Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczno – kulturowa charakterystyka regionów europejskich 4208-SRUE-N-OG
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Literatura:

D. Acemoglu, J. A Robinson 2012 Dlaczego narody przegrywają, Zysk i S-ka, Poznań

G. Gorzelak 2007 (red) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Harrison L.E., S.P. Huntington (red), 2003, Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań.

Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.): Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hryniewicz 2015 Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

A. Olechnicka 2004 Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.

M. S. Szczepański, A. Śliz (red.), 2006 Kapitały: ludzie i instytucje, Tychy – Opole.

M.S. Szczepański, A Śliz, R. Geisler, Borys Cymbrowski, 2011 Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia, Opole.

Efekty uczenia się:

Studenci uzyskają wiedzę o:

1. Kulturowej i społecznej charakterystyce państw i regionów UE. (indywidualizm, kolektywizm, postmaterializm, konserwatyzm, postawy wobec demokracji.

2. Stanie psychicznym ludności państw i regionów UE i jego determinantach.

3. Teorii instytucjonalnej łączącej zjawiska społeczno kulturowe z rozwojem gospodarczym.

4. Społeczno kulturowych czynnikach wpływających na stosunek do instytucji demokratycznych.

5. Wielkości regionalnych różnic społeczno kulturowych w państwach europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - 50%.

Egzamin pisemny 50%: 5 pytań po 10 pkt. każde.

Zakres tematów:

1. Kultura jako wyznacznik zachowań społecznych. Międzynarodowe badania wymiarów kultury.

2. Kulturowe i gospodarcze przesłanki zróżnicowania regionów. UE.

3. Cechy kulturowe regionów europejskich (indywidualizm, konserwatyzm, sekularyzm itp.).

4. Instytucjonalizm. Znaczenie instytucji inkluzywnych dla gospodarki i demokracji.

5. Postrzeganie instytucji regulacyjnych w regionach europejskich.

6. Preferowane modele instytucji gospodarczych i politycznych w regionach europejskich.

7. Jakość rządzenia oraz sprawność biurokratyczna w regionach europejskich

8. Kapitał społeczny oraz jego gospodarcze i polityczne konsekwencje na tle innych rodzajów kapitału.

9. Kapitał społeczny i kulturowy w regionach europejskich.

10. Jakość rządzenia a zasoby ekonomiczne, kapitał społeczny i cechy kulturowe.

11. Jakość rządzenie i sprawność biurokratyczna - specyfika regionów Europy Środkowo - Wschodniej

12. Stosunki pracy. Branże, metody kierowania, motywacje w regionach europejskich i psychiczny koszt pracy

13. Poziom stopy życiowej w regionach europejskich

14. Stan psychiczny ludności w regionach europejskich i jego determinanty.

15. Gospodarcza charakterystyka regionów europejskich. Specyfika regionów Europy Środkowo – Wschodniej i ich szanse rozwojowe.

16. Związek rozwoju gospodarczego z cechami kulturowymi, kapitałem kulturowym i jakością rządzenia.

17. Społeczno – kulturowa charakterystyka wybranych metropolii środkowo - europejskich na tle regionów. Centrum peryferie.

Metody dydaktyczne:

Wykład i rozmowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1
Janusz Hryniewicz 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Oficyna Pałacu Czetwertyńskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.