Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-225BHMET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść wykładu: 1. Występowanie metali w przyrodzie (a) typy rud i ich pochodzenie, (b) cykle biogeochemiczne. 2. Mechanizmy biologicznej absorpcji i kumulacji metali. 3. Procesy przemysłowe, w których metale ciężkie i kolorowe odprowadzane są do środowiska - problemy skażenia środowiska. 4. Organizmy zdolne do przetwarzania związków metali. 5. Biologiczne ługowanie metali przy pomocy mikroorganizmów. 6. Procesy biohydrometalurgiczne prowadzone na skalę przemysłową (technologie, ekonomia). 7. Możliwości usuwania metali ciężkich z osadów czynnych w oczyszczalniach ścieków i związane z tym możliwości produkcji naturalnych nawozów mineralnych.

Treść ćwiczeń: 1. Mikroorganizmy zdolne do utleniania zredukowanych nieorganicznych związków siarki, ich strategie metaboliczne oraz ocena przydatności w procesach biotechnologicznych. 2. Ługowanie miedzi z siarczków w warunkach kwaśnych i alkalicznych. 3. Techniki stosowane w biohydrometalurgii w skali laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
1400-227BBF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, występowania i roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Omówieni będą przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii fototroficznych oraz bakterie fototroficzne tworzące toksyczne i nietoksyczne zakwity.

Strona przedmiotu
1400-227BBF-en brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-215ENZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są stosowane różne typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Strona przedmiotu
1400-216GTR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji.

Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy danych genomicznych.

Strona przedmiotu
1400-226MLDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe zasady diagnostyki chorób pasożytniczych zwierząt i ludzi na podstawie modeli laboratoryjnych. W obecnych warunkach klimatycznych, wraz ze wzrostem ruchu turystycznego i aktywności migracyjnej ludności, należy spodziewać się rozprzestrzeniania się patogenów. Dlatego potrzebny jest specyficzny pomiar diagnostyczny. Studenci zapoznają się z zasadami identyfikacji pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. Prowadzenie zajęć w oparciu o naukę online umożliwi studentom poznanie istniejących baz danych biologicznych, molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz ich wykorzystanie, co jest niezbędne do krytycznej analizy sytuacji epidemiologicznej.

Strona przedmiotu
1400-215MPBP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy bakteryjnych chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych patogenów z komórkami gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i mechanizmów zmian w szlakach transdukcji sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych procesów. Omówione będą także strategie badania mechanizmów patogenezy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych globalnych analiz (genomika, transkryptomika i proteomika) oraz zjawiska horyzontalnego transferu genów warunkujące pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii patogennych o nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności.

Strona przedmiotu
1400-215PLAZB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych. II. Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i transpozonów (TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. Elementy integrujące z DNA i koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów. (2). Schemat podstawowej charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i liniowych. (4) Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z technikami wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE.

Strona przedmiotu
1400-215TSOS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Samooczyszczanie wód. Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach odpadów. Kompostowanie odpadów. Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. Wykorzystywanie mikroorganizmów w usuwaniu metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali.

Strona przedmiotu
1400-227TS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot toksykologia środowiska obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące

- wpływu substancji toksycznych (ksenobiotyków) na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

- ekotoksykologia populacyjna i ekosystemalna

- transfer zanieczyszczeń w układach biogeochemicznych i sieciach troficznych

- podstawy prawne regulujące systemy monitorowania stanu czystości i zagrożeń środowiska

Strona przedmiotu
1400-216WIRM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej obejmującej takie zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie ekspresji informacji genetycznej, mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz organizm gospodarza.

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w pracy eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi.

Strona przedmiotu
1400-236ZWBTM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów.

Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie lub innej dziedzinie.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)