Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genomika i transkryptomika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216GTR
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genomika i transkryptomika
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W zrozumieniu oraz uzyskaniu najlepszych efektów kształcenia zdecydowanie pomocne będzie posiadanie wiedzy na temat budowy i funkcji kwasów nukleinowych w komórkach: prokariotycznej i eukariotycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji.

Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy danych genomicznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Główna tematyka poruszana w czasie wykładów będzie obejmowała następujące zagadnienia:

1. Historię badań struktury i funkcji DNA i chromatyny

2. Najnowsze definicje genu i transkryptu, poziomy regulacji transkrypcji, proces alternatywnego składania genów

3. Podstawy technologii mikromacierzy i jej zastosowanie w analizie transkryptomów i genomów.

4. Historię rozwoju metod sekwencjonowania DNA.

5. Zasady planowania eksperymetów z zastosowaniem analiz wielkoskalowych.

6. Sposoby analizy danych otrzymanych z analiz wielkoskalowych.

7. Omówienie nowoczesnych metod analizy struktury i organizacji ludzkiego genomu.

9. Zastosowanie technologii mikromacierzy i sekwencjonowania w diagnostyce medycznej.

10. Znaczenie informacji epigenetycznej w rozwoju organizmów.

11. Zastosowanie sekwencjonowania w analizie różnorodności gatunkowej.

12. Omówienie wielkoskalowych testów fenotypowych w organizmach modelowych.

13. Wykorzystanie analiz wielkoskalowych w badaniach ewolucji człowieka.

14. Wykorzystanie metagenomiki w badaniach populacji mikroorganizmów z danego środowiska.

Zajęcia eksperymentalne będą wykonywane przez studentów samodzielnie, praca w parach.

Temat 1. Analiza, indukowanych zawałem serca, zmian transkryptomicznych w komórkach jednojądrzastych szczurzej krwi obwodowej, z wykorzystaniem mikromacierzy ekspresyjnych firmy Affymetrix - Gene 1.1 ST Array Strip.

Analizowany będzie RNA izolowany z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej otrzymanej od szczurów z indukowanym zawałem serca oraz szczurów z grupy kontrolnej (zdrowych). Wykorzystany zostanie RNA izolowany w ramach projektu realizowanego w Zakładzie Genetyki IBB PAN.

Studenci poznają metodę izolacji RNA ze szczurzych komórka jednojądrzastych krwi obwodowej oraz wykonają analizy RNA, oceniając materiał pod względem jakościowym i ilościowym. Po zakwalifikowaniu materiału do analizy mikromacierzowej, studenci przygotują materiał do hybrydyzacji z mikromacierzą szczurzą typu Gene 1.1 ST oraz przeprowadzą hybrydyzację, znakowanie tego materiału oraz skanowanie 4 mikromacierzy wykorzystując urządzenie GeneAtlas firmy Affymetrix.

Wyniki uzyskane w eksperymencie analizowane będą przy użyciu programu do analizy danych Partek Genomics Suite. Studenci zapoznają się z funkcjami tego oprogramowania oraz przeprowadzą analizę danych otrzymanych w wyniku eksperymentu prowadzonego w czasie ćwiczeń a także danych uzyskanych w ramach projektu realizowanego w Zakładzie Genetyki IBB PAN.

Temat 2. Analiza mechanizmów regulacji transkrypcji oraz rola wybranych modyfikacji histonów rdzeniowych w tym procesie, przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji.

Zajęcia maja na celu zapoznanie studentów z metodą sekwencjonowania nowej generacji. Ćwiczenia obejmować będą zarówno kolejne etapy walidacji i przygotowania materiału DNA do sekwencjonowania, jak i analizę danych otrzymanych z tej analizy.

Analizowane będzie DNA po immunoprecypitacji chromatyny z roślin Arabidopsis thaliana z użyciem przeciwciał do białek: Polimerazy RNA II oraz wybranych modyfikowanych posttranslacyjnie histonów rdzeniowych. Studenci będą oceniali ilość DNA metodą florymetryczną oraz jakość przy użyciu aparatu Bioanalyzer 2100. Następnie z wykorzystaniem gotowych kitów firmy Illumina studenci skonstruują biblioteki DNA zawierające fragmenty badanego DNA oflankowane sekwencjami adaptorowymi, które umożliwią ich hybrydyzację do komory do sekwencjonowania. Skonstruowane biblioteki studenci ocenią pod względem jakości (Bioanalyzer 2100) oraz ilości – metodą PCR w czasie rzeczywistym. Następnie przystąpią do hybrydyzacji bibliotek do komory do sekwencjonowania z użyciem aparatu cBot (Illumina), a następnie sekwencjonowania z użyciem maszyny HiScanSQ (Illumina). Otrzymane wyniki zostaną zanalizowane z użyciem programu CASAVA (Illumina) oraz oglądane w programie Integrated Genome Browser (BioViz).

Literatura:

Genomy. Nowe wydanie. TA Brown. PWN 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza o budowie genomów eukariotycznych, strukturze chromatyny i regulacji ekspresji genów.

Wiedza o zastosowaniu mikromacierzy i sekwencjonowania nowej generacji w badaniach genomicznych i transkryptomicznych.

Planowanie eksperymentów z zastosowaniem metod wielkoskalowych oraz analizie danych otrzymanych w wyniku takich metod.

Samodzielne przeprowadzania eksperymentu z zastosowaniem technologii wielskoskalowych (mikromacierze i sekwencjonowanie nowej generacji).

Praca z kwasami nukleinowymi (DNA i RNA) i ocena ich jakości.

Umiejętność wykorzystania nowoczesnego sprzętu badawczego (system mikromacierzowy i sekwenator).

Umiejętność analizowania otrzymanych danych, przy użyciu nowoczesnego oprogramowania bioinformatycznego.

Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Jako podsumowanie zajęć eksperymentalnych zostanie przeprowadzony test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę zdobytą podczas zajęć.

Zaliczenie testu będzie warunkiem przystąpienia do egzaminu w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roksana Iwanicka-Nowicka, Marta Koblowska
Prowadzący grup: Rafał Archacki, Paweł Golik, Roksana Iwanicka-Nowicka, Marta Koblowska, Helena Kossowska, Maciej Kotliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Informację o ocenie/ocenach i/lub preferencjach grup zajęciowych należy wpisać do forumarza: https://forms.gle/xeGvCNjdrsJxfTz46

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)