Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury tkankowe roślin in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215KTKR
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultury tkankowe roślin in vitro
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotów obowiązkowych dla I i II roku studiów I stopnia.

Przedmiot dla III roku studiów I stopnia i studiów II stopnia.

Podstawowe wiadomości z botaniki oraz fizjologii roślin.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, rodzajów i zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych.

Zajęcia odbywają się w II połowie semestru zimowego.

Pełny opis:

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, rodzajów i zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych.

Tematyka wykładów:

1. Historia i teraźniejszość kultur in vitro. Po co hodujemy komórki i tkanki roślinne? Warunki pracy, pożywki.

2. Totipotencja i regulacja hormonalna organogenezy

3. Embriogeneza somatyczna. Zmienność somaklonalna

4. Biotyzacja kultur in vitro.

5. Mieszańce somatyczne – fuzja protoplastów

6. Bioreaktory i produkcja metabolitów

7. PMP (plant made pharmaceuticals). Biofarming

Ćwiczenia " Kultury tkankowe roślin in vitro" zapoznają z wymaganiami pracy w warunkach sterylnych. Zwracają uwagę na totipotencję rozwojową komórek roślinnych umożliwiającą wykorzystywanie w kulturach in vitro różnych części roślin lub tkanek; możliwość odtwarzania organów lub całego organizmu z fragmentu rośliny, pojedynczej komórki czy protoplastu. Zapoznają z różnymi rodzajami kultur in vitro - kultur kalusa, zawiesin komórkowych, protoplastów i zarodków. Studenci m. in. indukują embriogenezę somatyczną, używając liści roślin storczyka lub kultury zawiesinowej goryczki; otrzymują mieszańce somatyczne metodą fuzji protoplastów; oceniają wzrost kultur zawiesinowych oraz poznają metody krioprezerwacji tkanek w temperaturze ciekłego azotu.

Literatura:

1.Biotechnologia roślin (red. Stefan Malepszy, Warszawa, PWN 2001),

2.Biotechnologia molekularna ( Jerzy Buchowicz, Warszawa PWN 2006),

3.Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II (red. Adam Woźny i Krystyna Przybył, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004).

4.Plant Tissue Culture Techniques and Experiments ( Roberta H. Smith, Academic Press, ISBN #0-12-650342-7).

5. Skrypt do ćwiczeń (do pobrania ze strony: http://www.biol.uw.edu.pl/ibebr/dydaktyka)

Efekty uczenia się:

Zna funkcjonowanie struktur komórkowych i najważniejsze zależności funkcjonalne zarówno między składowymi komórki, jak i między komórkami oraz organizmem roślinnym jako całością

Zna pojęcia terminologii biologii roślin, biologii molekularnej i biologii środowiskowej, stosowane w zakresie hodowli in vitro, literaturę kierunkową z tych obszarów oraz zastosowania praktyczne w oparciu o dane empiryczne wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych

Zna zasady planowania badań i wykonywania eksperymentów z zastosowaniem specjalistycznych metod stosowanych w hodowlach in vitro

Ma wiedzę o uwarunkowaniach (bio)etycznych i prawnych badań w zakresie hodowli in vitro oraz najważniejszych źródłach finansowania tych badań

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe oraz planować i wykonać eksperyment z zastosowaniem poznanych metod; umie zaproponować metody przeprowadzenia wskazanych oznaczeń oraz ocenić przydatność metod i ich ograniczenia dla badanego materiału roślinnego

Prezentuje prace badawcze z zakresu nauk biologicznych z użyciem środków komunikacji werbalnej oraz multimediów

Rozpoznaje, na czym polega etyka badawcza oraz rzetelność w prowadzeniu badań i interpretacji uzyskanych wyników

Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej biologii roślin, wykorzystując to do prowadzenia działań popularyzujących naukę

Rozumie konieczność doskonalenia zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - prezentacja multimedialna. Do zaliczenia ćwiczeń dopuszczalna 1 nieobecność.

Wykład - egzamin pisemny (pytania otwarte, test), w którym ocenie podlega materiał będący treścią wykładu i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Solecka
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak, Danuta Solecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Przedmiot składa się z wykładów oraz zajęć laboratoryjnych i jest prowadzony w II połowie semestru. Zajęcia rozpoczynają się 23 listopada i będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

Harmonogram, skrypt do zajęć laboratoryjnych oraz materiały do zajęć będą dostępne na platformie Kampus, po ustaleniu listy uczestników.

Egzamin w formie pisemnej.

Na zajęciach wymagane będzie noszenie maseczek oraz fartuchów laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Solecka
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak, Danuta Solecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)