Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryptografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M12KI1
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryptografia
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Elementarne podstawy matematyki dyskretnej i rachunku prawdopodobieństwa


Skrócony opis:

Kurs omawia bardzo różnorodne aspekty współczesnej kryptografii. Skupia się przede wszystkim na matematycznych podstawach tej dziedziny. Analizowane są dokładnie założenia omawianych twierdzeń oraz prezentowane ścisłe dowody. Bardzo precyzyjnie przedstawiane są definicje problemów kryptograficznych i dyskutowane różne ich warianty. Równolegle omawiane są aspekty praktycznych zastosowań. Pokazywane są konkretne protokoły oraz dyskutowane ich parametry (długości klucza itp). Większa część wykładu obejmuje zagadnienia klasyczne (szyfrowanie, uwierzytelnianie, podpis cyfrowy).

Pełny opis:

1. Wstęp do kryptografii. Podstawy historii kryptografii (1 wykład)

2. Elementy algebry: teoria grup, ciała skończone. (1 wykład)

3. Szyfry DES i AES. Kryptoanaliza różnicowa (1 wykład)

4. Kryptografia symetryczna: CPA, CCA, Semantic Secure. (1 wykład)

5. Minicrypt: funkcje jednokierunkowe, generator pseudolosowy i inne (1 wykład)

6. Uwierzytelnianie (1 wykład)

7. Kryptografia klucza publicznego. Podpis cyfrowy. (3-4 wykłady)

8. Protokół Yao (1 wykład)

9. Krzywe eliptyczne. Pairing-based crypto. (1-2 wykłady)

10. Dowody z wiedzą zerową. (1 wykład)

11. Przegląd praktycznych ataków kryptograficznych (2 ćwiczenia)

Literatura:

Jonathan Katz and Yehuda Lindell, „Introduction to Modern Cryptography”

Stefan Dziembowski, slajdy ze strony http://www.crypto.edu.pl/teaching/crypto-i

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę na temat

podstaw i głównych problemów współczesnej kryptografii.

2. Zna graf implikacji między głównymi hipotezami w kryptografii.

3. Zna podstawy historii kryptografii.

Umiejętności

1. Potrafi analizować bezpieczeństwo istniejących rozwiązań kryptograficznych.

2. Potrafi zaproponować bezpieczne rozwiązanie do konkretnych zastosowań.

Kompetencje

1. Rozumie potrzebę dowodzenia faktów w kryptografii.

2. Zna ograniczenia: wie co jest możliwe, a co nie.

3. Potrafi ocenić przydatność różnych rozwiązań kryptograficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do oceny z przedmiotu będzie kolokwium (K) oraz egzamin (E). Na obu sprawdzianach należy się spodziewać zadań oraz wiedzy teoretycznej z wykładu (bez dowodów). Liczbę punktów uzyskaną z tych dwóch źródeł liczymy z wzoru: P = max(0.4K + 0.6E ; E). Na podstawie liczby P zostanie zaproponowana ocena spośród {2, 3, 3.5, 4}. Jeśli P jest różne od 2, można ocenę podnieść o jeden (w szczególności tylko tą drogą da się uzyskać ocenę 5). Istnieją dwa sposoby, aby tego dokonać: albo egzamin ustny z teorii (w tym dowody) albo rozwiązanie zadania praktycznego (zwykle: złamanie jakiegoś schematu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Dziembowski
Prowadzący grup: Stefan Dziembowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Dziembowski
Prowadzący grup: Stefan Dziembowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)