Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego 4100-3SNJAO
Ćwiczenia 1- czytanie (CWK1) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nauk humanistycznych (jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości dzieła sztuki; rozumie, że istnieje wiele szkół/podejść w dziedzinie językoznawstwa, zna niektóre kryteria oceny ich wartości)

rozumie problematykę analizy i interpretacji dzieła sztuki, zna przykładowe metody prowadzenia badań typowe dla dziedziny przyswajania języka obcego

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą wybrane obszary z zakresu specyfiki badań nad przyswajaniem języka obcego i dydaktyki nauczania języka angielskiego

K_W03 zna podstawową anglojęzyczną terminologię badań naukowych (terminy takie jak hipoteza badawcza, metody, pytania i wnioski badawcze, rejestr językowy, parafraza, źródło krytyczne, tekst źródłowy, plagiat)

Umiejętności

K_U01 potrafi zbierać, analizować, syntetyzować, selekcjonować i oceniać informacje, zna podstawowe bazy danych dla językoznawstwa, umie korzystać z informacji bibliotecznej

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w oparciu o tekst naukowy, umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów

K_U10 potrafi dotrzeć do właściwych dla danego tematu badawczego tekstów źródłowych i korzystać z informacji bibliotecznej

K_U11 posiada umiejętność przygotowania krótkiej naukowej pracy pisemnej w języku angielskim (różne formaty tekstów, m.in. streszczenie, abstrakt, synteza badawcza) posługując się przy tym parafrazami, streszczeniami i cytatami, stosownie do potrzeb, ze źródeł podstawowych i pomocniczych

K_U12 posiada umiejętność przygotowania naukowej prezentacji ustnej w języku angielskim (na temat z dziedziny przyswajania języka obcego) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także właściwych dla danego tematu tekstów źródłowych

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać rejestru akademickiego i rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych poglądów

K_U19 potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w odniesieniu do omawianego tekstu źródłowego, poglądów autora, przedstawionego problemu badawczego lub metody badawczej popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych

K_U24 potrafi współpracować w grupie, omawiać krytycznie prace innych członków grupy i przyjmować krytykę; umie wziąć udział w debacie naukowej i w symulowanej konferencji naukowej (przygotować abstrakt, prezentację, itd).

K_U27 umie posługiwać się językiem angielskim, rejestrem akademickim, zna podstawową terminologię językoznawczą oraz terminologię dotyczącą metodologii nauk humanistycznych (w podstawowym zakresie) oraz warsztatu pracy naukowej

Kompetencje społeczne

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07 umie doskonalić umiejętności badawcze przy pomocy opiekuna naukowego

K_K13 odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy badawczej i potrafi ustalić tok postępowania w przygotowaniu krótkiej pracy naukowej (pracy licencjackiej): m.in. wybór tematu, ocena stanu badań, wybór metody, itd.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty K_W01 K_W03 K_U01 K_U09 K_U11 K_U18 K_U19 K_U20 K_U24 K_U27 podlegają ocenie za pomocą:

- testów sprawdzających rozumienie tekstu źródłowego:

- Test 1 - test pisemny obejmujący zadania zamknięte sprawdzające zrozumienie tekstu kultury napisanego w formalnej odmianie języka angielskiego (30%)

- Test 2 - test pisemny obejmujący zadania zamknięte sprawdzające zrozumienie tekstu o charakterze naukowym (30%)

- bieżącej oceny uczestnictwa w zajęciach (20%)

- oceny portfolio studenta zawierające notatki wykonane podczas

- zajęć jak również podczas samodzielnej pracy studenta (10%)

- studenci oceniani są wg następującej skali:

0–60% - ndst

60–70% - dst

71–75% - dst+

76–85% - db

86–90% - db+

powyżej 91% - bdb

Zakres tematów:

Zagadnienia dotyczą analizy wszystkich tekstów źródłowych:

1. Praca ze słownictwem odmiany formalnej i akademickiej języka angielskiego.

2. Kolokacje i jednostki wielowyrazowe w języku angielskim.

3. Analiza tekstu źródłowego: identyfikacja tezy i linii argumentacyjnej w tekście. Identyfikacja i interpretacja stanowiska autora. Dystans pomiędzy autorem a tekstem.

4. Analiza tekstu źródłowego: analiza struktury tekstu i funkcji jego elementów składowych. Struktura paragrafu. Spójność formalna i logiczna tekstu.

5. Synteza tekstu i rozwinięcie stanowiska krytycznego wobec treści prezentowanych w tekście źródłowym.

6. Wprowadzenie rejestru akademickiego języka angielskiego.

7. Cechy charakterystyczne tekstów naukowych.

8. Różnice między językiem formalnym a akademickim.

Metody dydaktyczne:

prezentacje PowerPoint

handouty z zadaniami na zrozumienie tekstu i słownictwem,

ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach,

dyskusja,

symulacja,

rozwiązywanie problemu,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 15
Marek Biedrzycki 21/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 15
Marek Biedrzycki 13/ szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 15
Hanna Gozdawa-Gołębiowska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)