschodu i Zachodu.

Strona przedmiotu
3700-AL-CSP-qZS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie zmian środowiska przyrodniczego w przeszłości, charakterystyka jego zasobów oraz sposobów eksploatacji przez człowieka w plejstocenie i holocenie. Wykorzystane zostaną przy tym źródła przyrodnicze, archeologiczne, historyczne, ikonograficzne i etnograficzne.

Strona przedmiotu
3700-AL-DAST-qTM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia rewizje pojęcia tragedii i kategorii tragizmu oraz tradycyjnych klasyfikacji gatunków w dwudziestowiecznym dramacie angielskim poprzez pryzmat zaproponowanej przez George’a Steinera tezy o „śmierci tragedii”

Strona przedmiotu
3700-AL-DTKL1-qTM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Eksperymentalny autorski wykład wykorzystujący dramat i jego sceniczne realizacje jako świadectwa stanu kondycji ludzkiej. Nie historia dramatu będzie więc jego głównym przedmiotem a próba ukazania na bazie rozwoju formy dramatycznej istotnych przemian związanych z oswajaniem przez człowieka i gatunek ludzki fenomenu życia i jego najistotniejszych aspektów (stosunku do ja, stosunku do my, do natury, do boga/bogów). Celem wykładu jest ukazanie dramatu jako źródła fascynujących badań i rozmyślań z gruntu interdyscyplinarnych i dla takiego wielodziedzinowego a nawet wieloobszarowego grona został przygotowany. Mile widziani filolodzy wszelkiej maści, zwłaszcza klasyczni, historycy, historycy sztuki, psycholodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, religioznawcy, etnografowie, prawnicy, biolodzy, medycy, prawnicy, księża, aktorzy i reżyserzy, kuglarze i cyrkowcy, sportowcy, słowem wszyscy, którzy na serio traktują swoje poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze i odwieczne pytania ludzkości.

Strona przedmiotu
3700-AL-DNMP-qDP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu będzie zwrócenie uwagi studentów na stosowanie przez autorów tekstów (naukowych i popularnonaukowych) dyskursu nacjonalistycznego wobec mniejszości. Analizie poddana zostanie szczególnie sytuacja Wilamowian – grupy etnicznej, której członkowie uważają siebie za potomków osadników przybyłych w XIII wieku z Flandrii. Studenci posiądą jednak wiedzę o innych grupach etnicznych i mniejszościach narodowych zamieszkujących Polskę oraz o współczesnych metodach badań antropologicznych nad mniejszościami uwzględniającymi ich podmiotowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-EL-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie związków pomiędzy literaturą i etyką na podstawie wybranych dzieł literatury anglojęzycznej XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
3700-AL-EB-qZS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych z teorią ewolucji i historią życia na Ziemi. Poruszane też będą zaganienia związane z odbiorem społecznym teorii ewolucji i jej krytyką.

Strona przedmiotu
3700-AL-FWET-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowo-konwersatoryjnym prowadzone będą przez prof. Marię Kalinowską, historyka literatury (Wydział Artes Liberales UW). Gośćmi i współprowadzącymi będą zaproszeni wybitni znawcy twórczości Słowackiego (także spoza WAL UW), a także doświadczeni edytorzy. Głównym przedmiotem analiz i warsztatów będzie niezwykły, późny dramat Słowackiego Fantazy i jego recepcja teatralna, literacka, filmowa, radiowa, a zwłaszcza różne jego edycje.

Strona przedmiotu
3700-AL-FPh-qMF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Film-philosophy is a lively current area of inquiry within academic philosophy.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs powstał we współpracy pomiędzy Kolegium Artes Liberales i Columbia College w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To eksperyment dydaktyczny łączący wykłady renomowanych naukowców pracujących na Uniwersytecie Columbia (w języku angielskim) oraz konwersatoria prowadzone przez wykładowców współpracujących z Kolegium Artes Liberales (w języku polskim). Podczas konwersatoriów omawiane będą treści przedstawiane na wykładach, a także dodatkowe lektury i zadania. Podczas kursu studenci będą mieli również okazję uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) z renomowanymi polskimi naukowcami, którzy wyjaśnią kluczowe problemy związane z omawianymi zagadnieniami, a także przedstawią własne perspektywy.

Strona przedmiotu
3700-AL-HOSMW-qMF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć Histori(e)a oka jest zogniskowana wokół szeroko pojętego zagadnienia wizualności w filozofii. Głównym założeniem zajęć jest próba przemyślenia historii filozofii z perspektywy organu widzenia, a także śledzenie swoistych losów oka jako takiego. Zajęcia są pomyślane jako cykliczne, jednak każdorazowo dotyczą innego zagadnienia w obrębie wizualności.

W tej odsłonie zajęć, wychodząc od dziecięcego zainteresowania zabawkami do widzenia (kalejdoskop, fenakistiskop, zeotrop, praksinoskop czy latarnia magiczna) będziemy zastanawiać się nad „kulturą atrakcji”. Interesować będzie nas to, co „przyciąga” nasze oko, wszelkiego rodzaju przyrządy przez które się widzi bądź które wykorzystują widzenie. Prześledzimy ich filozoficzną recepcję, a także będziemy zastanawiać się nad ich znaczeniem w naszym życiu.

Strona przedmiotu
3700-AL-HBA-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Historia Kultury Bałkanów poświęcony jest Bałkanom rozumianym, jako całość historyczna, mentalna i lingwistyczna. Zakres tematyczny obejmuje dzieje regionu sprzed wejścia Osmanów, późny okres Bizancjum ze względu na konieczność wyjaśnienia kulturotwórczej roli imperium, procesów i dróg chrystianizacji, łącznie z problematyką kształtującego się kanonu chrześcijaństwa wschodniego, jako jednego z kluczowych wyróżników późniejszych Bałkanów. Istotną część wykładu stanowi prezentacja specyfiki piśmiennictwa kręgu Graeco-Byzantina w czasach średniowiecza i jego swoiste „trwanie” w czasach Sułtanatu. Prezentowane są drogi i charakter procesów islamizacji, tworzenia się pograniczy chrześcijańskich i osmańskich, jako granic Bałkanów historycznych, omawiany jest początek, rozwój procesów narodotwórczych na Bałkanach i tworzenie się państw narodowych (XIX - XXI). Problematyka wykładu obejmuje okres od średniowiecza do pojawienia się nowych państw w wieku XXI po rozpadzie Jugosławii.

Strona przedmiotu
3700-AL-II-qDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The classes are a platform where students present ideas of potential business. The students’ presentations are complemented by lectures concerning the legal and economical issues related to running a business in informatics.

Strona przedmiotu
3700-AL-ISP-qDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to provide students with a broad overview about social behavior and interpretations of society and social institutions in terms of ethical values.

The aim of the course is to demonstrate the main theoretical approaches to the study of modern and postmodern societies, ideas proposed by classical and modern social thinkers and theorists to solve problems and contradictions that arose in the process of modernization of old European societies.

Strona przedmiotu
3700-AL-KKB-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główna problematyka wykładu polega na sprecyzowaniu kultury bizantyńskiej wedle najważniejszych parametrów, wyznaczających jej funkcjonowanie, odrębność, a zarazem ciągłość w rozwoju dziedzictwa antycznego i kategorii myśli świata grecko-rzymskiego. W ramach wykładu tradycja bizantyńska zostanie rozpatrzona w świetle kluczy kulturowych, którymi są takie dziedziny jak: teologia i filozofia wschodniochrześcijańska, myśl polityczna i semantyka władzy, bizantyńska paideia, trwanie dziedzictwa antycznego, sztuka i liturgia, mistyka, relacja Wschód-Zachód, oraz żywotność tradycji bizantyńskiej w dniu dzisiejszym.

Strona przedmiotu
3700-AL-KM-qZS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą służyć omówieniu zagadnienia, czy jest możliwa komunikacja pomiędzy człowiekiem i zwierzętami: towarzyszącymi, dzikimi, w tym niebezpiecznymi. Zgłębimy interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zajmującą się porozumiewaniem się zwierząt. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak komunikują się zwierzęta w obrębie jednego gatunku (komunikacja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (komunikacja międzygatunkowa) oraz zastanowimy się, czy w relacji człowiek – zwierzę(ta) zachodzi porozumienie korzystne dla obu stron, czy celem tej komunikacji może być stworzenie wspólnoty komunikacyjnej. Efektem zajęć będzie poznanie i zrozumienie sygnałów wysyłanych przez zwierzęta, umiejętność rozróżnienia sygnałów wysyłanych przez poszczególne gatunki, przyjrzenie się relacjom ludzo-zwierzęcym na wybranych przykładach i ocena tych relacji komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
3700-AL-KUMKRM-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z historią relacji Kościoła ukraińskiego z Patriarchatem Konstantynopola, historią unii z Kościołem rzymskim, w wyniku której powstał Kościół greckokatolicki, a także z historią skomplikowanych relacji z Patriarchatem Moskiewskim oraz sytuacją obecną Kościoła ukraińskiego (kwestia autokefalii). Omawiane będą tradycje i zwyczaje ukraińskiego chrześcijaństwa, tradycja i jego obrzędowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-LTA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektura wybranych tekstów artystycznych mająca na celu zapoznanie studentów z różnorodnością metod analizy i interpretacji stosowanych w naukach humanistycznych i społecznych.

Zajęcia mogą dotyczyć relacji tekstu artystycznego z: rzeczywistością społeczną, religią, duchowością, naukami przyrodniczymi, historią, filozofią, wizualnością, a także kategorii estetycznych wykorzystywanych w lekturze, takich jak: tragizm, komizm, ironia, groteska, wzniosłość.

Strona przedmiotu
3700-AL-MP-qMF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, łączą w spójną całość wiedzę z zakresu lingwistyki, socjolingwistyki, semiotyki, sztuki interpretacji. Podstawowym celem projektu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami metafory, zarówno tymi z czasów świetności retoryki, jak i inspirowanymi osiągnięciami lingwistyki dwudziestowiecznej. Ważnym celem zajęć jest dowiedzenie twierdzenia, że metafora wykorzystuje normalny, chociaż silniej eksponowany mechanizm językowy (teza przeciwstawna do koncepcji metafory jako odstępstwa od normy, językowej dewiacji), wykorzystywany w mowie potocznej, literaturze, reklamie, dyskursie władzy.

Główny nacisk położony został na poznanie funkcji wypowiedzi metaforycznych, ujawniających nowe relacje między wypowiedzią a rzeczywistością lub świadomie zaciemniającego istotę wspomnianej relacji (metafora w publicystyce, reklamie, dyskursie władzy).

Strona przedmiotu
3700-AL-MNZB-qZS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest propozycją uważnego spojrzenia na otaczającą studentów przestrzeń miejską i poddania jej pogłębionej ekologicznej refleksji.

Zachęca do zadawania pytań o to, jaka jest rola przyrody w mieście, czym jest trzeci krajobraz (G.Clement) i czwarta przyroda (I.Kowarik) oraz, jakie są perspektywy rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury w obliczu rosnącej urbanizacji i zmian klimatu. Poprzez ukazanie różnych form wprowadzania przyrody do przestrzeni miasta studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę o miejscu, w którym mieszkają oraz poznać bardzo namacalne strategie mediowania między domeną przyrody oraz architektury i technologii, a także między naturą a kulturą. Kurs pozwala również poznać konkretne warszawskie przestrzenie oraz zrozumieć rolę poszczególnych aktorów społecznych i instytucji w kształtowaniu miasta, w którym żyją nie tylko ludzie, ale także fauna i flora.

Strona przedmiotu
3700-AL-MIPH-qTM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone będą różnym koncepcjom muzeów, formułowanym od początków ich istnienia jako instytucji publicznych, aż do dziś. Przedmiotem refleksji będą różne typy muzeów- narodowe, sztuki, etnograficzne, historyczne, poznawane na wybranych przykładach. Podczas spotkań analizowane będą różne programy i teorie, np. muzeum partycypacyjnego, muzeum krytycznego.

Strona przedmiotu
3700-AL-NDBDS-qDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Stałą cechą francuskiego społeczeństwa jest jego rozwarstwienie, choć kryteria tego rozwarstwienia zmieniają się historycznie. Niemniej jednak teksty kultury nieustannie opisują, analizują krytycznie lub apologetycznie społeczne kontrasty. Celem przedmiotu jest prześledzenie tych debat ujętych w specyficznych formach ekspresji (literackiej, filmowej, malarskiej).

Strona przedmiotu
3700-AL-NMDKO-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone recepcji antyku ze szczególnym uwzględnieniem tekstów kultury współczesnej przeznaczonych dla młodych odbiorców. Seminarium stanowi część międzynarodowego programu badawczego Our Mythical Childhood... realizowanego na Wydziale „Artes Liberales”.

Strona przedmiotu
3700-AL-PDH-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych problemów, tematów i tendencji, wokół których koncentrowały się zainteresowania historyków społecznych i kulturowych XX i początku XXI wieku, takie jak m. in. tożsamość, władza, nowoczesność, rytuał, pamięć, środowisko, globalność, modernizacja, historia jako narracja. Zadaniem konwersatorium jest zapoznanie Studentów z funkcjonującymi modelami i narzędziami opisu przeszłości oraz ukazanie debat i dylematów z nimi związanych. Zajęcia przeznaczone są również dla studentów kierunków humanistycznych innych niż historia, którzy zamierzają zajmować się w trakcie studiów diachronicznym ujęciem określonych zagadnień lub zjawisk.

Strona przedmiotu
3700-AL-FDEJ-qTM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w trakcie zajęć dyskusji stanowić będą współczesne (XX i XXI w.) przykłady kultury audiowizualnej kierowane do dzieci (film, serial, reality show, widowisko muzyczne, gra wideo, treści internetowe). Studenci i studentki poznają metody potrzebne do analizy różnych mediów i form przekazu, a także teoretyczne zaplecze związane z interdyscyplinarnymi badaniami nad dzieciństwem (childhood studies). Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym i znaczeniom ideologicznym, a wieloaspektowa analiza wybranych źródeł – zakorzeniona głównie w kulturoznawstwie, filmoznawstwie i medioznawstwie – pozwoli na ukazanie bogactwa i złożoności kierowanych do dzieci wytworów kultury audiowizualnej XX i XXI w.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)