Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tekst w wybranych gatunkach tradycyjnej muzyki latynoamerykańskiej. Analiza i interpretacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-TTML-01W
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tekst w wybranych gatunkach tradycyjnej muzyki latynoamerykańskiej. Analiza i interpretacja
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan hispanistyki stosowanej 2 rok 1 stopnia wiecz.
Plan hispanistyki stosowanej 3 rok 1 stopnia wiecz.
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość hiszpańskiego na poziomie minimum B2. Przydatna będzie podstawowa wiedza z zakresu historii i kultury Ameryki Łacińskiej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest wybranym gatunkom tradycyjnej muzyki laytynoamerykańskiej i karaibskiejanalizowanym przez pryzmat tekstów piosenek i pieśni.

Pełny opis:

W ramach kursu studenci poznają wybrane gatunki tradycyjnej muzyki latynoamerykańskiej oraz wybrane teorie interpretacji tekstów, a także podejmują próby własnej analizy i interpretacji. Oczekiwane jest systematyczne przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji, przygotowanie własnej transkrypcji i propozycja interpretacji tekstów.

Analizowane zagadnienia:

- cechy poezji oralnej, piosenek tradycyjnych/folkloru

- wpływ prądów literackich: romantyzmu, modernizmu, criollismo

- stereotypy dotyczące ról społecznych i płci kulturowej

- stereotypy dotyczące rasy i pozycji społecznej

- forma i struktura zwrotek, środki stylistyczne, język (dialekt, żargon)

Omawiane gatunki muzyczne:

1. Decyma i śpiew improwizowany w tradycyjnej muzyce kreolskiej (payadores, repentistas, controversias). Jej związki z muzyką trubadurów i poezją Złotego Wieku hiszpańskiego

2. Poetyka tanga-piosenki

3. „,Świat odwrócony” w muzyce karnawałowej, na przykładzie murgi urugwajskiej.

4. Meksykańskie corridos

5. Guaracha: humor i krytyka społeczna

6. Kwestie społeczne, rasy i płci kulturowej w muzyce tropikalnej z Karaibów, na przykładzie merengue.

7. Tożsamość etniczna i społeczna w muzyce calypso.

8. Możliwe jest wybranie przez grupę innego gatunku muzycznego, którego teksty zostaną poddane wspólnej analizie.

Literatura:

Ed Morales, Guía de la Música Latina. La música latina desde la bossa nova hasta la salsa, Ed. Robinbook, Barcelona, 2010.

Isabelle Leymarie, La música latinoamericana. Ritmos y danzas de un continente, Gallimard, Barcelona, 1997

Przemysław Czapliński (red), Literatura ustna, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2010.

Robert Farris Thompson, Tango. The Art History of Love, Vintage Books, New York, 2006.

Michael Rösner (ed.), ¡Bailá! ¡Vení! ¡Volá! El fenómeno tanguero y la literatura: actas del coloquio en Berlín, febrero 1997, Verveurt, 2000.

George Reid Andrews “Recordando Africa al inventar Uruguay”, en: Revista de Estudios Sociales, No.26, abril 2007, Bogota, Colombia. (artykuł online)

Tony Evora, Música cubana. Los últimos 50 años, Alianza Ed., Madrid 2003 (fragmenty)

Quintero Rivera Angel G., Cuerpo y cultura : las musicas "mulatas" y la subversión del baile, Ed. Iberoamericana, 2009 (fragmenty)

George Reid Andrews, “Diaspora crossing. Afro-Latin America in Afro-Atlantic”, Latin American Research Review, Vol. 43, No. 3, 2008 by the Latin American Studies Association.

Paulina Bojarska, „Murga i candombe - karnawałowe tradycje muzyczne Urugwaju”, w: Ameryka Łacińska Nr 3/93, Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Warszawa, 2016, str. 28-49.

Fernando Ortiz, Africanía de la musica folklorica de Cuba, Ed. Universitaria, La Habana, 1965.

Alejo Carpentier, La música en Cuba, Editorial Letras Cubanas, La Habana 1988

(Alejo Carpentier, Muzyka na Kubie, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po zakończeniu kursu student zna i rozumie

- podstawowe metody analizy tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka hiszpańskiego oraz zna podstawową terminologię w opisie języka i rozumie jej źródła i zastosowania;

- najważniejsze wydarzenia z historii Ameryki Łacińskiej oraz istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego;

- w podstawowym stopniu mechanizmy ewolucji języka hiszpańskiego i jego cechy w poszczególnych epokach;

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- podstawowe zagadnienia kulturoznawstwa krajów hiszpańskojęzycznych

(P6S_WG, P6S_WK)

UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu kursu student potrafi

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim;

- przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim;

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

- napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim (semestralną) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

- przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

- posługiwać się podstawową terminologią z zakresu językoznawstwa i innych dziedzin właściwych studiom hispanistycznym;

- posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej.

(P6S_UW, P6S_UK, P6S_UU)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po ukończeniu kursu jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnej i autonomicznej pracy oraz rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie;

- planowania i organizacji pracy, przedsiębiorczości i współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy w zespole pełniąc różne role

- śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Ameryki Łacińskiej.

(P6S_KK, P6S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

Obecności i aktywnego udziału w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) - 20%

Przygotowanie do zajęć: transkrypcja i analiza tekstów 40%

Pisemna praca końcowa 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bojarska
Prowadzący grup: Paulina Bojarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)