Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalne potrzeby rozwojowe w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP5-01
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalne potrzeby rozwojowe w edukacji
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (lista przedmiotów):

Psychologia rozwoju człowieka I 2500-PL-PS-OB2Z-2
Psychologia rozwoju człowieka II 2500-PL-PS-OB2L-1

Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

Studenci specjalizacji 305

Studenci pozostałych specjalizacji lub III roku studiów w rejestracji uzupełniającej

Skrócony opis:

Kurs jest poświęcony omówieniu specjalnych potrzeb rozwojowych w kontekście edukacyjnym w zakresie ich identyfikacji i sposobów ich zaspokajania. Podczas zajęć przedstawione zostaną zarówno zakresy definicyjne pojęć (specjalne potrzeby rozwojowe, specjalne potrzeby edukacyjne, specyficzne potrzeby edukacyjne) jak i interwencje w poszczególnych przypadkach. Uczestnicy kursu zapoznają się z specjalnymi potrzebami, których podłożem mogą być zarówno deficyty (niedobory), jak i talenty (nadmiary), których wystąpienie może utrudniać proces realizacji zadań rozwojowych osadzonych w obszarze edukacji. Omówione zostaną oddziaływania zindywidualizowane i interwencje środowiskowe, których skuteczność została potwierdzona badaniami. Kurs koncentruje się na rozwijaniu umiejętności identyfikowania, planowania i wdrażania strategii włączających przeznaczonych dla osób o rozwoju atypowym, a także osób towarzyszących im w procesie edukacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- znajomość najczęściej występujących trudności edukacyjnych oraz wynikających z nich potrzeb

- znajomość definicji takich pojęć jak: specjalne potrzeby rozwojowe, specjalne potrzeby edukacyjne, specyficzne potrzeby edukacyjne, edukacja włączająca, psychopatologia rozwojowa, zróżnicowanie interindywidualne

Umiejętności

- umiejętność identyfikacji zindywidualizowanych potrzeb rozwojowych w kontekście edukacyjnym oraz zaplanowania i wdrożenia skutecznych interwencji w odniesieniu do osoby i jej środowiska edukacji

- umiejętność uzasadnienia zastosowania wybranej techniki terapeutycznej

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu kursu Student jest gotów do formułowania opinii nt. trudności w uczeniu się w sposób wyważony, bazując na wielu uwarunkowaniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Sternak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs jest poświęcony omówieniu specjalnych potrzeb rozwojowych w kontekście edukacyjnym w zakresie ich identyfikacji i sposobów ich zaspokajania. Podczas zajęć przedstawione zostaną zarówno zakresy definicyjne pojęć (specjalne potrzeby rozwojowe, specjalne potrzeby edukacyjne, specyficzne potrzeby edukacyjne) jak i interwencje w poszczególnych przypadkach. Uczestnicy kursu zapoznają się z specjalnymi potrzebami, których podłożem mogą być zarówno deficyty (niedobory), jak i talenty (nadmiary), których wystąpienie może utrudniać proces realizacji zadań rozwojowych osadzonych w obszarze edukacji. Omówione zostaną oddziaływania zindywidualizowane i interwencje środowiskowe, których skuteczność została potwierdzona badaniami. Program kursu koncentruje się na rozwijaniu umiejętności identyfikowania, planowania i wdrażania sprawdzonych metod w edukacji specjalnej i włączającej: uniwersalnych strategii nauczania popartych badaniami zapewniającymi realizację zasady inkluzji w edukacji osób o atypowym (i typowym) przebiegu rozwoju.

Literatura:

Białecka-Pikul, M. (2011). Psychopatologia rozwojowa jako dziedzina badań nad rozwojem atypowym. Psychologia rozwojowa, 16, 3, s. 15-25.

Bogdanowicz, M. (2019). Jakie szanse mają w polskiej szkole uczniowie ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się? W: T. Kostyło (red.) Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne, s. 268-283. Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.

Brzezińska, A. I., Jabłoński, S., Ziółkowska, B. (2014). Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja, 2(127), 37-52.

Cybis, N., Drop, E., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2012). Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

Dyrda, B. (2010). Trudności w nauce szkolnej uczniów zdolnych, czyli kilka słów o syndromie nieadekwatnych osiągnięć szkolnych. Trendy, Internetowe czasopismo edukacyjne, 3, s. 15-20.

Fechner-Sędzicka, I. (2013). Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej. Warszawa: ORE

Gałązka, K., Muzioł, E.A. (2014). Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa: ORE.

Jakubiak-Zapalska, E. (2009). Uczeń zdolny i jego rozpoznawanie. Kielce: Materiały z XV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej.

Jerzak, M. (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdziały: 1, 2,15, 17.

Jerzak. M. (2019). Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w szkole. W: T. Kostyło (red.) Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne, s. 332-351. Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.

Knopik, T. (2019). Uczniowie zdolni w systemie edukacji – od identyfikacji barier rozwoju do modelu wsparcia. W: T. Kostyło (red.) Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne, s. 284-299. Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.

Landreth, G. (2016). Terapia zabawą. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.24-55.

Mitchell, D. (2016). Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami. Gdańsk: Harmonia (wybrane fragmenty)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 280-317.

Poleszak, W., Porzak, R., Kata, G., Kopik, A. (2014). Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych. Test uzdolnień wielorakich i materiały dydaktyczne.

Pomorska, K. (2019) Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Przykłady możliwych trudności i ich rozwiązań. W: T. Kostyło (red.) Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne, s. 318-331. Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)