Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW682
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz. II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Jest to druga część kursu nt. programowania w VBA i tworzenia profesjonalnych aplikacji. Studenci poznają zaawansowane techniki programistyczne, które wykorzystają w celu pisania własnych dodatków niedostępnych w arkuszu kalkulacyjnym oraz tworzenia profesjonalnych aplikacji użytkowych.

Pełny opis:

Kurs ten stanowi kontynuację przedmiotów pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz.1” oraz „Wykorzystanie narzędzi języka VBA w ekonomicznej analizie danych”.

Szczegółowa tematyka kursu:

Część 1 (interfejs użytkownika i UserForms):

• obsługa zdarzeń;

• formanty formulara;

• formanty ActiveX;

• wbudowane okna dialogowe;

• niestandardowe okna dialogowe (formularze UserForm);

• zaawansowane formularze UserForm;

• przykłady wykorzystania zaawansowanych formularzy UserForm w aplikacjach;

• automodyfikacja kodu VBA )zintegrowane środowisko programisty - IDE);

• modyfikacja menu podręcznego;

• modyfikacja wstążki;

• udostępnianie aplikacji (tworzenie własnych dodatków).

Część 2 (sterowanie Windows i MS Office):

• praca z obiektami zewnętrznymi w VBA;

• operacje na plikach i katalogach (FileSystemObjest - FSO);

• import plików z Internetu (WinHttpRequest);

• otwieranie plików (Shell, Shell.Application);

• kompresowanie i rozpakowywanie plików ZIP (Shell.Application);

• różne metody importu danych z wielu plików Excela (m.in. ExecuteExcel4Macro, ActiveX Data Object);

• praca z programami pakietu Microsoft Office: Word, PowerPoint, Access i Outlook;

• interfejs API systemu Windows;

• tworzenie własnych obiektów (moduły klas);

• programowanie rekurencyjne.

Część 3 (tworzenie profesjonalnych aplikacji):

• profesjonalne aplikacje w Excelu: definicja, cechy, etapy projektowania, testowanie i ocena aplikacji;

• przykłady profesjonalnych aplikacji narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych oraz rozrywkowych;

• przykłady aplikacji, omówienie tematów aplikacji, prezentacja projektów aplikacji tworzonych przez uczestników kursu;

• prezentacja aplikacji stworzonych przez uczestników kursu.

Uwaga 1: zajęcia odbywają się w formie elearningu (pełne materiały do zajęć wraz z rozwiązaniami oraz przygotowane wcześniej filmy instruktarzowe wyjaśniające omawiane zagadnienia – brak zajęć na żywo).

Uwaga 2: obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2019 lub 365 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Wersja językowa Angielska nie stanowi większego problemu, ale realizacja kursu na innym systemie operacyjnym (np. Mac) jest niemożliwa, ze względu na ograniczenia pakietu Office (brak niezbędnych elementów oprogramowania). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.

Literatura:

- materiały własne;

- Walkenbach J., Excel 2019 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion 2013;

- Green J., Bullen S., Bovey R., Alexander M., Excel 2007 VBA Programmer's Reference, Wiley Publishing, Inc. 2007;

- Bovey R., Wallentin D., Bullen S., Green J., Professional Excel Development: The Definitive Guide to Developing Applications Using Microsoft Excel, VBA, and .NET, Addison-Wesley 2009;

- Flanczewski S., Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji, Helion 2012;

- Jackson M., Staunton M., Zaawansowane modelowanie finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion 2004;

- Jelen B., Syrstand T., Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela, Helion.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić stosować zaawansowane metody programowania w VBA, tworzyć interfejs użytkownika oparty m.in. na formantach formularza, formantach ActiveX, wbudowanych oknach dialogowych oraz niestandardowych oknach dialogowych UserForm, jak również pisać własne dodatki Excelowe. Słuchacz dowie się również, jakimi cechami powinna cechować się profesjonalna aplikacja w Excelu oraz pozna metody tworzenia aplikacji odwołujących się do innych programów (m.in. folderów i plików Windowsowych, plików tekstowych, edytorów tekstowych, programów do obsługi poczty, czy programów do tworzenia prezentacji), jak i będzie potrafił tworzyć własne klasy obiektów. Student uzyska umiejętność tworzenia zaawansowanych dodatków Excelowych, modyfikacji wstążki i menu podręcznego oraz będzie potrafił tworzyć profesjonalne aplikacje użytkowe.

Studenci, którzy ukończą ścieżkę VBA (część 1 - kurs „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz.1” lub „Wykorzystanie narzędzi języka VBA w ekonomicznej analizie danych” oraz część 2 - „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz.2”) z ocenami co najmniej bardzo dobrymi, otrzymają specjalne zaświadczenia poświadczające nabytą wiedzę i umiejętności. Zaświadczenie takie stanowić może cenną pozycję w CV!

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się trzy prace domowe:

• projekt zaliczeniowy z części 1 (50 pkt.);

• projekt zaliczeniowy z części 2 (50 pkt.);

• dodatkowe punkty za aktywność na forach i bonusowe punkty za bardzo dobre rozwiązania prac domowych.

Wszystkie prace domowe wykonywane będą w grupach 2-3 osobowych. Najlepsze prace mogą zostać opublikowane na stronie: https://labmasters.pl/aplikacje/.

Oceny:

Punkty Ocena

0 - 50) 2

(50 - 60) 3

(60 - 70) 3,5

(70 - 80) 4

(80 - 90) 4,5

(90 - 100) 5

od 100 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)