Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna literatura latynoamerykańska w świetle teorii kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WLL-SEM-MGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna literatura latynoamerykańska w świetle teorii kulturowej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Seminaria magisterskie dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność hiszpańska
Seminaria magisterskie dla 2 roku studiów 2 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym; znajomość podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury latynoamerykańskiej; znajomość głównych szkół myślenia i tradycji w humanistyce.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do prowadzenia badań i napisania pracy magisterskiej z zakresu współczesnej literatury i kultury hispanoamerykańskiej. Naszym celem będzie analiza tekstów z perspektywy kulturowej teorii literatury, a co za tym idzie, rozpoznanie kulturowych kontekstów ważnych i specyficznych dla literatury hispanoamerykańskiej ostatnich dziesięcioleci. Dyskusje seminaryjne będą toczyć się wokół takich zagadnień jak: tożsamość kulturowa, inność, problem reprezentacji i społeczne sposoby jej konstruowania, hegemonia i transkulturacja, intertekstualność i interdyskursywność, mit i ideologia, itp.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie, metodą synchroniczną

Pełny opis:

Pierwsze spotkania poświęcone będą próbie zdefiniowania głównych pojęć i problemów kulturowej teorii literatury: tożsamości kulturowej, inności, tożsamości i różnicy etnicznej, płci kulturowej (gender), problemowi reprezentacji i społecznych sposobów jej konstruowania, hegemonii i transkulturacji, postkolonializmu, intertekstualności i interdyskursywności, mitu i ideologii.

Ten przykładowy zestaw problemów umieścimy następnie w kontekście kultury hispanoamerykańskiej wykorzystując refleksje teoretyczne latynoamerykańskich kulturoznawców, m.in. Renato Ortiza, Jesúsa Martína-Barbero Néstora Garcíi Cancliniego, José Joaquína Brunnera, Mabel Morañi, Carlosa Rincóna czy Beatriz Sarlo.

Naszym celem będzie analiza perspektyw i problemów specyficznych dla latynoamerykanistycznych studiów kulturoznawczych:

-latynoamerykańskiej nowoczesności peryferyjnej

-kulturowej globalizacji w warunkach ponowoczesności

-kultur hybrydycznych czy metysażu kulturowego

-studiów postkolonialnych i reprezentacji „subalternity“

Kolejny blok zajęć poświęcony będzie prozatorskim ujęciom problemu pozycji człowieka w otaczającej go rzeczywistości (bohatera literackiego w świecie przedstawionym utworu), którą, najogólniej rzecz biorąc, możnaby zdefiniować jako pozycję innego, obcego zdolnego rozpoznać w świecie jedynie to, co dyktuje mu jego kulturowa perspektywa (cf. Ryszard Nycz).

Literatura:

Barbero, Jesús Martín y Hermann Herlinghaus, Contemporaneidad Latinoamericana y Análisis Cultural, Madrid: Iberoamericana, Frankfurt: Vervuert, 2000.

Brunner, José Joaquín, Globalización cultural y posmodernidad. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.

Burzyńska, Anna i Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik i antologia. Kraków: Znak, 2006.

Certeau, Michel de, Heterologies: Discourse on the Other. Minneapolis, 2005.

Roberto Follari, Modernidad y posmodernidad: una óptica desde América Latina. Buenos Aires:Aique/Rei/IDEAS, 1990.

García Canclini, Néstor, “Demasiado determinismo o demasiada hibridación? El malestar de los estudios culturales. Imágenes excéntricas de América Latina y Estados Unidos”. En Sarah de Mojica, compiladora, Mapas culturales para América Latina. Bogotá: CEJA, 2001, 65-85.

--------, Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo, 1990.

--------, “La épica de la globalización y el melodrama de la interculturalidad”. En Mabel Moraña editora, Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina. El desafío de los estudios culturales. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, Instituto Nacional de Literatura Iberoamericana, 2000, 31-40.

Geertz, Clifford , Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków 2005.

Goic, Cedomil, Los mitos degradados. Ensayos de comprensión de la literatura hispanoamericana. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1992.

Lévi-Strauss, Claude, Tristes trópicos. Barcelona: Paidós, 2006

Markowski, Michał Paweł i Ryszard Nycz, redakcja, Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: Universitas, 2006.

Moraña, Mabel (ed.), Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina. El desafío de los estudios culturales (Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, Instituto Nacional de Literatura Iberoamericana, 2000.

Nycz, Ryszard (red.), Odkrywanie modernizmu. Kraków: Universitas, 1998.

-------- (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Baran I Suszyński, 1996.

Ortiz, Renato, Otro Territorio. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, Convenio Andres Bello, 1996.

Rama, Angel, La ciudad letrada. Hanover, N.H., U.S.A: Ediciones del Norte, 1984.

--------, La novella en América Latina. Panoramas 1920-1980. México: Universidad Veracruzana, 1986.

Rincón, Carlos, La no simultaneidad de lo simultáneo: postmodernidad, globalización y culturas en América Latina. Santafé de Bogotá: Editorial Universidad Nacional, 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Słuchacz ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie literatury, jak również ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad literaturą. Posiada poszerzoną rozszerzoną wiedzę na temat współczesnej literatury latynoamerykańskiej. Zna główne nurty, konwencje i tematy w literaturze latynoamerykańskiej i potrafi usytuować je w szerszym kontekście kulturowym. Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu,metodyce i prezentacji badań naukowych wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej (S1K_W01, S1K_W02, S1K_W04, S1K_W 05, S1K_W 06).

Umiejętności:

Student umie:

- określić teoretycznie parametry niezbędne do napisania pracy magisterskiej

- określić i dobrać odpowiednią metodologię do wybranego badania

- zastosować odpowiednie parametry badawcze do wybranego tematu

- zastosować odpowiednie parametry techniczne i stylistyczne

- opisać i uargumentować wybraną tezę pracy

- zanalizować podstawowe zagadnienia związane z wybranym tematem

- wyciągnąć odpowiednie wnioski z przeprowadzonych badań i analiz

(S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_U05)

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Posiada pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych hiszpańskich. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania. (S1K_K01, S1K_K02, S1K_W03)

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy seminarium będą oceniani na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, prezentacji wyników swoich badań, terminowości oddawania kolejnych fragmentów prac magisterskich.

Podstawą do zaliczenia czwartego semestru seminarium będzie złożenie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Flisek
Prowadzący grup: Agnieszka Flisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)