Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023
3700-AL-BCDE-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do wiedzy/badań nad człowiekiem w świecie i nad światem powstałym w następstwie ludzkich działań. Zajęcia transdyscyplinarne obejmujące: teo- bio- antropo- i eko- logie oraz historię, czyli podejmujące sprawę istnienia człowieka w czasoprzestrzeni. Spojrzenie interdyscyplinarne na człowieka w świecie z perspektywy XXI wieku. Próba ujęcia Świata jako dzieła człowieka.

Strona przedmiotu
3700-AL-BPCPM-QPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na ciekawych, współczesnych i istotnych przykładach będą służyć omówieniu biologicznych podstaw zagadnień opisywanych przez humanistykę i nauki społeczne. Efektem będzie poznanie i zrozumienie ogólnych zasad działania mechanizmów biologicznych, umiejętność rozróżnienia i posłużenia się metodologią nauk przyrodniczych na tle metodologii nauk społecznych i humanistyki. Pokażemy historię metody naukowej i jej założenia, rozwój nauk biologicznych, omawiając wybrane zagadnienia z filozofii nauki i filozofii przyrody, przeanalizujemy pojęcia dowodu naukowego, prawdy w nauce, paradygmatu w naukach przyrodniczych, jak również postprawdy, pseudonauki i tzw. fake news. Zajęcia jednocześnie pozwolą przyjrzeć się ewolucyjnym korzeniom człowieka. Spuścizny każdego etapu ewolucji nosimy w sobie, wiedza o nich, mierzalna na bardzo fundamentalnym poziomie, pomaga zrozumieć, jak działamy. Z punktu widzenia biologii omówimy m.in. świadomość, empatię, sprawiedliwość, komunikację.

Strona przedmiotu
3700-AL-BKD-QPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Człowiek w naszej erze jest gatunkiem wpływającym w sposób istotny i mierzalny na przekształcenia wszystkich ekosystemów naturalnych Ziemi, zakłócającym funkcjonowanie biologicznej homeostazy i wprowadzającym trwałe efekty antropogeniczne do środowiska naturalnego, zubażające bioróżnorodność na kuli ziemskiej i powodujące wymieranie innych gatunków organizmów żywych w tempie szybszym niż w czasach przed industrializacją i urbanizacją. Zapoznanie z biologicznymi pojęciami takimi jak bioróżnorodność, gatunki chronione, inwazyjne i obce, procesy wymierania i ekspansji gatunków zwierząt. Przedstawienie procesu udomowienia zwierząt oraz form zniewolenia gatunków przez Homo sapiens. Ekologiczne znaczenie relacji człowiek- zwierzę i typy tej relacji.

Strona przedmiotu
3700-AL-CF-QPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie nowego podgatunku literackiego zwanego cli-fi (climate fiction). Podczas zajęć będziemy czytać zarówno wczesne teksty cli-fi, napisane nim narodziła się współczesna świadomość ekologiczna (J.G. Ballard, John Christopher), a poświęcone różnym scenariuszom zagłady klimatycznej, jak i teksty z przełomu wieków. Przeczytamy utwory ostrzegające przed skutkami „zimy nuklearnej” (Frederik Pohl, Cormac McCarthy, Kurt Vonnegut), a także wybrane najnowsze utwory cli-fi opisujące ofiary tzw. „eco-anxiety”, czyli depresji klimatycznej (Margaret Atwood, Pablo Bacigalupi). Kontekstem dla naszych rozważań będą teoretyczne teksty pisane od lat 70. ubiegłego wieku autorstwa m.in. Jamesa Lovelocka, Michelle Bastian i E. Ann Kaplan.

Strona przedmiotu
3700-AL-DMS-QSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone Światu Śródziemnomorskiemu w całej jego rozciągłości geograficznej i dziejowej, kulturowej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu czasów nowożytnych i współczesnych (XV-XX w.). jako międzykontynentalnej rzeczywistości wielo-cywilizacyjnej .

Śródziemnomorze jest ujęte jako Świat regionów, które swą różnorodnością umożliwiały formowanie, obecność i współistnienie wielu cywilizacji. Celem jest rekonstrukcja Śródziemnomorza przełomu wieku XVIII-XIX i jego rozpadu wywołanego europejską ekspansją i towarzyszącymi jej ideami (orientalizm, kolonializm, nacjonalizm i fundamentalizm).

Strona przedmiotu
3700-AL-DO-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium adresowane jest do studentów studiów II stopnia, zainteresowanych problematyką przetwarzania toposu raju w różnych (wybranych) tekstach kultury. W zakresie analizowanych dzieł znajdą się zarówno teksty artystyczne, dzieła sztuki, jak i dzieła filmowe. Punktem wyjścia dla naszych poszukiwań będzie komparatystyczna lektura biblijnych obrazów raju. To z tych zapisów wyprowadzimy zarówno rozumienie raju, jak i kolejne tropy dla naszych poszukiwań i odkryć. Punktem dojścia będzie próba odpowiedzi na pytanie o rolę toposu raju w świadomości współczesnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-INNHK-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają te rozdziały historii kinematografii, które – mimo ogromnego znaczenia dla rozwoju medium – rzadko pojawiają się w popularnych podręcznikach oraz programach nauczania. Zajęcia obejmują zarówno kinematografie peryferyjne (m.in. latynoamerykańskie), jak i niesłusznie marginalizowane aspekty największych przemysłów (m.in. amerykańskie kino eksploatacji). W ramach zajęć studenci poznają znaczenie omawianych tematów w szerokim kontekście ewolucji medium, dyskutują też o zasadach rządzących budowaniem historycznofilmowego kanonu i przyczynach marginalizacji poszczególnych zjawisk.

W semestrze zimowym 2023/24 przedmiot będzie merytorycznie uzupełniał się z głównymi kierunkami dziejów kina

Strona przedmiotu
3700-AL-JW-QF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje systematyczną naukę języka wymysiöeryś (wilamowskiego). To poważnie zagrożony język germański, który jest używany jedynie w mieście Wilamowice. Do drugiej wojny światowej był on podstawowym narzędziem komunikacji mieszkańców miasteczka. W okresie stalinowskim jego użycie było zabronione, czego konsekwencją był drastyczny spadek liczby użytkowników. W ostatnich latach dzięki działaniom lokalnej społeczności, wspartym przez Wydział „Artes Liberales” sytuacja socjolingwistyczna języka wymysiöeryś poprawia się.

Celem zajęć jest opanowanie języka wilamowskiego w stopniu Komunikatywnym oraz poznanie historii jego użytkowników.

Strona przedmiotu
3700-AL-LPP-QSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony dyscyplinie znanej powszechnie jako polityka językowa i planowanie językowe, będącej gałęzią socjolingwistyki. Chociaż ludzkość praktykowała świadomą ingerencję w społeczne zachowania językowe od czasów starożytnych, wiedza na temat planowania języka jest stosunkowo nowa i zaczęła się rozwijać w połowie ubiegłego wieku. Jednocześnie dyscyplina ta przeszła niezwykłą ewolucję, od służby językom narodowym i ich standaryzacji do skupienia się na rewitalizacji zagrożonych języków i praw językowych mniejszości etnicznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznym rozwojem polityki językowej i planowania językowego oraz ich różnymi praktycznymi przejawami na świecie. Kurs jest cennym uzupełnieniem dla wszystkich studentów specjalizujących się w językoznawstwie, socjologii, antropologii, a zwłaszcza socjolingwistyce i lingwistyce stosowanej.

Strona przedmiotu
3700-AL-LTN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą się identyfikować zastosowane w nich strategie metodologiczne, argumentacyjne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety i ograniczenia przedstawianych strategii, a także piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi strategiami.

Strona przedmiotu
3700-AL-LNP-I-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest interpretacja wybranych dzieł literackich w perspektywie długiego trwania motywów, tematów i toposów, służąca wykształceniu umiejętności czytania tekstu w perspektywie jego stosunku do tradycji. Ważnym kontekstem analiz będzie zagadnienie tożsamości dziedzictwa europejskiego, trwałej mimo zróżnicowania zjawisk i odmian formacji kulturowych. Istotnym tematem konwersatorium stanie się rozpoznawanie strategii „rozmowy” twórców z tradycją europejską (kontynuacja, dialog, polemika, odrzucenie, bunt…).

Strona przedmiotu
3700-AL-MWZH-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia Wschodu i Zachodu wiążą się z geografią mitologii kulturowej. Ułatwiają społecznościom samookreślenie i wyodrębnienie. Są wyrazem mitów, które ucieleśniają wyobrażenia o przeszłości i przyszłości. Inaczej definiowane w różnych obszarach Europy, oddziałują na siebie wzajemnie. Głęboko uwarunkowane kulturowo, wyrażają i kształtują zbiorowe emocje. Stanowią istotny przejaw sytuacji politycznej i historycznej, a zarazem wpływają na idee i działania zbiorowości.

Nasze zajęcia kształcą i doskonalą umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych nad zagadnieniami dotyczącymi kontaktów kulturowych Wschodu i Zachodu Europy, dialogów i sporów ideowych oraz związków pomiędzy literaturą, estetyką, filozofią, teologią, polityką i ikonografią. Wspomagają pisanie prac magisterskich o tekstach kultury, ujmowanych interdyscyplinarnie w ich macierzystym kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
3700-AL-MZS-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone analizie tekstów na temat muzyki znanego i dziś niezwykle często cytowanego filozofa z Frankfurtu - Theodora W. Adorno. Wydaje się, że obfitość konceptualnych analiz naszych czasów przeciwstawia się wyjątkowe ubóstwo ich fenomenologicznych opisów. Nie dotyczy to na szczęście Adorno, który jest w stanie usłyszeć wszelkie echa i pomruki ducha zbiorowego w nastrojach muzycznych.

Strona przedmiotu
3700-AL-OR-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł konwersatorium nawiązuje do Arystotelesowskiej koncepcji mimesis, a więc przekonania, że sztuka pozostaje w relacji z życiem, poprzez jego odzwierciedlenie lub wręcz naśladowanie. Podczas zajęć spróbujemy zastanowić się na ile dzieło artystyczne, powstałe w XX i XXI wieku może być reprezentacją najważniejszych problemów rzeczywistości. Analizując wybrane teksty kultury, skupimy się nie tylko na kwestii podobieństwa czy działania opartego na naśladowaniu, ale też, a nawet przede wszystkim, na sposobach przedstawiania – w naszym przekonaniu – najważniejszych problemów społecznych. Podczas kolejnych spotkań będziemy analizować i interpretować wybrane teksty artystyczne i obrazy (także wizualne), które odnoszą się do istotnych zagadnień współczesnego społeczeństwa. Zwrócimy uwagę na sposoby i strategie ich przedstawień w różnych mediach artystycznych. Wybór tematów i przykładów jest arbitralny i reprezentatywny.

Strona przedmiotu
3700-AL-OZ-QPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma przybliżyć ewolucję ogrodów zoologicznych i ich funkcji od starożytności po współczesność- w kontekście kulturowym oraz biologicznym. Rola ogrodów zoologicznych w kształtowaniu stosunku do zwierząt jest wyjątkowa i należałoby ją wykorzystać jako narzędzie do krzewienia humanizmu, postaw prozwierzęcych i świadomego nadawania praw zwierzętom w społeczeństwie obywatelskim i empatycznym. Problemy takie jak zachowanie balansu pomiędzy rozrywką a ochroną zwierząt, analiza wątpliwości etycznych związanych ze współczesnym zoo wskazują na zmianę postrzegania zwierząt i niewoli, pewną ewolucję kulturową oraz stanowią również pokłosie dyskusji o empatii i wynikach badań biologicznych jednoznacznie wykazujących podmiotowość zwierząt, ich zdolność do odczuwania emocji, uczuć i cierpienia.

Strona przedmiotu
3700-AL-PZ-QPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla ludzkiego umysłu umiejętnością niejako naturalną jest wytwarzanie znaczenia ze składników przechowywanych w pamięci. Czy tak samo wygląda to w przypadku Sztucznej Inteligencji (SI)? Czy SI korzysta z zasobów pamięciowych tak jak ludzki umysł? Czy pod wpływem rozwijania SI zmieniają się rola pamięci i pojęcie znaczenia?

Celem zajęć jest rozważenie powyższych problemów w świetle dawnej i współczesnej literatury oraz sformułowanie przez studentów koncepcji badań dotykających tej problematyki.

Strona przedmiotu
3700-AL-PKZ-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony wątkom pasyjnym w kinematografii, literaturze, muzyce, malarstwie i filozofii XX i XXI wieku. Punktem wyjścia będzie wprawdzie lektura staroangielskiego poematu mistycznego Sen o krzyżu w przekładzie Moniki Opalińskiej, lecz nasza uwaga skupi się głównie na analizie tekstów kultury – utworów muzycznych, obrazów, filmów zakorzenionych w świecie post-chrześcijańskim (Agamben, Balthasar, Dali, David Jones, Arvo Pȁrt, Pasolini, Poulenc, Gibson, Penderecki, Scorsese, Tarkowski). Pytać będziemy o to, jak kultura odpowiada na koncepcję dobrowolnej, pełnej, świadomej ofiary; jak zapisany w proroctwie Izajasza wizerunek Męża Boleści wyraża prawdę o człowieku i jego losie.

Strona przedmiotu
3700-AL-PLAY-QSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will explore some of the main themes in the philosophy of play, including contemporary reflections on the significance of digital play

Strona przedmiotu
3700-AL-PWZ-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przede wszystkim zapoznanie studentów ze zjawiskami interferencji językowych w obrębie polszczyzny rozpatrywanych w kontekście oddziaływania kulturowego społeczeństw wschodnich i zachodnich.

Strona przedmiotu
3700-AL-STM-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedstawionych warsztatów jest wprowadzenie uczestników do tematyki tradycyjnych i współczesnych metodologii stosowanych w badaniach humanistycznych, unaocznienie zalet i ograniczeń omawianych metodologii, jak również przygotowanie kursantów do pracy w interdyscyplinarnych projektach badawczych w przyszłości.

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMHUM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych. Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMPRZY brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych. Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMSPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych. Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W Kolegium Artes Liberales obowiązuje zasada mówiącą o niepowiązaniu pisanych prac magisterskich z seminarium magisterskim. Wybór zakresu pracy dyplomowej, jej opiekuna oraz przebieg egzaminu dyplomowego określają Zasady dyplomowania. Seminarium magisterskie ma charakter autorski. W każdej grupie zajęciowej obowiązuje inny sylabus przedmiotu.

Strona przedmiotu
3700-AL-SMET-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest metodzie krytycznej jako Urmethode nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych, która zostanie przebadana w swoim wymiarze eidetycznym, genealogiczno-historycznym oraz społeczno-kulturowym. Jako że samo słowo krytyka oznacza, między innymi, „rozeznanie, rozpoznanie”, zajęcia z metody krytycznej mają za zadanie rozeznanie, jaką formą myślenia krytycznego posługują się filozofowie, artyści, pisarze, krytycy sztuki i kultury, z którymi współczesny obywatel i badacz najczęściej się spotyka.

Strona przedmiotu
3700-AL-SII-QSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the two-semester course designed both for Polish and foreign students is to introduce the subject of the sociology of the intelligentsia and intellectuals. On the one hand, the subject of the seminar will be sociological theory (concerning intellectuals and the intelligentsia elites), on the other hand, the history of specific, typical and "archetypal" examples of the formation and presence of intellectuals in the universal history of the 20th century. Selected theoretical views of intellectuals and the intelligentsia, as well as their role and importance in shaping the public sphere, will be discussed during the classes. The course is also devoted to the formation of intellectual elites in Central and Eastern Europe, with particular emphasis on the Polish context.

Strona przedmiotu
3700-AL-SZGMP-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przełamanie dominującego obecnie (zwłaszcza w nauczaniu akademickim), zapośredniczonego przez media kontaktu ze sztukami wizualnymi. Realizacja polega na spotkaniach w muzeach, na galeriach, a także w pracowniach artystycznych. Na spotkania zapraszani są w charakterze prowadzących lub dyskutantów kuratorzy wystaw, muzealnicy, konserwatorzy, artyści.

Strona przedmiotu
3700-AL-TACE-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is offered to students who are willing to extend their knowledge about the history and form of the literary essay, read literary essays in English on a regular, class-to-class basis, and learn how to write a literary essay by emulating the writing styles of major literary essayists. Students will be offered tutorials on the literary essay, critical reading sessions, and creative writing workshops.

Strona przedmiotu
3700-AL-PCC-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

What does it mean to read a painting? Interpreting painting is not a matter of reproducing the artist’s movements with certain similarities and transparency in our own lives. It is rather a search for what is happening between the work of art and us who are addressed and called for a response.

Strona przedmiotu
3700-AL-RA-QHU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Reading Antigone can help us to distinguish between what is required by the law and what makes us responsible citizens as acting agents.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)