Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023
3700-AL-ADG-qDP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się na specyfice etnograficznych/społecznych badań nad zjawiskami, praktykami i grupami marginalnymi, nienormatywnymi, subkulturowymi, znajdującymi się w skrajnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, egzystencjalnych, prawnych. Eksploracja tego rodzaju obszarów często oznacza sytuacje badawcze, wymagające stosowania metod wykraczających poza ramy konwencjonalnych ujęć. Stawia też badaczy wobec konieczności określenia granic własnego zaangażowania, postawy wobec uwarunkowań niejednoznacznych z etycznego punktu widzenia, sytuacji konfliktu, relacji dominacji lub przemocy, cierpienia, prawnej nielegalności, w warunkach emocjonalnego, poznawczego lub fizycznego zagrożenia.

Strona przedmiotu
3700-AL-AP-qDP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom problematyki zdrowia psychicznego, zaburzeń psychicznych oraz form organizacji opieki psychiatrycznej z perspektywy nauk społecznych. Empiryczną podstawą konwersatorium będzie etnograficzne doświadczenie prowadzącego, związane z badaniem psychiatrycznej opieki rodzinnej w Polsce.

Uczestnicy zajęć zapoznają się ze specyfiką psychiatrii jako pola badań społecznych, a szczególnie z jej społecznym postrzeganiem i radykalną krytyką, która przeciwstawiała ją konwencjonalnej/naukowej medycynie. Instytucjonalna psychiatria przedstawiana była jako forma przemocy, choroby psychiczne jako mit etc. (antypsychiatria, postpsychiatria). Tworzy to złożone sytuacje badawcze, w których na jeden obraz składają się: społeczne i medyczne definiowanie chorób psychicznych, traktowanie osób z zaburzeniami i ich indywidualne doświadczenia, kontekst ekonomiczny, w jakim funkcjonuje instytucjonalna psychiatria, zorganizowane formy pomocy i terapii.

Strona przedmiotu
3700-AL-CRL-qKR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są wstępem do poznania roku kościelnego. Według nauki chrześcijańskiej Kościół został założony przez Chrystusa żyjącego i działającego na Ziemi w konkretnym czasie. Rok kościelny to czas obchodzony w Kościele w postaci świąt, których centralnym punktem jest Pascha (Wielka Noc)– misterium paschalne: śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oprócz cyklu rocznego na zajęciach omówione zostaną tradycje liturgiczne cyklu dobowego oraz tygodniowego, którego centralnym dniem jest niedziela, zwana na Wschodzie Małą Paschą. Studenci poznają tradycje roku liturgicznego w czterech chrześcijańskich tradycjach: prawosławnej, katolickiej, anglikańskiej oraz ewangelickiej. Pomocą w rozważaniach będzie wybrana literatura przedmiotu, filmy, zdjęcia różnych celebracji liturgicznych w ciągu roku.

Strona przedmiotu
3700-AL-CWPC-qKR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest monograficzne ujęcie historycznych zagadnień dotykających związków między chrześcijaństwem a szeroko rozumianą chronologią. Kurs, mający formę hybrydową i łączący wykład monograficzny z konwersatorium, ma na celu zmapowanie kluczowych momentów w dziejach chrześcijaństwa, w których dochodziło do istotnych sporów dotyczących różnie pojmowanego czasu oraz wskazanie tego, w jaki sposób kontrowersje te przekładały się na poczucie tożsamości poszczególnych wspólnot chrześcijańskich i relacje pomiędzy nimi.

Strona przedmiotu
3700-AL-CWD-qHT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w toku konwersatorium dyskusji stanowić będą wybrane przykłady polskiej i obcej twórczości dla młodych czytelników mówiące zarówno o realnych konfliktach (około)wojennych, takich jak II wojna światowa, stan wojenny i tzw. kryzys uchodźczy, jak i konfliktach kulturowych i pokoleniowych. Realizacje tytułowego zagadnienia przybierają również bardziej uniwersalne formy, ponadto wojna traktowana jest też symbolicznie. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym, zarówno na poziomie tekstu, jak i książki jako całości, łączącej tekst i obraz. Wieloaspektowa analiza wybranych publikacji – zakorzeniona głównie w rozpoznaniach literaturoznawczych, ale odwołująca się również do bibliologii i pedagogiki – pozwoli na ukazanie bogactwa współczesnej twórczości dla młodych czytelników mówiącej o tematach pozostających wedle niektórych w sferze tabu.

Strona przedmiotu
3700-AL-CGD-qMF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Guy Debord domagał się krytyki kina Godarda, za którym nie przepadał, albowiem uważał, że reprezentuje ono karykaturalną wolność i karykaturalną krytykę. „Krytyka” Godarda – zdaniem Deborda – nie wykracza „poza humor typowy dla komików z nocnych klubów”: ponadto nieudolnie posługuje się cytatem. W rezultacie jedyną funkcją godardyzmu jest „zapobieganie sytuacjonistycznemu wykorzystaniu kina i interpretacja pojęcia détournement w taki sposób, aby doprowadzić do jego przechwycenia przez kulturę dominującą”. W największym skrócie powiedziałbym, że głównym zadaniem proponowanego cyklu spotkań, będzie weryfikacja tego szorstkiego (ale czy sprawiedliwego?) sądu Deborda nad Godardem.

Strona przedmiotu
3700-AL-DN-qHT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to focus on the narrative constructions of disability in contemporary literature and culture. It will be taught in the form of in-class discussions based on selected theoretical readings, essays, short stories, podcasts, and one unabridged novel.

Strona przedmiotu
3700-AL-DTKL2-qTM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zasadniczo będzie trzymał się chronologii dziejów i obejmuje zjawisko dramatu od Szekspira do Norwida, jest on kontynuacją kursu Dramat i teatr kondycji ludzkiej 1.0. Od Ajschylosa do Szekspira w roku 2022/23. Każdego roku będzie można na nowo przystąpić do zajęć.

Strona przedmiotu
3700-AL-DNM-qDP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu będzie zwrócenie uwagi studentów na stosowanie przez autorów tekstów (naukowych i popularnonaukowych) dyskursu nacjonalistycznego wobec mniejszości. Analizie poddana zostanie szczególnie sytuacja Wilamowian – grupy etnicznej, której członkowie uważają siebie za potomków osadników przybyłych w XIII wieku z Flandrii. Studenci posiądą jednak wiedzę o innych dyskryminowanych grupach etnicznych i mniejszościach zamieszkujących Polskę (np. Ślązacy, ewangelicy, osoby nieheteronormatywne) oraz o współczesnych metodach badań antropologicznych nad mniejszościami uwzględniającymi ich podmiotowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-EKSD-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przyjrzymy się ekofikcji (ang. ecofiction) jako sposobowi opowiadania historii, ale także konstruowania obiektów i przestrzeni spekulatywnych. Będziemy zastanawiać się nad tym, co alternatywne scenariusze dotyczące ekologii i zmian w środowisku mówią nam o teraźniejszości i przyszłości. Zapoznamy się także z pracami tworzonymi przez artystów i projektantów, które negocjują granicę między fikcją, a naukami przyrodniczymi i technologią.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: ekofikcja, ecovention, dizajn spekulatywny

Strona przedmiotu
3700-AL-EB-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych z teorią ewolucji i historią życia na Ziemi. Poruszane też będą zaganienia związane z odbiorem społecznym teorii ewolucji i jej krytyką.

Strona przedmiotu
3700-AL-FPh-qMF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Film-philosophy is a lively current area of inquiry within academic philosophy.

Strona przedmiotu
3700-AL-FPPF-qMF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładu będą najważniejsze problemy filozoficznoprawne analizowane krytycznie. Zajmiemy się ich wpływem na kulturę intelektualną Europy z uwzględnieniem niektórych nurtów myśli amerykańskiej.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoHum brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W większości języków europejskich kategorię granicy można wyrazić dwojako: jako kres (border, confine) oraz jako otwarcie się na ziemie usytuowane przed patrzącym (frontier, frontiera).

W kulturze europejskiej nauki humanistyczne są powołane do tego, by w poszukiwaniu prawdy przekształcać kres w otwarcie, pewność w wątpienie, dogmaty w niewiedzę. Dzięki takiemu nieustannemu przekształcaniu człowiek, przekraczając granicę i lokując siebie samego w centrum tego, co nieznane, nadaje coraz to nowe znaczenia własnej historii, samemu sobie i swojej funkcji w świecie oraz próbuje ustalić relacje z otaczającymi go artefaktami kulturowymi i z naturą.

Strona przedmiotu
3700-AL-GB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie dzieł, które zapisały się w kanonie literatury polskiej i światowej jako wielkie. Jednak na ile dane dzieło jest „wielkie” zależne jest również od kontekstu, w którym jest interpretowane. Dlatego wybrane dzieła omawiane będą w kontekstach, zarówno w tych, w których powstały, jak i w tych, w których są interpretowane i rewidowane. Nacisk zatem zostanie położony na strategie recepcji utworów literackich w celu ustalenia, dlaczego dane dzieła istotne są zarówno w szerszej perspektywie kształtowania się historii literatury jak i współcześnie.

Strona przedmiotu
3700-AL-HOK-qMF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć Histori(e)a oka jest zogniskowana wokół szeroko pojętego zagadnienia wizualności w filozofii. Głównym założeniem zajęć jest próba przemyślenia historii filozofii z perspektywy organu widzenia, a także śledzenie swoistych losów oka jako takiego. Zajęcia są pomyślane jako cykliczne, jednak każdorazowo dotyczą innego zagadnienia w obrębie wizualności.

Zajęcia Histori(e)a oka – kino, to kontynuacja i rozwinięcie poprzednich zajęć z serii Histori(e)a oka. Udział w kursie nie wymaga jednak ukończenia poprzednich zajęć z tego cyklu.

Strona przedmiotu
3700-AL-HFD-qTM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy szczegółowego zagadnienia z zakresu historii filmu, a mianowicie historii filmu dokumentalnego potraktowanego jako filmowy gatunek i zarazem zjawisko socjologiczne.

Strona przedmiotu
3700-AL-II-qDP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The classes are a platform where students present ideas of potential business. The students’ presentations are complemented by lectures concerning the legal and economical issues related to running a business in informatics.

Strona przedmiotu
3700-AL-IW-qHT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem lektury i namysłu staną się najważniejsze, „kultowe” utwory prozatorskie Hermanna Hessego, zwłaszcza zaproponowane w nich konstrukcje tożsamościowe bohaterów. W opinii Tomasza Manna jego twórczość należy do „szczytowych i najczystszych dokonań naszej epoki”. Wnikliwa lektura tekstu literackiego będzie punktem wyjścia do dyskusji o ich aktualności i przydatności we współczesnych nurtach myślenia o indywidualności, modelach wspólnoty, stosunku/wartości indywidualności i wspólnoty.

Strona przedmiotu
3700-AL-ISP-qDP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to provide students with a broad overview about social behavior and interpretations of society and social institutions in terms of ethical values.

The aim of the course is to demonstrate the main theoretical approaches to the study of modern and postmodern societies, ideas proposed by classical and modern social thinkers and theorists to solve problems and contradictions that arose in the process of modernization of old European societies.

Strona przedmiotu
3700-AL-IMNJK-qHT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy badać budowę kolejnych utworów Jana Kochanowskiego w celu wyodrębnienia składowych motywów dynamicznych, narracyjnych, czyli wyrażających bieg jakichś zdarzeń w tamtym świecie przedstawionym, po czym będziemy je inwentaryzować, zostawiając na boku (a może osobno indeksując) statyczne motywy opisowe.

Główną korzyść z indeksu motywów odniosą badacze tej twórczości, gdyż otrzymają empiryczny materiał wstępnie skonceptualizowany, reprezentatywny, a nadto pozwalający na porównania z innymi autorami w szerszym kontekście. Wiele motywów narracyjnych pojawia się jako wątki obiegowe w literaturze europejskiej. Ich inwentaryzacja u Kochanowskiego może zachęcić do badań komparatystycznych jego warsztatu.

Ubocznym, choć niebłahym pożytkiem z takiego indeksu może być dostarczenie motywów do rekonstrukcji życiowych doświadczeń Poety, o którego biografii tak mało wiadomo.

Strona przedmiotu
3700-AL-JWB-qKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone rozpatrywaniu zasadniczych koncepcji Boga, człowieka i charakteru ich relacji w tradycji wschodniochrześcijańskiej. Poszukiwanie wizji Boga i Człowieka odbywa się poprzez sięganie do całego spektrum przejawów tradycji wschodniochrześcijańskiej, wyrażonych w teologii, filozofii, literaturze, sztukach plastycznych, architekturze, liturgii, doświadczeniu mistycznym i praktyce ascetycznej. Seminarium jest skonstruowane jako interdyscyplinarne odczytanie form kultury wschodniochrześcijańskiej, poprzez porównanie i zestawienie ze sobą konceptów teologicznych i dzieł sztuki, kierunków myśli filozoficznej i kulturowych archetypów, literatury i obrzędów liturgicznych.

Strona przedmiotu
3700-AL-JK-I-qHT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach poddamy krytycznej lekturze wybrane najważniejsze opracowania twórczości Jana Kochanowskiego, aby wydobyć z nich wyniki (wnioski, ustalenia) i poddać tę wiedzę ocenie, podsumowując w ten sposób dorobek dotychczasowej nauki. Składają się nań opinie zgodne, sprzeczne, kwestie zgłoszone do przyszłych studiów, i luki w badaniach.

Zajęcia mają podwójny cel: dydaktyczny w postaci nabycia krytycznej wiedzy o dotychczasowych badaniach nad twórczością Kochanowskiego, oraz metodologiczny, polegający na uzyskaniu aktualnego kwestionariusza badawczego zebranego z analizy rzeczywistych badań.

Zajęcia rozpoczynają cykl, który będzie kontynuowany w następnym semestrze, kiedy na warsztat weźmiemy następne opracowania, zaś wyniki ich analizy będziemy dodawać do wykazu opracowanego w tym semestrze.

Strona przedmiotu
3700-AL-KDSD-qHT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium są badania w postmigracyjnej społeczności, ukazywane na przykładzie osadnictwa pierwszych lat powojennych na terenie Warmii i Mazur. W oparciu o teksty naukowe oraz fragmenty relacji autochtonów i powojennych osadników regionu będziemy się starali zobaczyć i zrozumieć świat, który ich otaczał. Poznamy tło historyczne oraz nastroje, jakie towarzyszyły przyłączeniu omawianych terenów do Polski pojałtańskiej. Przyjrzymy się także warunkom życia, a także możliwościom i zagrożeniom, którym musieli sprostać mieszkańcy. Omówimy kwestie tworzących się relacji społecznych między nowymi i starymi mieszkańcami regionu. Ważny będzie wreszcie stosunek osadników do zastanego świata materialnego: w jaki sposób próbowali przystosować zastaną rzeczywistość do własnych potrzeb, zbudować na nowo świat w miejscu zupełnie obcym im geograficznie i kulturowo?

Strona przedmiotu
3700-AL-KPG-qTM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komiks jako medium oraz gatunek artystyczny od dłuższego czasu jest obecny w kulturze jako forma wypowiedzi umożliwiająca refleksję na temat wielu aspektów rzeczywistości (polityka, kwestie społeczne, historia, kultura, sam komiks itp.). Celem zajęć jest przyjrzenie się najważniejszymi dokonaniom na polu tego gatunku artystycznego oraz ewolucji tej formy wypowiedzi w XX i XXI wieku. Podstawową metodą będzie wnikliwa i wieloaspektowa lektura utworów, uwzględniająca różne konteksty. Poszczególne tematy zajęć dobrane są tak, by ukazać bądź to różnorodność stylistyczną w przypadku poszczególnych twórców i nurtów, bądź uwypuklić różne drogi realizacji konkretnej tematyki (wojna, zagłada). W programie szczegółowym zostały podkreślone główne nurty i przełomy we współczesnym komiksie. Rama chronologiczna obejmuje twórczość komiksową od lat 70. do dziś.

Strona przedmiotu
3700-AL-KMPZL-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na interesujących, ważnych i czasami kontrowersyjnych przykładach będą służyć omówieniu zagadnienia, czy jest możliwa komunikacja pomiędzy człowiekiem i zwierzętami: towarzyszącymi, dzikimi, w tym niebezpiecznymi. Zajęcia będą poświęcone zgłębianiu interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy zajmującej się porozumiewaniem się zwierząt. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak komunikują się zwierzęta w obrębie jednego gatunku (komunikacja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (komunikacja międzygatunkowa) oraz zastanowimy się, czy w relacji człowiek – zwierzę(ta) zachodzi porozumienie korzystne dla obu stron, czy celem tej komunikacji może być stworzenie wspólnoty komunikacyjnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-KTB-qKR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z historią relacji Kościoła ukraińskiego z Patriarchatem Konstantynopola, historią unii z Kościołem rzymskim, w wyniku której powstał Kościół greckokatolicki, a także z historią skomplikowanych relacji z Patriarchatem Moskiewskim oraz sytuacją obecną Kościoła ukraińskiego (kwestia autokefalii). Omawiane będą tradycje i zwyczaje ukraińskiego chrześcijaństwa, tradycja i jego obrzędowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-KOTM-qHT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w trakcie zajęć dyskusji stanowić będą współczesne przykłady polskiej i zagranicznej książki obrazkowej (ang. „picturebook”). Potrzebę namysłu nad nimi prowokuje nie tylko rosnąca popularność tego typu publikacji, ale też prężnie rozwijające się w Polsce i na świecie badania, skupione między innymi na materialności książki, jej odbiorczości (problem podwójnego adresu czytelniczego i „all age literature”) czy kwestiach genologicznych. Realizacje tytułowego zagadnienia przybierają wielorakie formy oparte na zasadzie współzależności warstwy tekstowej i ikonicznej (ikonotekst) i wymagają od czytelniczek oraz badaczek złożonego podejścia krytycznego. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym, również na poziomie książki jako całości, a wieloaspektowa analiza wybranych publikacji – zakorzeniona głównie w literaturoznawstwie i bibliologii – pozwoli na ukazanie bogactwa i złożoności medium, jakim jest książka obrazkowa.

Strona przedmiotu
3700-AL-KRWZ-qKR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest przede wszystkim eksploracji mechanizmów kulturowych i społecznych, które antropologia uznaje za źródła wszystkich – nawet najdawniejszych – wierzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wierzeń grecko-rzymskich. W dalszej perspektywie Osoby uczestniczące w zajęciach zapoznają się z kulturotwórczą rolą wyżej wymienionych i recepcją rozmaitych ich przejawów w kulturze współczesnej. Założeniem kursu jest poszerzenie spojrzenia na te odłamy wiary, które nie przejawiały swojej obecności w celebracjach publicznych, a teksty źródłowe ich dotyczące nie należą do kanonu literatury pięknej, lecz raczej archeologicznych miscellanea.

Strona przedmiotu
3700-AL-LTK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma za zadanie zaprezentowanie studentom różnorodne teksty kultury, tak werbalne (dzieła literackie, dokumenty, teksty naukowe, itp.) jak i niewerbalne (obraz, fotografia, ilustracja) oraz hybrydowe, łączące różne systemy semiotyczne (film, spektakl teatralny, gra komputerowa). Zaprezentowane będą również metody analiz tych tekstów oraz podstawowe pojęcia metodologiczne, operacyjne przy prowadzenie tych analiz

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)