Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM2-HIK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Hydrologia i oceanografia 1900-1-HYDO
Meteorologia i klimatologia 1900-1-MK
Proseminarium licencjackie (Ścieżka fizycznogeograficzna) 1900-1-PSEM-SF
Seminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana) 1900-1-SEM-F
Seminarium magisterskie I 1900-3-SM1-HIK

Założenia (opisowo):

Zalecane jest, by student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu miał podstawową wiedzę z zakresu meteorologii, klimatologii i hydrologii. Powinien rozumieć podstawowe procesy zachodzące w atmosferze oraz funkcjonowanie systemu klimatycznego. Wskazana jest także znajomość i umiejętność stosowania podstawowych metod matematycznych i statystycznych oraz GIS, a także technik pomiarowych i obserwacyjnych. Istotne znaczenie ma także umiejętność definiowania najważniejszych problemów współczesnego świata. Podstawowa wiedza potrzebna do napisania pracy dyplomowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci opanowują zasady i realizują kolejne etapy pisania pracy magisterskiej

(doprecyzowywanie tematu i celu/hipotezy badawczej, opracowywanie bazy danych oraz ocena ich jakości, kontynuacja pozyskiwania literatury przedmiotu, wybór metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia). Zapoznawanie się i zastosowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W ramach zajęć jest kontynuowana dyskusja, dotycząca możliwości pozyskania różnorodnych materiałów źródłowych, niezbędnych do realizacji poszczególnych prac magisterskich. Rozwijana jest umiejętność krytycznej oceny pozyskanych materiałówi. Omawiane są zasady doboru metod badawczych w zależności od dostępnych materiałów źródłowych i celu opracowania. Ponadto są dyskutowane koncepcje poszczególnych prac magisterskich, a także stan wiedzy w zakresie podjętych zagadnień. Na przykładach zgłaszanych przez studentów są przedstawiane szczegółowe zasady przygotowywania pracy magisterskiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, cytowania, strona edytorska, grafika).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się wymaga, oprócz 30 godzin zorganizowanych, czasu na pracę własną (studia literaturowe, dotyczące stanu wiedzy w zakresie podjętego tematu badawczego, pozyskanie danych źródłowych niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej, opracowanie bazy danych, sprawdzenie jakości danych, dobór metod, opracowanie edytorskie tekstu, konsultacje z opiekunem i prowadzącym seminarium, przygotowanie wystąpień).

Literatura:

1. Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88.

2. WeinerJ., 2012, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.157.

Literatura przedmiotu adekwatna do podjętych tematów badawczych

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W07, K_W14, K_W16, K_U10, K_U11, K_K04

Efekty specjalnościowe: S4_W09, S4_W17, S4_U12, S4_U13, S4_K12

Wiedza.

Student zna i rozumie:

zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geografii

najnowsze trendy w rozwoju badań geograficznych w Polsce i za granicą

Umiejętności.

Student potrafi:

wykorzystywać krytycznie literaturę naukową

zaprezentować wyniki badań i poprowadzić debatę

zaplanować i przeprowadzić badania zarówno indywidualne jak i zespołowe

przygotować pisemne prace na podstawie literatury i/lub własnych badań

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach:

- dwukrotna prezentacja postępów pracy magisterskiej, w tym jedna dotycząca stanu wiedzy na podjęty w pracy dyplomowej temat, druga ukierunkowana na omówienie materiałów źródłowych, metod badawczych oraz charakterystyki obszaru badań.

- dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2

- napisanie protokołu z zajęć.

W sytuacji nieobecności na zajęciach należy ustalić z prowadzącym w ciągu najbliższego tygodnia od zajęć nowy termin wystąpienia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega poziom wystąpień (referowanie kolejnych części pracy magisterskiej omówionych wcześniej z opiekunem pracy) oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusji).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)