Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla komórek zwierzęcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215HKZ Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Hodowla komórek zwierzęcych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/cytologia
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia komórki 1400-112BK

Założenia (opisowo):

1. Warunki przyjęcia na zajęcia: zaliczenie Biologii Komórki.


2. Realizacja zajęć

W trakcie wykonywania wybranych ćwiczeń obowiązkowe jest przychodzenie na dyżury raz w tygodniu.

Osoby spóźnione na zajęcia więcej niż 15 minut nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.


3. Zaliczenie laboratoriów:

Zaliczenie ćwiczeń - ćwiczenia były zaliczone, jeśli: student był na nich obecny oraz pracował w sposób zadowalający, tzn. wykonał należycie wszystkie wymagane zadania. Dopuszczalne są tylko dwie nieobecności lub brak zaliczenia dwóch zajęć. Decyzję o zaliczeniu ćwiczeń podejmuje prowadzący. Ocena z zajęć to średnia z ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń (np. za raport z wykonanego doświadczenia).


Egzamin - przedstawienie przygotowanej przez grupę prezentacji i udzielenie odpowiedzi na związane z nią pytania egzaminatorów. Kryterium uzyskania oceny jest wykazanie, że opanowana została wiedza przekazywana podczas zajęć.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie części praktycznej zajęć.

Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy zaliczyli laboratoria.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja

2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek

3. Oznaczanie przeżywalności komórek

4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie

5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro

6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek

7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych

8. Podstawowe barwienia cytochemiczne

9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna

Pełny opis:

1. Zapoznanie się z organizacją pracowni hodowli komórek; przygotowanie materiałów i roztworów do hodowli komórek; sterylizacja

2. Hodowla linii komórkowych. Prowadzenie hodowli komórek HL60 rosnących w zawiesinie i adherentnych komórek BHK

- mrożenie i rozmrażanie komórek

- wyznaczanie przeżywalności komórek

- wyznaczanie krzywej wzrostu komórek, ocena wzrostu komórek

- pasażowanie komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie

- barwienie Giemsa-MayGrunwald

- immunocytochemiczna lokalizacja białek cytoszkieletu, mikroskopia konfokalna

3. Hodowla pierwotna wyprowadzana z zarodka kury

- wyprowadzenie hodowli fibroblastów, miocytów oraz komórek siatkówki

- barwienie eksplantów metodą Giemsa-MayGrunwald

- ocena różnicowania się komórek siatkówki - reakcja Karnowskiego-Rootsa

4. Hodowla komórek linii mioblastów C2C12 i komórek satelitowych wyizolowanych z mięśni szkieletowych szczura (hodowla pierwotna)

- rozmrażanie i mrożenie komórek linii C2C12

- wyprowadzanie hodowli pierwotnej mioblastów

- obserwacja różnicowania się mioblastów

- barwienie Giemsa-MayGrunwald

- wyznaczenie indeksu fuzji komórek i krzywej wzrostu

5. Omówienie uzyskanych wyników, przygotowanie ich prezentacji

Literatura:

1. Hodowla komórek i tkanek; Stanisława Stokłosowa; PWN

2. Cell culture for biochemists; R.L.P. Adams; Elsevier

Efekty uczenia się:

Hodowla komórek zwierzęcych – Biologia – Biologia komórki i organizmu

Rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego, opartego na danych empirycznych.

Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze, stosowane w naukach biologicznych i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania postawionych zadań.

Zna zaawansowane techniki laboratoryjne, pomiarowe i obrazowe, stosowane w badaniach biologicznych.

Zna uwarunkowania i zasady planowania badań i wykonywania eksperymentów z zastosowaniem specjalistycznych metod stosowanych w biologii komórki i organizmu.

Zbiera dane empiryczne oraz dokonuje ich interpretacji.

Ma wiedzę o kosztach prowadzenia badań w naukach biologicznych oraz najważniejszych źródłach finansowania tych badań.

Wybiera i stosuje techniki i narzędzia badawcze adekwatne do problemów biologii komórki i organizmu.

Potrafi pod nadzorem opiekuna naukowego planować i wykonać eksperyment z zastosowaniem poznanych metod; umie zaproponować metody przeprowadzenia wskazanych oznaczeń oraz ocenić przydatność metod i ich ograniczenia dla badanego materiału.

Potrafi krytycznie opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski.

Umie pracować w zespole, realizując zaawansowane projekty badawcze z dziedziny nauk biologicznych.

Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk przyrodniczych i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań naukowych.

Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania, współorganizując pracę całego zespołu.

Stosuje zasady etyki badawczej, rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy, korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących specjalistycznych nauk biologicznych.

Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Docenia wagę narzędzi matematycznych i statystycznych przy opisie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych, za pracę własną i innych.

Hodowla komórek zwierzęcych – Biotechnologia – Biotechnologia molekularna

Rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego, opartego na danych empirycznych.

Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze, stosowane w biotechnologii molekularnej i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania postawionych zadań.

Zna zasady planowania badań i wykonywania eksperymentów z zastosowaniem specjalistycznych metod stosowanych w biotechnologii molekularnej.

Zbiera dane empiryczne oraz dokonuje ich interpretacji.

Ma wiedzę o kosztach prowadzenia badań w biotechnologii molekularnej oraz najważniejszych źródłach finansowania tych badań.

Ma wiedzę dotyczącą samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych, opracowywania wyników w formie nadającej się do dyskusji, oceny lub publikacji .

Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Wybiera i stosuje techniki i narzędzia badawcze adekwatne do problemów naukowych podejmowanych w biotechnologii molekularnej.

Potrafi pod nadzorem opiekuna naukowego planować i wykonać eksperyment z zastosowaniem poznanych metod; umie zaproponować metody przeprowadzenia wskazanych oznaczeń oraz ocenić przydatność metod i ich ograniczenia dla badanego materiału.

Potrafi krytycznie opracować wybrany problem naukowy dotyczący biotechnologii molekularnej na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski.

Umie pracować w zespole, realizując zaawansowane projekty badawcze z dziedziny nauk biologicznych.

Wykorzystuje zaawansowane techniki badawcze, właściwe dla kierunku biotechnologia.

Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk przyrodniczych i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań naukowych.

Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania, współorganizując pracę całego zespołu.

Stosuje zasady etyki badawczej, rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy, korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących biotechnologii molekularnej.

Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenie ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy.

Docenia wagę narzędzi matematycznych i statystycznych przy opisie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych, za pracę własną i innych.

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego, opartego na danych empirycznych.

Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze, stosowane w naukach biologicznych i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania postawionych zadań.

Zna zaawansowane techniki laboratoryjne, pomiarowe i obrazowe, stosowane w badaniach.

Zna uwarunkowania i zasady planowania badań i wykonywania eksperymentów z zastosowaniem specjalistycznych metod stosowanych w biologii.

Wybiera i stosuje techniki i narzędzia badawcze adekwatne do problemów.

Potrafi pod nadzorem opiekuna naukowego planować i wykonać eksperyment z zastosowaniem poznanych metod; umie zaproponować metody przeprowadzenia wskazanych oznaczeń oraz ocenić przydatność metod i ich ograniczenia dla badanego materiału.

Potrafi krytycznie opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski.

Umie pracować w zespole, realizując zaawansowane projekty badawcze.

Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk przyrodniczych i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań naukowych.

Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania, współorganizując pracę całego zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - ćwiczenia są zaliczone, jeśli: student był na nich obecny oraz pracował w sposób zadowalający, tzn. wykonał należycie wszystkie wymagane zadania. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Decyzję o zaliczeniu ćwiczeń podejmuje prowadzący. Ocena z ćwiczeń to średnia z ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń (np. za raport z wykonanego doświadczenia). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest zaliczenie części praktycznej zajęć.

Egzamin - przedstawienie przygotowanej przez grupę prezentacji i udzielenie odpowiedzi na związane z nią pytania egzaminatorów. Kryterium uzyskania oceny jest wykazanie, że student opanował wiedzę przekazywaną podczas zajęć. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Grabowska-Kowalik
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Areta Czerwińska, Iwona Grabowska-Kowalik, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja

2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek

3. Oznaczanie przeżywalności komórek

4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie

5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro

6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek

7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych

Pełny opis:

Zajęcia Hodowla komórek zwierzęcych w bieżącym roku akademickim będą się odbywały w trybie mieszanym (w sali i zdalnie).

Podczas zajęć w sali obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych (na terenie Zakładu Cytologii) i częsta dezynfekcja rąk.

Program zajęć:

1. Zapoznanie się z organizacją pracowni hodowli komórek; przygotowanie materiałów i roztworów do hodowli komórek; sterylizacja

2. Hodowla linii komórkowych. Prowadzenie hodowli komórek HL60 rosnących w zawiesinie i adherentnych komórek L929

- mrożenie i rozmrażanie komórek

- wyznaczanie przeżywalności komórek

- wyznaczanie krzywej wzrostu komórek, ocena wzrostu komórek

- pasażowanie komórek

- barwienie Giemsa-MayGrunwald

- immunocytochemiczna lokalizacja białek cytoszkieletu, mikroskopia konfokalna

3. Hodowla pierwotna wyprowadzana z zarodka kury

- wyprowadzenie hodowli fibroblastów, miocytów oraz komórek siatkówki

- barwienie eksplantów metodą Giemsa-MayGrunwald

- ocena różnicowania się komórek siatkówki - reakcja Karnowskiego-Rootsa

4. Hodowla komórek linii mioblastów C2C12

- rozmrażanie i mrożenie komórek linii C2C12

- obserwacja różnicowania się mioblastów

- barwienie Giemsa-MayGrunwald

- wyznaczenie indeksu fuzji komórek i krzywej wzrostu

5. Omówienie uzyskanych wyników, przygotowanie ich prezentacji przez studentów uczestniczących w zajęciach

Zaliczenie zajęć - ćwiczenia/laboratoria są zaliczone, jeśli: student był na nich obecny oraz pracował w sposób zadowalający, tzn. wykonał należycie wszystkie wymagane przez prowadzącego zadania. Dopuszczalne są dwie nieobecności (można mieć maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach). Decyzję o zaliczeniu ćwiczeń podejmuje prowadzący. Ocena z ćwiczeń to średnia z ocen uzyskanych w trakcie zajęć (np. za raport z wykonanego doświadczenia). Osoby spóźnione na zajęcia więcej niż 15 minut nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

Egzamin - przedstawienie przygotowanej przez grupę prezentacji i udzielenie odpowiedzi na związane z nią pytania egzaminatorów. Kryterium uzyskania oceny jest wykazanie, że student opanował wiedzę przekazywaną podczas zajęć. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia.

Literatura:

1. Hodowla komórek i tkanek; Stanisława Stokłosowa; PWN

2. Cell culture for biochemists; R.L.P. Adams; Elsevier

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Grabowska-Kowalik
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Iwona Grabowska-Kowalik, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.