Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla studentów studiów II stopnia 2022/23 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia 2022/23
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022 2023Z 2023
3700-AL-AFR-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały na celu „przyjrzenie się z bliska”, z perspektywy antropologii kulturowej i filozofii, zjawisku ruin. Z jednej strony, ruiny to ważny motyw literacki i artystyczny, mający istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego stosunku do przeszłości, z drugiej – co dziś może nawet istotniejsze - w dobie przyspieszonej zmiany klimatu, konfliktów zbrojnych i wojen, a wreszcie kondycji późnego kapitalizmu, powstawanie ruin - rujnacja - staje się na nowo ważnym i aktualnym tematem współczesnej humanistyki.

Strona przedmiotu
3700-AL-ADH-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Understanding architecture is essential for our self-understanding and architecture itself. We can, therefore, consider architectural discourse as hermeneutics.

Strona przedmiotu
3700-AL-BPC-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na ciekawych, współczesnych i istotnych przykładach będą służyć omówieniu biologicznych podstaw zagadnień opisywanych przez humanistykę i nauki społeczne. Efektem będzie poznanie i zrozumienie ogólnych zasad działania mechanizmów biologicznych, umiejętność rozróżnienia i posłużenia się metodologią nauk przyrodniczych na tle metodologii nauk społecznych i humanistyki. Pokażemy historię metody naukowej i jej założenia, rozwój nauk biologicznych, omawiając wybrane zagadnienia z filozofii nauki i filozofii przyrody, przeanalizujemy pojęcia dowodu naukowego, prawdy w nauce, paradygmatu w naukach przyrodniczych, jak również postprawdy, pseudonauki i tzw. fake news. Zajęcia jednocześnie pozwolą przyjrzeć się ewolucyjnym korzeniom człowieka. Spuścizny każdego etapu ewolucji nosimy w sobie, wiedza o nich, mierzalna na bardzo fundamentalnym poziomie, pomaga zrozumieć, jak działamy. Z punktu widzenia biologii omówimy m.in. świadomość, empatię, sprawiedliwość, komunikację.

Strona przedmiotu
3700-AL-CKP-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium jest kultura chrześcijańska Polski i Europy XV-XVII wieku, ujmowana w perspektywach tradycji antycznej i wczesnochrześcijańskiej oraz dialogu między Wschodem i Zachodem. Wybrane zgodnie z zainteresowaniami uczestników zagadnienia dotyczyć będą piśmiennictwa (traktaty, apokryfy, kazania, poezja), sztuki i muzyki sakralnej, obrzędowości w sferze kultury popularnej (pieśni, widowiska teatralno-muzyczne). Proponujemy również dyskusje nad wybranymi nurtami duchowości chrześcijańskiej (ignacjanizm i jezuityzm, szkoła karmelitańska) oraz nad przesileniami kulturowymi (dialog z antykiem pogańskim w pierwszych stuleciach i stopniowe wygasanie tradycji humanistycznej; sobór trydencki i wyłaniająca się z niego wizja kultury). W spektrum rozważań pojawią się również zjawiska graniczne lub wykraczające poza ramy doktryny Kościoła rzymskiego (teizm, libertynizm, jansenizm, kwietyzm). Do udziału w seminarium zapraszamy wybitnych uczonych.

Strona przedmiotu
3700-AL-CJS-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do wiedzy/badań nad człowiekiem w świecie i nad światem powstałym w działaniu ludzi. Zajęcia transdyscyplinarne obejmujące: Teo- Bio- Antropo- i Eko- logie oraz eko-historię, czyli podejmujące sprawę ewolucji człowieka i jego biografii kulturowej ujętych w czasoprzestrzeni. Spojrzenie interdyscyplinarne na człowieka w świecie z perspektywy XXI wieku.

Strona przedmiotu
3700-AL-DM-QSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone Światu Śródziemnomorskiemu w całej jego rozciągłości geograficznej i dziejowej, kulturowej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu czasów nowożytnych i współczesnych (XV-XX w.). jako międzykontynentalnej rzeczywistości wielu cywilizacji .

Śródziemnomorze jest ujęte jako Świat regionów, które swą różnorodnością umożliwiały obecność wielu cywilizacji. Naszym tegorocznym celem będzie odtworzenie centrów i osi koncentracji ludzkiej aktywności, w tym przedstawienie zjawiska diaspory. Kontynuowana będzie tematyka sił destrukcyjnych prowadzących do rozpadu Śródziemnomorza i peryferyzacji na przełomie wieku XVIII-XIX. Europeizacja i jej ideologie (orientalizm, kolonializm, nacjonalizm i fundamentalizm).

Strona przedmiotu
3700-AL-DDSSP-QSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza dystrybucji szacunku oraz walk o uznanie w społeczeństwie polskim celem zrozumienia funkcjonowania demokracji i sfery publicznej w Polsce oraz możliwego zagrożenia autorytaryzmem. Zgodnie z założeniem, to walki o uznanie konstytuują wiele współczesnych najważniejszych napięć i konfliktów społecznych. W szczególności omówione zostaną relacje między elitami (w tym główne antyelitarne nastroje i strategie stosowane przez populizm) a innymi kategoriami społecznymi. Antyelitaryzm należy bowiem dzisiaj do jednych z najważniejszych strategii populizmu. W ramach zajęć, które składają się z trzech modułów: historyczno-teoretycznego, badawczego, analitycznego – omówione zostaną teoretyczne perspektywy i metodologiczne aspekty badania relacji uznania oraz ich wpływu na demokrację i kształtowanie relacji autorytarnych. Studenci wezmą też udział w warsztatowej części poświęconej badaniu i analizie dystrybucji szacunku i uznania we współczesnym społeczeństwie polskim.

Strona przedmiotu
3700-AL-DS-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone podstawom zachowań moralnych w świecie zwierząt. Podczas zajęć omówimy występowanie w świecie zwierząt emocji i zachowań uznawanych za podwaliny ludzkiej moralności. Przedyskutujemy psychologiczne i społeczne komponenty zachowań moralnych w świecie zwierząt oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy zwierzęta mogą postępować sprawiedliwie?

Strona przedmiotu
3700-AL-DOTRK-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystane w tytule zajęć określenie „dziwny ogród” pochodzi od tytułu jednego z obrazów Józefa Mehoffera i wskazuje na główną tematykę zajęć oraz określa ich cel. Spróbujemy zastanowić się nad sposobem przedstawiania i interpretowania toposu raju w różnych tekstach kultury (literatura, krytyka, sztuka, film). Drugi, istotny element wskazany w tytule zajęć – kultura pooświeceniowa - określa nie tyle etap w dziejach, co świadomość filozoficzną i intelektualną i kierunkuje nasze myślenie o raju jako motywie artystycznym, sytuowanym poza kontekstem ściśle religijnym.

Strona przedmiotu
3700-AL-EBFJN-QSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone analizie niemieckiego filozofa, „schellingiańskiego marksisty” Ernesta Blocha. Dla Blocha sny śnione przez ludzkość mają znaczenie antycypacyjne. Sny na jawie zapewniające materiał do technicznego i politycznego ulepszenia świata. Ponadto, zdaniem Blocha, nieświadomość nie jest, jak u Freuda, efektem stłumienia, tj. zasadą wszystkich regresji. Należy przeciwstawić tej freudowskiej wizji nieświadomości nieświadomość antycypacyjną. Nieświadomość psychoanalizy nie jest nigdy „jeszcze-nie-świadomym”, tj. elementem postępu; składa się tylko z śladów przeszłych. Jeszcze-nie-świadome – przeciwnie – jest przedświadomością tego, co ma nadejść, miejscem narodzin wszelkiej „nowości”. „Nowość” nie jest czystą fantasmagorią. Parafrazując Marksa, należy powiedzieć, że nie wystarczy, aby myśl parła do urzeczywistnienia fantazji, trzeba jeszcze, aby sama rzeczywistość domagała się urzeczywistnienia myśli.

Strona przedmiotu
3700-AL-FSDTL-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przegląd najważniejszych teorii literatury XX wieku od zwrotu antypozytywistycznego i skierowania uwagi na formę i język dzieła, poprzez naukowe modele systemu literatury wyrastające na gruncie strukturalizmu, aż po kryzys teorii towarzyszący przełomowi poststrukturalistycznemu. Omówione zostaną teksty literaturoznawców, językoznawców i filozofów XX wieku, które okazały się przełomowe dla badań nad literaturą w XX wieku. Zastanowimy się również w jakiej relacji do teorii dwudziestowiecznych pozostają współczesne badania literaturoznawcze spod znaku zwrotu kulturowego i posthumanizmu.

Strona przedmiotu
3700-AL-IHKA-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają te rozdziały historii kinematografii, które – mimo ogromnego znaczenia dla rozwoju medium – rzadko pojawiają się w popularnych podręcznikach oraz programach nauczania. Zajęcia obejmują zarówno kinematografie peryferyjne (m.in. latynoamerykańskie), jak i niesłusznie marginalizowane aspekty największych przemysłów (m.in. amerykańskie kino eksploatacji). W ramach zajęć studenci poznają

znaczenie omawianych tematów w szerokim kontekście ewolucji medium, dyskutują też o zasadach rządzących budowaniem historycznofilmowego kanonu i przyczynach marginalizacji poszczególnych zjawisk.

Strona przedmiotu
3700-AL-JW-QF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje systematyczną naukę języka wymysiöeryś (wilamowskiego). To poważnie zagrożony język germański, który jest używany

jedynie w mieście Wilamowice. Do drugiej wojny światowej był on podstawowym narzędziem komunikacji mieszkańców miasteczka. W okresie stalinowskim jego użycie było zabronione, czego konsekwencją był drastyczny spadek liczby użytkowników. W ostatnich latach dzięki

działaniom lokalnej społeczności, wspartym przez Wydział „Artes Liberales” sytuacja socjolingwistyczna języka wymysiöeryś poprawia się.

Celem zajęć jest opanowanie języka wilamowskiego w stopniu Komunikatywnym oraz poznanie historii jego użytkowników.

Strona przedmiotu
3700-AL-KPBPS-QSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone problematyce kresów i pograniczy na Bałkanach. Kontekst polski, europejski i światowy jest omawiany ze względu na konieczność wyjaśnienia bałkańskiej specyfiki w tej kwestii. Z tego powodu mówimy o kresach polskich, o kresach niemieckich, ale także o znaczeniu, występowaniu lub nie tego pojęcia w innych częściach Europy i świata (Rosja; Ameryka).

Strona przedmiotu
3700-AL-LTN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą się identyfikować zastosowane w nich strategie metodologiczne, argumentacyjne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety i ograniczenia przedstawianych strategii, a także piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi strategiami.

Strona przedmiotu
3700-AL-MWaZ-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia Wschodu i Zachodu wiążą się z geografią mitologii kulturowej. Ułatwiają społecznościom samookreślenie i wyodrębnienie. Są wyrazem mitów, które ucieleśniają wyobrażenia o przeszłości i przyszłości. Inaczej definiowane w różnych obszarach Europy, oddziałują na siebie wzajemnie. Głęboko uwarunkowane kulturowo, wyrażają i kształtują zbiorowe emocje. Stanowią istotny przejaw sytuacji politycznej i historycznej, a zarazem wpływają na idee i działania zbiorowości.

Tegoroczne zajęcia poświęcone będą kategoriom przedstawienia i tworzenia. Zbadamy, w jaki sposób te – odnoszące się zarazem do sztuki i polityki – kategorie, wypracowane początkowo na Zachodzie, zostały przyjęte i przepracowane na Wschodzie (który rozumiemy jako obszar kulturowy naznaczony dziedzictwem bizantyńskim). W szczególności będziemy badać relację między sztuką a polityką, między przedstawianiem świata i siebie a byciem przedstawionym przez władzę w okresie totalitaryzmów.

Strona przedmiotu
3700-AL-ORSO-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł konwersatorium nawiązuje do Arystotelesowskiej koncepcji mimesis, a więc przekonania, że sztuka pozostaje w relacji z życiem, poprzez jego odzwierciedlenie lub wręcz naśladowanie. Podczas zajęć spróbujemy zastanowić się na ile dzieło artystyczne, powstałe w XX i XXI wieku może być reprezentacją najważniejszych problemów rzeczywistości. Analizując wybrane teksty kultury, skupimy się nie tylko na kwestii podobieństwa czy działania opartego na naśladowaniu, ale też, a nawet przede wszystkim, na sposobach przedstawiania – w naszym przekonaniu – najważniejszych problemów społecznych.

Strona przedmiotu
3700-AL-PVDR-QSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie analizie myśli znanego filozofa, urbanisty, teoretyka kultury Paula Virilio. Zdaniem Virilio źródłem utopii społecznych nie są antagonizmy klasowe czy niedostatek, ile „nienawiść do Ziemi”, tj, swoisty witalizm technologiczny. W tym kontekście zapytamy o pojęcie techniki u Virilio i jego związek z procesem akceleracji. Skoro prędkość jest jedyną nadzieją Zachodu, a polityka to przede wszystkim kontrola ruchu, to, co pozostaje z monitorowania i zarządzania przestrzeni? Podczas seminarium śledzić będziemy ewolucję poglądów Virilio, ale także jego stałe aksjomaty. Przeanalizujemy myśl Virilio od „archeologii bunkrów” po „estetykę zanikania”. Przede wszystkim spytamy Virilio, czym jest dla niego proces historyczny, pamięć, przeszłość?

Strona przedmiotu
3700-AL-PUR-QSP-QMW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is providing students with a broad overview of the past and present relations between Poland and Ukraine in the context of memory policy-making in both countries.

We will discuss how Poles and Ukrainians perceive the darkest pages of common history today and why their approaches to history significantly differ. What are the main mutual stereotypes, why they appeared and how evolved during the last few decades. We will explore how Polish and Ukrainian historians deal with the issue of the massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia and will look at how memory of the Volhynia massacre functions in today’s Ukraine. We will also discuss the issue of controversies around national heroes in Ukraine, embracing Poland’s stance in this regard. We would analyze the current process of decommunization in Ukraine and its current memory policy in the context of Poland-Ukraine reconciliation.

Strona przedmiotu
3700-AL-RPP-QSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie myśli francuskiego filozofa Jacquesa Rancière’a. Filozofia Rancière’a będzie pretekstem do przemyślenia pojęcia polityczności i jego związku z etyką, estetyką, literaturą i kinem. Począwszy od Czytania „Kapitału” głównym impulsem filozofii Rancière’a jest odkrycie „równości” w jej wielorakich wcieleniach, w tym intelektualnej. To może wydawać się banalne, ale stale banalne nie jest. Żądanie „równości” jest nadal skandalem. Odrzucenie podziału na doxa i episteme przynosi wiele nieoczywistych implikacji, w tym zakwestionowanie autorytetu platońskiego filozofa-króla oraz idei „intelektualisty” jako „tuby głosowej” wyrażającej poglądy, tych, którym odmówiono prawa do głosu. Jak wypowiadają się podmioty, które nie mają głosu i prawa do głosu? – oto główne pytanie seminarium. Podczas kolejnych spotkań będziemy starali się przemyśleć ewolucje poglądów Rancière’a oraz jego nieusuwalne przesłanki (aksjomaty).

Strona przedmiotu
3700-AL-SMM-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modernist works of art respond to Ezra Pound’s call to `Make it new!’ by becoming self-reflexive and self-definitional within their very medium: the different “isms” for instance represent different stylistic and formal responses to what it involves for an object to claim the status of a genuinely new kind of work of art. It is a recognition that self-reflexivity has become ontologically definitional of artworks that lead philosophers as different as Stanley Cavell or Merleau-Ponty to claim that Modernist artworks assume the “condition of philosophy”. Like philosophy, art under conditions of modernism can no longer exist without constantly inquiring about its own nature as part of its meaning.

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMBAD-II brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium badawcze II jest kontynuacją seminarium badawczego I. Uczestniczą w nim studenci 2 roku studiów II stopnia, którzy prowadzą dalszą pracę nad realizacją projektu naukowego pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego. Celem jest przygotowanie opracowania wybranego zagadnienia naukowego i zaprezentowanie go w postaci artykułu naukowego lub innej formie wypowiedzi, np. pracy magisterskiej.

Seminarium grupowe (zajęcia wspólne) -30 godzin

Indywidualna praca z opiekunem naukowym - 20 godzin

Sympozjum (konferencja naukowa) – 10 godz. (2 x 5 godzin)

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMHUM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 90 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych. Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMPRZY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 90 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych. Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMSPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 90 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych. Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium wspomaga pisanie interdyscyplinarnych prac magisterskich w obrębie specjalności: Dzieło sztuki w kulturze (dominacja obszaru nauk humanistycznych), Ideowe i materialne aspekty życia społecznego (dominacja obszaru nauk społecznych), Różnorodność biologiczna i kulturowa (obszary nauk humanistycznych i przyrodniczych). Między Wschodem a Zachodem.

Seminarium kształtuje postawę szacunku wobec różnych wyborów metodologicznych, powiązaną z umiejętnością świadomego dokonywania ich oceny, postawę rzetelności badawczej, umiejętność uargumentowanej oceny ustaleń własnych i innych badaczy oraz umiejętność podejmowania rzeczowej dyskusji w gronie dyskutantów reprezentujących różne tradycje badawcze.

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMMET-QHU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter propedeutyczny wobec Seminarium dziedzinowego-humanistycznego. Seminarium poświęcone jest metodzie krytycznej jako Urmethode nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych, która zostanie przebadana w swoim wymiarze eidetycznym, genealogiczno-historycznym oraz społeczno-kulturowym. Jako że samo słowo krytyka oznacza, między innymi, „rozeznanie, rozpoznanie”, zajęcia z metody krytycznej mają za zadanie rozeznanie, jaką formą myślenia krytycznego posługują się filozofowie, artyści, pisarze, krytycy sztuki i kultury, z którymi współczesny obywatel i badacz najczęściej się spotyka.

Strona przedmiotu
3700-AL-SESNA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy dla osób uczestniczących w Seminarium badawczym (II), pozwalający studentom i studentkom zapoznanie się z elementami uczestnictwa w konferencjach naukowych (zgłoszenie, przesłanie abstraktu, opracowanie wystąpienia).

Strona przedmiotu
3700-AL-SZ-QHU-QMW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przełamanie dominującego obecnie (zwłaszcza w nauczaniu akademickim), zapośredniczonego przez media kontaktu ze sztukami wizualnymi. Realizacja polega na spotkaniach w muzeach, na galeriach, a także w pracowniach artystycznych. Na spotkania zapraszani są w charakterze prowadzących lub dyskutantów kuratorzy wystaw, muzealnicy, konserwatorzy, artyści.

Strona przedmiotu
3700-AL-ACE-QHU-QMW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is offered to students who are willing to extend their knowledge about the history and form of the literary essay, read literary essays in English on a regular, class-to-class basis, and learn how to write a literary essay by emulating the writing styles of major essayists. Students will be offered tutorials on the literary essay, critical reading sessions, and creative writing workshops.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)