Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z
1400-215BGEOCH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawia najważniejsze elementy biogeochemii:

- budowę planety

- klasyfikację geochemiczną pierwiastków

- różnice w składzie pierwiastkowym materii nieożywionej i organizmów żywych

- podstawowe procesy warunkujące istnienie biosfery

- migrację i obiegi pierwiastków w biosferze

- przegląd środowisk akumulacji biogenicznej

- ksenobiotyki

- lipidy kopalne

- kierunki i perspektywy badań biogeochemicznych

Strona przedmiotu
1400-112BOTK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są dedykowane przyszłym pracownikom organów administracji, organizacji pozarządowych, i innych instytucji działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska w Polsce. Na zajęciach poruszane są tematy dotyczące rzadkich i ginących gatunków roślin i grzybów: przyczyn rzadkości, zagrożeń, sposobów ochrony (aspekty prawne, stosowane metody). Podczas ćwiczeń, które są realizowane częściowo w sali, a częściowo w dwu warszawskich ogrodach botanicznych, przedstawione zostaną wybrane rzadkie gatunki i przekazana umiejętność ich samodzielnego oznaczania i rozpoznawania.

Strona przedmiotu
1400-114EKOT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

2 x 45 h ćw. (2x6 dni) w dowolnie wybranych dwóch z trzech niżej wymienionych Zakładów. Zajęcia w całości prowadzone są w terenie

1. Zakład Ekologii. Zajęcia odbywają się w Urwitałcie (Mazury). Studenci otrzymują do wykonania określone zadania badawcze (tzw. projekty). Projekty dotyczą zagadnień z zakresu ekologii populacji i zgrupowań wielogatunkowych. Obiektem badań są ptaki, ssaki, płazy i wybrane bezkręgowce.

2. Zakład Hydrobiologii. Zajęcia odbywają nad jez. Roś (Mazury). Tematyka zajęć dotyczy sposobu funkcjonowania organizmów (makrofitów, planktonu, bentosu i ryb) w środowiskach słodkowodnych - ich rozmieszczenia oraz relacji z abiotycznymi i biotycznymi elementami ekosystemów.

3. Białowieska Stacja Geobotaniczna. Zajęcia odbywają się na terenie Puszczy Białowieskiej i poświęcone są analizie bogactwa gatunkowego, struktury i dynamiki zbiorowisk leśnych pierwotnego pochodzenia, ich związków z siedliskiem i miejsca w krajobrazie.

Strona przedmiotu
1400-114ETOK2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładów i ćwiczeń dotyczy głównie wpływu ksenobiotyków na środowisko biotyczne na poziomie ponadorganizmalnym, tj. na populacje, zespoły wielogatunkowe oraz całe biocenozy. Zagadnienia oddziaływania na poziomie suborganizmalnym (dominujące w programie zajęć z „Toksykologii”) zostaną ograniczone do minimum i służyć będą jedynie do interpretacji zjawisk obserwowanych na wyższych poziomach.

Strona przedmiotu
1400-216EWO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem zajęć jest zaznajomienie z metodami wnioskowania w biologii, filozoficznymi aspektami natury zjawisk biologicznych i mechanizmami procesu ewolucji biologicznej

Strona przedmiotu
1300-215GEOM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaliczany na ocenę na podstawie egzaminu testowego.

Strona przedmiotu
1400-215SIED-en brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje zagadnienia związane z genezą oraz zróżnicowaniem i charakterystyką wybranych siedlisk wodnych i lądowych, w tym typowych dla krajobrazu polodowcowego. Studenci poznają czynniki klimatyczne i geograficzne determinujące cechy siedlisk oraz naturalne i antropogeniczne przekształcenia siedlisk. W trakcie kursu różne typy gleb i osadów zostaną przedstawione jako integralne, wielofunkcyjne składniki ekosystemów. Studenci zapoznają się z ich genezą, opiszą cechy abiotyczne i biotyczne oraz globalne zróżnicowanie. Zajma się również kwestiami identyfikacji i klasyfikacji gleb i osadów. Wprowadzona zostanie typologia siedlisk i przedstawione zostaną jej praktyczne zastosowania w ochronie środowiska.

Strona przedmiotu
1400-114HYD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres hydrobiologii. Chemiczne i fizyczne właściwości środowiska wodnego, dynamika mas wodnych, stratyfikacja. Organizmy żyjące w wodach i ich ekologiczna charakterystyka. Zespoły organizmów wodnych: bentos, plankton i nekton (status troficzny, rozmieszczenie przestrzenne, sezonowość występowania, migracje). Produkcja i destrukcja, czynniki limitujące, krążenie pierwiastków. Przegląd różnych typów wód (oceany, jeziora, stawy, rzeki itd.). Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód - przyczyny, skutki, symptomy. Ekologiczne podstawy rekultywacji zbiorników wodnych, biomanipulacja.

Strona przedmiotu
1900-111HYDKL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem hydrologicznej części wykładu jest zaznajomienie studentów ze składowymi cyklu hydrologicznego, przedstawienie podstawowych metod pomiarowych i badawczych, rozwinięcie umiejętności oceny zasobów wodnych i ich zagrożeń.

Celem klimatologicznej części wykładu jest zapoznanie studentów z elementami meteorologii najważniejszymi w ochronie środowiska, przedstawienie możliwości melioracji klimatu lokalnego, a także przedstawienie globalnych problemów środowiskowych związanych z atmosferą.

Strona przedmiotu
1400-113MIKwOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Ogólna charakterystyka mikroorganizmów i wirusów występujących w różnych typach środowisk z uwzględnieniem środowisk zanieczyszczonych i zdegradowanych. Budowa i fizjologia prokariontów. Przystosowania mikroorganizmów do środowiska. Rola mikroorganizmów w przeciwdziałaniu procesom eutrofizacji i w zagrożeniach jakie stwarzają dla innych organizmów i człowieka. Rola w oczyszczaniu ścieków i rekultywacji środowisk zdegradowanych.

Laboratorium: Techniki mikrobiologiczne. Izolowanie mikroorganizmów z różnych środowisk. Obserwacje mikroskopowe form morfologicznych bakterii. Udział bakterii w przemianach metabolicznych zachodzących w środowiskach. Bakteryjne skażenie wód i żywności. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój mikroorganizmów. Metody wizualizacji i identyfikacji mikroorganizmów; mikroskopia fluorescencyjna, komputerowa analiza obrazu i pomiar aktywności mikroorganizmów. Analizy molekularne i immunoenzymatyczne w monitoringu toksycznych cyanobakterii.

Strona przedmiotu
1400-215OCHRP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest pomyślany jako wprowadzenie do problematyki ochrony przyrody i przygotowanie do realizacji późniejszych przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Studenci zapoznają się z naukowymi podstawami ochrony przyrody, jej relacjami z innymi dziedzinami wiedzy i gospodarki, różnymi koncepcjami działań ochronnych i podstawowymi metodami stosowanymi w ochronie gatunków i ekosystemów. W zarysie przedstawiane są najbardziej aktualne problemy ochrony przyrody, jak np. ochrona zasobów genetycznych, zmiany klimatu, restytucja zdegradowanych ekosystemów, zapobieganie wymieraniu gatunków, a także organizacyjne i prawne aspekty ochrony przyrody w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

Strona przedmiotu
1400-114PGEN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z trzech bloków. Pierwszy dotyczy zagadnień z cytologii związanych z organizacją, ekspresją oraz dziedziczeniem materiału genetycznego. Drugi traktuje o podstawach genetyki, ze szczególnym naciskiem na organizację i zmienność materiału genetycznego oraz ekspresję informacji genetycznej. Trzeci przedstawia genomy różnych typów w ujęciu ewolucyjnym. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu oraz 60 godzin ćwiczeń.

Strona przedmiotu
1400-114PZAW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student studiów I stopnia zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie krótszym niż 100 godzin.

Praktyki mogą się odbywać w jednostkach gospodarczych, administracji państwowej/ samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki mogą się odbywać w ramach realizowanych programów UE, różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów, jak również w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, realizowanych poza Wydziałem, udział w zleconych Uniwersytetowi projektach.

Strona przedmiotu
1400-215SIED brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje siedliska oraz innych podstawowych pojęć ekologicznych. Powstawanie, zróżnicowanie i właściwości siedlisk wodnych i lądowych; związki przyczynowo-skutkowe między siedliskiem i biotopem a biocenozą. Fizyczno-geograficzne uwarunkowania właściwości siedlisk wodnych i lądowych. Naturalne i antropogeniczne przemiany siedlisk w ujęciu historycznym. Osady denne i gleba jako integralne, wielofunkcyjne składniki ekosystemów wodnych (osady) i lądowych (gleba); proces powstawania osadów i gleb, właściwości, funkcjonowanie i zróżnicowanie. Systematyka osadów dennych i gleb oraz zasady rozpoznawania najczęstszych ich typów. Typologia siedlisk oraz praktyczne zastosowanie siedliskoznawstwa w ochronie środowiska.

Strona przedmiotu
1400-111STA1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do statystyki dla studentów biologii. Są omawiane zagadnienia podstawowe związane z opisem statystycznym, testami istotności, przedziałami ufności i badaniem związku pomiędzy cechami. Na zajęciach są prezentowane najbardziej popularne i podstawowe testy statystyczne używane w doświadczalnictwie i badaniach z różnych dziedzin biologii. Na podstawie prostych testów statystycznych jest omawiana ich konstrukcja i sposób interpretacji wyników. Studenci są wprowadzani w podstawowe techniki analizy danych i ich opracowania za pomocą programów komputerowych. Są poruszane takie zagadnienia jak dobór odpowiedniego testu do schematu doświadczalnego, oraz istotność statystyczna a znaczenie merytoryczne wyników testowania.

Strona przedmiotu
1400-112ZOOK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat różnych form ochrony zwierząt, na temat metod oceny zagrożenia poszczególnych gatunków, specyfiki ochrony różnych grup zwierząt oraz obowiązujących w tej dziedzinie normami i aktami prawnymi. Studenci będą mogli zapoznać się z objętymi ochroną gatunkami zwierząt, nauczyć się rozpoznawać ich wybranych przedstawicieli, poznać siedliska ich występowania i sposoby ochrony.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)